Polisa AC – rodzaje oraz postanowienia OWU – konsekwencje w odszkodowaniach ?

Kiedy warto zakupić polisę AC ?

Polisę AC wykupujemy zazwyczaj, jeśli obawiamy się wysokich kosztów naprawy a jednocześnie, samochód posiada wysoką wartość. Dlatego też, AC chroni przed szkodami częściowymi, które w przypadku drogich pojazdów są również kosztowne, jak i AC, co wiąże się z przyznaniem odszkodowania i sprzedażą czy naprawą wraku (pozostałości po pojeździe).

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Polisę AC zakupujemy jeśli chcemy się ustrzec negatywnych konsekwencji szkody na własnym pojeździe, którą spowodowaliśmy sami lub powstała ona np. z przyczyn naturalnych czy niezależnych od nas, a także spowodowanych przez osoby trzecie. Oczywiście każda polisa AC posiada swoje wyłączenia. Przykładowo żadna polisa AC nie pokryje szkód powstałych na skutek nietrzeźwości kierowcy, wywołanych szczególną lekkomyślnością, uszkodzeń powstałych w przypadku braku ważnych badań technicznych pojazdu, szkód spowodowanych na skutek wad fabrycznych pojazdu itp.

Jeśli chcemy, aby ochrona ubezpieczeniowa oraz wysokość odszkodowania była realna i realnie odnosiła się do kosztów naprawy, trzeba zwrócić uwagę na rodzaj i szczegółowe postanowienia polisy AC. Bardzo często zdarza się, że to dobrowolne ubezpieczenie (AC), nie pokrywa w przypadku gotówkowego rozliczenia (kosztorys) – znacznej części kosztów naprawy. Czujemy się przez to pokrzywdzeni przez ubezpieczyciela, który wypłaca zaniżone odszkodowanie, które często nijak jest adekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy. Jeśli zatem chcemy zainwestować w polisę AC, uchronić się przed fikcyjnym ubezpieczeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj polisy oraz szczegółowe postanowienia tejże (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Może zatem okazać się, że pomimo tego, iż posiadamy polisę AC, często otrzymujemy odmowę wypłaty odszkodowania z tego tytułu lub też otrzymujemy znacznie zaniżone odszkodowanie.

Problem jest znacznie mniejszy, jeśli zdecydujemy się na naprawę bezgotówkową, oczywiście wtedy musimy posiadać odpowiedni wariant polisy. Szczególną uwagę należy również zwrócić uwagę na OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które zawierają masę ważnych postanowień w istotnych kwestiach. Warto zatem przed zakupem polisy AC, po prostu przeanalizować i przeczytać OWU.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy AC

Jak wyżej wspomniano najważniejszy jest rodzaj (wariant) polisy oraz analiza OWU. Poniżej zamieszczono najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie polisy AC. Warto zwrócić na nie uwagę, bo może dojść do znacznego zaniżenia odszkodowania lub odmowy wypłaty. Jak wiadomo, nie we wszystkich wariantach polisy – można otrzymać również dopłatę do odszkodowania. Wiele zależy od rodzaju polisy AC i poszczególnych postanowień OWU. To oznacza, że nawet jeśli zaniżono nam odszkodowanie i jest to ewidentne oraz wynika to z cen czy stawek przyjętych w kosztorysie, to nie zawsze możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania, gdyż OWU czy wariant, może wyłączać taką możliwość. Warto zatem wykupić taką polisę, która umożliwi nam uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Ich ceny mogą się od siebie nieco różnić (warianty są nierzadko znacznie zróżnicowane cenowo), jednak warto zadbać, jeśli już kupujemy polisę AC, aby ochrona nie była tylko fikcyjna i umożliwiała nam uzyskanie dopłaty czy też nie była wyłączona w zbyt prawdopodobnych wypadkach. Jest to kwestia indywidualna i każdy musi skalkulować, jaki wariant polisy wybrać, a także szczegółowo przeanalizować postanowienia OWU.

