Dopłata do odszkodowania – jak to działa? Podstawowe informacje prawne

Czym jest dopłata do odszkodowania i odszkodowanie z OC sprawcy ? 

Dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania – szybkość i prostota działania

Niniejszy artykuł przybliży podstawowe informacje związane z uzyskaniem dopłaty do odszkodowania. Przybliżę czym jest dopłata do odszkodowania oraz jakie są zasady i procedura uzyskania tychże dodatkowych kwot odszkodowania. Omówię i wytłumaczę też, dlaczego dopłata do odszkodowania jest najlepszym i najszybszym sposobem na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania za uszkodzony pojazd w kolizji lub wypadku.

Definicja odszkodowania

Zgodnie z najczęściej podawaną definicją, odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Tak jest również w przypadku odszkodowania z OC sprawcy. Jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność (na podstawie umowy ubezpieczenia OC – zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pojeździe poszkodowanego).

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, czyli stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Szczególnym rodzajem odszkodowania jest  zadośćuczynienie, które przysługuje w razie wyrządzenia szkody niemajątkowej np. uszkodzenia ciała, nie zaś szkody majątkowej.

Odpowiedzialność ponoszona przez jeden podmiot za szkodę doznaną przez drugi podmiot stanowi podstawę do roszczenia o odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest odpowiedzialnością cywilną wynikającą z powstania szkody na skutek zachowania polegającego na zaniechaniu bądź działaniu naruszającym obowiązujące przepisy.

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności tj. odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa jest następstwem zachowań sprzecznych z prawem oraz z zasadami życia społecznego np. przestępstwo, niezależnie od ewentualnych stosunków umownych łączących strony. Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy stron i nakłada na jedną z nich obowiązek naprawienia ewentualnych szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania podjętych zobowiązań.

Odszkodowanie z OC sprawcy i dopłata do odszkodowania

W przypadku szkód komunikacyjnych z OC sprawcy, odszkodowanie jest najczęściej wypłacane przez zakłady ubezpieczeń. OC samochodu to zgodnie z przepisami obowiązkowe ubezpieczenie. Kwotę odszkodowania wypłaca zakład ubezpieczeń w oparciu o przyjęcie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez sprawcę, który posiada w tym zakładzie polisę OC samochodu. Odszkodowanie to pełni funkcję kompensacyjną. Odszkodowanie powinno być adekwatne do rozmiarów powstałej szkody. Niestety jednak najczęściej tak nie jest, w szczególności w przypadku szkód z OC sprawcy. Czyli ubezpieczyciele zaniżają prawidłową wartość odszkodowania. Dopłata do odszkodowania pozwala na wyrównanie tej wartości w krótkim czasie. Dokonujemy bezpłatnej i niezobowiązującej analizy kosztorysu ubezpieczyciela w ciągu 2-3 dni roboczych. Wycenę przeprowadza rzeczoznawca. Następnie w ciągu 7-14 dni dopłacamy do prawidłowej wysokości wartości szkody (dopłata do odszkodowania – link na inf. o dopłatach). Wystarczy zatem wysłać kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela na nasz e-mail do analizy. (link na formularz kontaktowy)

Kiedy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę z OC sprawcy ?

Odpowiedzialność odszkodowawcza zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego powstaje, gdy spełnione są określone przesłanki:

 • bezprawność czynu – w przypadku odpowiedzialności deliktowej jest to złamanie powszechnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, a w przypadku odpowiedzialności kontraktowej – niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie zobowiązania,
 • adekwatny związek przyczynowy – związek przyczynowo – skutkowy wyrażony w art. 361§1 KC między danym zachowaniem a powstałą w związku z nim szkodą ustalany na bazie reguł obiektywnie obowiązujących,
 • wina umyślna, gdy sprawca jest świadom szkodliwych skutków swojego celowego działania bądź nieumyślna, gdy sprawca mimo swojej powinności nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć.

