Szkody osobowe

Poniosłeś uszczerbek na zdrowiu ?

Pomożemy uzyskać należne Ci odszkodowanie w prawidłowej wysokości

W sytuacji uszczerbku na zdrowiu osoba poszkodowana ma prawo do różnego rodzaju świadczeń, tym zadośćuczynienia i odszkodowań. Pomożemy przebrnąć przez wszystkie etapy postępowań, w tym sądowych. Załatwiamy wszystkie formalności i uzyskujemy najwyższe odszkodowania na rynku.

Najczęściej do szkód osobowych dochodzi w przypadku:

 • wypadków samochodowych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w rolnictwie,
 • wypadek na chodniku,
 • błędów medycznych.

Wyślij do nas dokumentację medyczną oraz ewentualnie dokumenty sprawy od ubezpieczyciela. Bezpłatna ocena dokumentów i wszystko online.

Skontaktuj się z nami pomożemy uzyskać wysokie odszkodowanie.

  Szkody osobowe – analiza problemu

  I. Wypadki komunikacyjne

  Wspieramy poszkodowanych w uzyskaniu następujących rodzajów odszkodowań i tzw. zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
  • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego,
  • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
  • wyrównanie utraconego dochodu,
  • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
  • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
  • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
  • w przypadku niezdolności do pracy – renta wyrównująca utratę dochodów,
  • w przypadku tzw. zwiększonych potrzeb – zwrot wydatków.

  W przypadku gdy główny poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego poniósł śmierć na miejscu lub w wyniku doznanych obrażeń nasza firma może reprezentować bliskich poszkodowanego w postępowaniu o:

  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dzieci, rodziców;
  • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z ww. uprawnionych; 
  • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka itp.).

  Nasza firma pomoże również w uzyskaniu odszkodowania z tytułu strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego tj.

  • zwrotu kosztów naprawy pojazdu,
  • zwrotu kosztów holowania,
  • zwrotu kosztów parkowania,a w uzasadnionych przypadkach także zwrotu
  •  kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

  II. Wypadki przy pracy

  Niestety wypadki w pracy są dość częste. Większość osób pokrzywdzonych nie ma świadomości swoich praw i jak wysokie zadośćuczynienie mogą uzyskać.

  Jeśli miałeś wypadek w pracy, możesz otrzymać bezpłatną pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu ubiegania się o odszkodowanie. Ponadto, możesz u nas sprawdzić czy należą Ci się jakieś dodatkowe świadczenia odszkodowawcze.

  Większość przypadków kończy się wypłatą świadczeń z ZUS, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im dodatkowych świadczeń odszkodowawczych mających swoje źródło na gruncie prawa cywilnego. 

  Świadczenia, które możesz uzyskać przy wypadku w pracy to:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała, 
  • Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego, 
  • Zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń kompensujących kalectwo, 
  • Wyrównanie utraconego dochodu, 
  • Zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie, 
  • Zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania, 
  • Zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich, 
  • Rentę wyrównująca utratę dochodów wynikającą z niezdolności do pracy 
  • Zwrot wydatków powstałych w wyniku tzw. zwiększonych potrzeb

  III. Wypadki w rolnictwie

  Urządzenia gospodarcze mogą być przyczyną wypadków oraz szkód. Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności OC. Ubezpieczenie to, jest podstawą wypłaty odszkodowania w momencie wypadku w rolnictwie.

  Osoba poszkodowana w takim wypadku, może dochodzić swoich praw od:

  1. KRUS 

  Zgodnie z przepisami aktualnie procent uszczerbku stałego lub długotrwałego wynosi 700 zł jednorazowo w przypadku wypadku w rolnictwie lub choroby zawodowej.

  1. OC rolnika

  Obowiązkowe ubezpieczenie, chroni osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, a jednocześnie chroni rolnika. W razie wypadku na terenie gospodarstwa rolnego osoba poszkodowana otrzyma rekompensatę za poniesione straty od ubezpieczyciela. Aktualnie sumy gwarancyjne wynoszą odpowiednio 1000000 EURO w przypadku szkód majątkowych i 5000000 EURO w przypadku szkód osobowych. 

  Jeśli osoba poszkodowana nie posiadała OC, to należy się jej odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

  Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, czyli rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi typu pilna naprawa urządzenia.

  Każda osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, rentę na zwiększone potrzeby, rentę uzupełniającą, kapitalizację renty, a także zwrot utraconych zarobków. 

  IV. Wypadek na chodniku

  Jeśli uległeś wypadkowi na chodniku tj. np. poślizgnięcie lub  upadek, taką sytuację, należy zgłaszać. Nie musisz czekać do końca leczenia ze zgłoszeniem roszczenia dotyczącego odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

  Wstępna analiza sytuacji jest bezpłatna. Dowiedz się czy należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z taką sytuacją.

  Za szkodę odpowiada zarządca lub właściciel drogi lub nieruchomości. 

  Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia oraz rehabilitacji, a także utracony dochód na skutek niezdolności do pracy, czy koszty dojazdów i opieki.

  Towarzystwa Ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności starają się odmawiać wypłaty odszkodowania szukając ku temu różnych uzasadnień. Dlatego należy pamiętać, że to osoba Poszkodowana, dochodząca swoich roszczeń musi wskazać dowody potwierdzające winę podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. 

  Dowody takie to:

  • karta czynności ratunkowych z pogotowia ratunkowego, wraz z opisem przyczyny upadku,
  • policja, straż miejska – ewentualnie notatka z czynności,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia, np. telefonem komórkowym (stan nawierzchni i uszkodzenia ciała),
  • świadkowie zdarzenia – pobrać od  takich osób imię i nazwisko oraz numery telefonów,
  • dane zarządcy – w przypadku chodników – najczęściej odpowiada gmina, przystanki i drogi osiedlowe – spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
  • dokumentacja medyczna, rachunki, faktury za leczenie, koszty dojazdu itp.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.