Pamiętać należy, że podstawą funkcjonowania w obrocie ubezpieczeń AC jest zasada swobody umów i jest to ubezpieczenie dobrowolne. Nie jest regulowane w sposób ścisły przepisami prawnymi np. w Kodeksie Cywilnym (KC) czy inną ustawą. Podstawowe obowiązki i prawa stron zostały określone treścią samej umowy. Z kolei integralną część umowy AC jest załącznik zawierający warunki OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Udział własny

Oznaczenie udział własny, oznacza, że godzimy się, aby określoną część kosztów naprawy szkody, pokryć z własnej kieszeni, co wiążę się z odpowiednio mniejszą wysokością składki na polisę AC. W przypadku niskiej ceny polisy AC, warto w szczególności zwrócić uwagę na tę kwestię, gdyż atrakcyjna cena może wiązać się z wysokim udziałem własnym.

Udział własny może być określony w sposób procentowy. Przykładowo, jeśli zgodziliśmy się na 20% udział własny, to ubezpieczyciel wypłaci tylko 80% wartości całości kosztów naprawy. Czyli jeśli koszt naprawy to 10000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci tylko 8000 zł odszkodowania z tytułu AC.

Udział własny może zostać również określony kwotowo (ryczałtowo) i tę kwotę odliczyć od kwoty kosztów naprawy, a także wypłacić odszkodowanie mniejsze o tę kwotę. Przykładowo, jeśli koszt naprawy wyniesie 10000 zł, a udział własny wynosił 500 zł, to ubezpieczyciel wypłaci 9500 zł odszkodowania. W przypadku mniejszych szkód, może to mieć duże znaczenie. Jeśli bowiem w wyniku drobnej szkody, której wartość wyniesie około 1000 zł, udział własny przy kwocie 500 zł, daje jedynie 500 zł odszkodowania (po odjęciu udziału własnego od kwoty kosztów naprawy).

Udział własny należy sprawdzić w OWU.

Franczyza integralna

Franczyza integralna jest rozwiązaniem przyjętym w odszkodowaniach AC, polegającym na tym, że w drobnych szkodach, w ogóle nie są podejmowane działania likwidacyjne ani nie jest wypłacane odszkodowanie. Gdyby przykładowo doszło do bardzo drobnego zarysowania, którego naprawa kosztowałaby 300 zł, to ubezpieczycielowi nie opłaca się takiej szkody likwidować, ponieważ koszty likwidacji są wyższe niż wartość odszkodowania (szkody).

Dlatego też, należy dokładnie zapoznać się z OWU. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają poziom franczyzy integralnej w różnych kwotach. Może to być od 200 do 700 zł, choć nie ma oczywiście żadnych limitów, a obowiązuje jedynie umowa i załączone do nich OWU. Franczyza integralna również może być ustalona procentowo – np. 5-10% wartości sumy ubezpieczenia samochodu.

Różnica w odniesieniu do udziału własnego polega na tym, że w przypadku franczyzy redukcyjnej jeśli szkoda przekroczy wartość zapisaną w OWU, to wypłacane jest całość odszkodowania. Natomiast w przypadku udziału własnego każde odszkodowanie jest zmniejszone o wartość udziału własnego.

Suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie

Jeśli poszkodowany posiadał wcześniejszą lub wcześniejsze szkody w trakcie obowiązywania polisy, to przy kolejnych – ubezpieczyciel obniża sumę ubezpieczenia, o kwoty, które już wypłacił.

Rozwiązaniem może być AC z odnawialną sumą ubezpieczenia, co oznacza, że nawet mimo kolejnych szkód suma ta będzie stała – tj. wyliczana dla każdego samochodu indywidualnie. Skorzystanie z takiej opcji oznacza również konieczność zapłaty wyższej kwoty za składkę na polisę AC.

Suma ubezpieczenia malejąca z czasem

Jest to rozwiązanie przyjmowane w OWU, które polega na tym, że wraz z upływem czasu i spadkiem wartości pojazdu, następuje spadek wysokości odszkodowania.

Umowa jest zawierana najczęściej na 12 miesięcy. Górna granica odpowiedzialności (suma ubezpieczenia) za szkodę powstaje na początku umowy, zawieranej zwykle na 12 miesięcy, to w przypadku szkody ubezpieczyciel musi uwzględnić wartość pojazdu w dniu zdarzenia. Może to oznaczać, że w trakcie trwania umowy, wartość pojazdu spadnie ze względu na ubiegający czas i możemy oczekiwać mniejszej kwoty odszkodowania. Warto tutaj zauważyć, że największe zmiany wartości pojazdu w czasie, dotyczą głównie pojazdów nowych lub prawie nowych. W ciągu kilku miesięcy ich wartość może spaść bardzo znacznie.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadku nowych aut, kierowcy decydują się na wykupienie stałej sumy ubezpieczenia. Oznacza ona, że w trakcie trwania umowy obowiązuje ta sama (stała) suma ubezpieczenia.