W przypadku szkód z OC sprawcy odpowiedzialność ma charakter deliktowy. Występuje bezprawność czynu na zasadzie ryzyka, sprawca wyrządza szkodę w drugim pojeździe. Oczywiście musi również istnieć zależność przyczynowo-skutkowa (związek), o którym mowa w art. 361§1 KC między danym zachowaniem a powstałą z nim szkodą. Przykładowo niezachowanie odpowiedniej odległości od pojazdu jadącego przed nami, powoduje, iż w przypadku kolizji ponosimy winę (zasada winy) za kolizję, poprzez złamanie zasad ruchu drogowego. Podobnie miałoby to miejsce np. w przypadku przejechania na czerwonym świetle i wywołanie kolizji drogowej. Wina umyślna/nieumyślna w tych przypadkach jest oczywista. Sprawca jest świadomy skutków swojego celowego działania bądź mimo swojej powinności sprawca nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć.

Prowadzimy również sprawy bardziej skomplikowane w tym odmowy wypłaty odszkodowania, gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości lub odmawia wypłaty odszkodowania. (link na odmowy)

Ogólne zasady odpowiedzialności w odszkodowaniach

Odpowiedzialność odszkodowawcza stwierdza się na podstawie odwołania do jednej z trzech zasad:

 • zasady winy – najbardziej tradycyjna, opierająca się na etycznym założeniu, że sprawca szkody powinien ponieść konsekwencje swojego zawinionego działania lub zaniechania przez naprawienie krzywdy,
 • zasada ryzyka – sformułowana na skutek dynamicznego rozwoju techniki i przemysłu, gdy szkody powstają w sposób niezawiniony lub są trudne do udowodnienia. W jej myśl ten, kto do celów swojej działalności wykorzystuje niebezpieczne urządzenia bądź podległe mu osoby, ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe nawet bez jego winy. Zasada ta sięga aż do granic sił wyższych, czyli zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia mu 
 • zasada słuszności – stanowi uzupełnienie dwóch powyższych i znajduje zastosowanie, gdy z jednej strony brak podstaw do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, a z drugiej istnieją ważne motywy etyczne przemawiające za kompensacją szkody. Tyczy się to np. negatywnych następstw wykonywania władzy publicznej w sposób legalny bez cech bezprawności.

Odpowiedzialność z OC sprawcy, została uregulowana w KC, art. 436 KC. Zgodnie z tą zasadą, odpowiedzialność za zasadzie ryzyka ponosi posiadacz pojazdu. Stosuje się ją do obowiązkowych ubezpieczeń OC, z pewnymi tylko modyfikacjami dotyczącymi zasady winy i słuszności. Zgodnie z art. 436 odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności. 

Formy odszkodowania przy szkodach z OC sprawcy

Odszkodowanie może przybierać różne formy. Przede wszystkim, należy pamiętać, że wybór tejże należy do poszkodowanego. Dwie formy odszkodowania to:

 • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe (tzw. restytucja naturalna),
 • zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna).

Zgodnie z przepisami, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe bądź gdy wiąże się to z nadmiernymi trudnościami czy kosztami zobowiązanego, poszkodowany musi poprzestać na pieniężnym odszkodowaniu. Dla ustalenia wysokości pieniężnego odszkodowania niezbędne jest monetarne oszacowanie szkody.

W przypadku szkody częściowej z OC sprawcy, mamy możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody. Najczęściej poszkodowani decydują się na gotówkowe rozliczenie szkody. Czyli otrzymują od zakładu ubezpieczeń określoną w kosztorysie i decyzji kwotę, którą przeznaczają na naprawę pojazdu. Wysokość tej kwoty jest często zaniżana przez ubezpieczycieli i stanowi podstawę sporów sądowych lub przedmiot wielokrotnych odwołań. Coraz częściej osoby poszkodowane decydują się jednak na wyrównanie tej kwoty przez dopłatę do odszkodowania.

W przypadku drugiej formy odszkodowania – czyli przywrócenie do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, najczęściej przybiera ona postać naprawy bezgotówkowej w serwisie naprawczym (ASO czyli autoryzowany serwis). Wtedy samochód zostaje naprawiony, a poszkodowany nie otrzymuje już środków pieniężnych (możliwa jest jednak zmiana wartości handlowej, wtedy za jej utratę poszkodowany otrzymuje rekompensatę).