Amortyzacja części

W trakcie użytkowania zarówno pojazd jak i jego części tracą z czasem i biegiem użytkowania na wartości. Jeśli część była już zużyta w trakcie użytkowania (nie była dopiero co wymieniona czy zakupiona) to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za tę część jak za nową. Przyjmie cenę częściowo (odpowiednio) zużytej części. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest to, że w przypadku montażu nowych części, nawet zamienników, a następnie kolizji – wartość pojazdu by wzrosła, a właściciel wzbogaciłby się o tę różnicę (przysporzenie).

Często ubezpieczyciele przyjmują odpowiednie pomniejszenie wartości części w odniesieniu do czasu (lat eksploatacji). Jest to określenie stawek amortyzacji w umowie. Przykładowo, może być tak, że przez pierwszy rok eksploatacji (jeśli auto ma mniej niż rok) – w ogóle ubezpieczyciel nie odejmuje amortyzacji od przyjętej ceny części samochodowej. Czyli przyjmuje 100% wartości rynkowej. Ale już po roku potrąca przykładowo 15% z tytułu amortyzacji, w kolejnych latach 25% itd. Każdy rok użytkowania pojazdu i zużywania się części oznacza bowiem ich większe zużycie i wartość.

Metoda kosztorysowa

Polisa AC może różnicować sposób likwidacji szkody. Metoda serwisowa to naprawa bezgotówkowa samochodu w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel wypłaca środki nie poszkodowanemu, a serwisowi, który likwiduje bezpośrednio szkodę. Taka naprawa jest najczęściej lepszej jakości niż w zwykłym serwisie i nawet w przypadku kolizji przy naprawie bezgotówkowej, pojazdy nie tracą, aż tak dużo na wartości.

W przypadku drugiej metody – kosztorysowej, można pieniądze otrzymać na konto i samemu naprawić pojazd na własną rękę w dowolnym warsztacie. Kwota odszkodowania jest zazwyczaj dużo niższa niż koszt naprawy w serwisie (który pokrywa bezpośrednio ubezpieczyciel), dlatego też, nierzadko poszkodowani mają problem z naprawą pojazdu po szkodzie metodą kosztorysową w warsztacie.

Przede wszystkim, ubezpieczyciel stosuje stawki amortyzacji, obniża ceny zużytych części, stosuje nierynkowe stawki roboczo-godzin (robocizna), a także inne metody zaniżania odszkodowań.

Metoda kosztorysowa jest zatem ryzykowna i wiąże się zazwyczaj ze sporym zaniżeniem wartości odszkodowania. Czyli jest przeznaczona raczej dla starszych i mniej wartych pojazdów, których ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać na wariant serwisowy.

Podniesienie składki dla młodych kierowców

Niektóre firmy ubezpieczeniowe podnoszą stawki AC dla młodych kierowców, nawet do 28 roku życia. Ubezpieczyciele ze względu na statystyki (młodzi kierowcy powodują najwięcej kolizji), podnoszą składki młodym kierowcom.

Jeśli samochód jest udostępniany innej osobie – młodemu kierowcy, to w przypadku kolizji, wypłacane jest zmniejszone odszkodowanie (czy to metodą procentową czy kwotową).

Niedoubezpieczenie

Jeśli ubezpieczymy samochód na mniejszą kwotę, oczywiście konsekwencją tego będzie wypłata niższego odszkodowania. Kwota sumy odszkodowania jest uzależniona od wartości pojazdu.

Jeśli celowo wpiszemy do umowy ubezpieczenia AC mniejszą wartość pojazdu, to zastosowanie znajdzie metoda proporcji, którą ubezpieczyciele stosują powszechnie. Oznacza ona, że jeśli zaniżyliśmy wartość pojazdu o np. 1/3 to otrzymamy proporcjonalnie niższą wartość odszkodowania (2/3). Jeśli zatem zdecydujemy się na mniejszą kwotę składki (mniejsza wartość pojazdu), to wypłacone nam odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę pojazdu czy nie zrekompensuje nam jego utraty.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.