Szkoda rzeczywista i utracone korzyści

Czym jest szkoda rzeczywista

Zasadniczo, odszkodowanie pokrywa rzeczywiście wyrządzoną szkodę (szkodę rzeczywistą) oraz utracone korzyści. Szkoda rzeczywista (damnum emergens) – to pomniejszenie majątku poszkodowanego bądź obniżenie jest wartości ekonomicznej w wyniku szkody.

Czym są utracone korzyści

Utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans) – utracone korzyści będące następstwem szkody rzeczywistej, stanowiące wartość hipotetyczną będącą konsekwencją szkody, np. utrata lub obniżenie zarobków czy uszkodzenie pojazdu jako narzędzia pracy. 

Odszkodowanie umowne, to odszkodowanie, które z góry zastrzega się w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Jego zapłata może być uiszczona nawet wówczas, gdy żadna szkoda nie powstała, ale spełnione zostały warunki umowne przewidujące jego wypłatę.

Odszkodowanie kompensacyjne – mające na celu zadośćuczynienie i naprawienie szkody. Wyróżnia się dwa jego gatunki:

 • faktyczne – czyli takie, które rekompensuje się poszkodowanemu poprzez zwrot poniesionych przez niego wydatków tj. np. rachunki za usługi lekarskie, leki, sprzęt rehabilitacyjny lub koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego czy straty finansowe (np. utracone zarobki w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim).
 • ogólne – tyczy się rzeczy, których nie można precyzyjnie ująć w wartości pieniężnej, jak ból i cierpienie towarzyszące poszkodowanemu, oszpecenie ciała, wartości przyszłych kosztów leczenia czy utrata możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia włącznie ze sportem i rozrywką.

W przypadku szkód samochodowych – OC/AC, główne roszczenia dotyczą przede wszystkim naprawy samochodu (może to być gotówkowe lub bezgotówkowe rozliczenie szkody). Jest to zatem szkoda rzeczywista. Przykładem utraconych korzyści może być odszkodowanie za przestój we firmie budowlanej, jeśli koparka ze względu na szkodę lub np. kradzież, nie może być użytkowana i nie przynosi firmie dochodu. Wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utracone korzyści, najczęściej dokonując kalkulacji utraconych korzyści w oparciu o stawki dzienne dochodu, który wcześniej samochód np. ciężarowy przynosił firmie.

Odszkodowanie za kolizję z OC sprawcy

W przypadku szkód komunikacyjnych z OC – mamy do czynienia z obowiązkowym ubezpieczeniem płaconym przez wszystkich kierowców (ustawowo). Z praktyki ubezpieczycieli wynika, że zaniżają oni w dużym stopniu wysokość wartości szkody przy rozliczeniach gotówkowych (wypłata klientowi pieniędzy na naprawę w warsztacie). Jeśli ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie możemy się odwołać. Jeśli to nie przynosi rezultatu lub ubezpieczyciel przyznaje zasadność odwołania tylko częściowo, pozostaje sprawa sądowa. Alternatywą dla postępowania sądowego, które jest długotrwałe i wiąże się z dużymi kosztami, jest dopłata do odszkodowania, która pozwala wyrównać wysokość odszkodowania do właściwej wysokości – link na formularz do wysłania kosztorysu. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Z praktyki rynkowej i rozlicznych analiz wynika, że aż 95% kosztorysów do szkód z OC (np. częściowych) jest mocno zaniżonych. Do zaniżenia dochodzi najczęściej poprzez użycie w kalkulacji kosztu zamiennika części samochodowej zamiast wartości części oryginalnej lub zaniżenie stawek roboczo-godzin (koszty prac lakiernika, blacharza itp.). Różnice w wartości między oryginałem a zamiennikiem np. reflektora, błotnika czy zderzaka są często kilkakrotne (np. 500-1000%).

Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu 

W przypadku kolizji drogowej, czyli uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, osoba poszkodowana może domagać się w szczególności:

 1. zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu – w przypadku szkody częściowej,
 2. odszkodowania za zniszczenie pojazdu – w przypadku szkody całkowitej,
 3. zwrotu kosztów odholowania pojazdu z miejsca zdarzenia,
 4. sumy pieniężnej tytułem utraty wartości handlowej auta,
 5. zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu,
 6. zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy.

Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. 

Umowa ubezpieczenia – podstawa wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie ubezpieczeniowe to wypłata kwoty do wysokości sumy ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej, do której jest zobowiązany ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczeniowej. Odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu OC zobowiązanego, poza szkodą majątkową obejmuje również utracone korzyści, a w szkodach na osobie może obejmować także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawą wypłaty odszkodowania jest umowa ubezpieczenia, którą określa art.. 805 KC. Może ona być zawarta dobrowolnie lub na podstawie wykonania nakazu ustawowego jak to ma miejsce w przypadku OC samochodów czy OC rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

W jaki sposób uzyskać prawidłową wysokość odszkodowania ?

Aktualnie istnieje kilka możliwości wyrównania wysokości odszkodowania z OC sprawcy do prawidłowej wysokości. W zależności od sytuacji najbardziej dogodne może być:

 1. Odwołanie
 2. Dopłata do odszkodowania
 3. Sprawa sądowa

Jeśli ubezpieczyciel pominął części lub prace, które powinny być uwzględnione w kosztorysie – należy się odwołać i wnioskować o ponowne oględziny. Dopiero kiedy mamy uwzględnione wszystkie części i roboty w kosztorysie, możemy dochodzić prawidłowej wysokości odszkodowania. Ponadto, warto od razu zwrócić uwagę na ceny części samochodowych uwzględnionych w kosztorysie. Okazuje się bowiem, że często nawet ceny oryginałów nie są prawidłowo ustalone i wyliczone. Dotyczy to również cen stawek roboczo-godzin lakierników i blacharzy oraz innych specjalistów. Odwołanie pomaga zatem uzyskać najczęściej znaczną część odszkodowania. Jednak nawet po odwołaniu okazuje się najczęściej, że odszkodowanie jest w dalszym ciągu zaniżone. Wtedy należy skorzystać z opcji dopłaty do odszkodowania (szybko i bezpłatnie) lub skierować sprawę do sądu (długotrwały proces – ok. 12 miesięcy, wiążący się z dużymi kosztami opłat sądowych i zaliczki na biegłego ostatecznie uzyskana kwota jest nieco większa niż dopłata do odszkodowania).

Nasza kancelaria świadczy również usługi sporządzania odwołań (link)

Sprawa sądowa – możliwość odzyskania całkowitej kwoty odszkodowania

W przypadku niepowodzenia odwołania pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Sprawa sądowa wiąże się z kosztami opłat sądowych, które są ustalane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto, wytaczając sprawę sądową musimy się liczyć z kosztami powołania przez sąd biegłego sądowego – czyli koszt około 400-2000 zł w sprawach z zakresu odszkodowań komunikacyjnych. Jeśli chodzi o koszty zastępstwa procesowego, to najczęściej prawnik pobiera je dopiero po wygraniu sprawy, od zakładu ubezpieczeń, a klient nie musi ich ponosić „z góry”. Standardowo kancelarie pobierają od wygranych kwot prowizję „success fee”, które wynoszą około 10-40% wygranych kwot. Ta ścieżka odzyskania prawidłowej wysokości odszkodowania wiąże się zatem z koniecznością wyłożenia „z góry” dość dużych kwot, które potem co prawda, są zwracane przez ubezpieczyciela po sprawie w sądzie, ale stanowią duży koszt dla poszkodowanego. Nasza oferta(link na sprawy sądowe) to w zależności od wartości przedmiotu sporu 10-25% prowizja „success fee”, brak opłat wstępnych (jedynie 300 zł + VAT opłata za przyjęcie sprawy), koszty zastępstwa procesowego po stronie kancelarii. Poszkodowany musi jednak z góry ponieść koszty opłaty sądowej i zaliczki na biegłego. Sprawa jest prowadzona przez nasz zespół prawników.

Jak działa dopłata do odszkodowania ? Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania ?

Dopłata do odszkodowania jest stanowi wyrównanie wartości odszkodowania do prawidłowej wysokości po prowizji kancelarii (firmy) (link wyślij kosztorys). Jest wypłacana klientowi „z góry” – czyli około 7-14 dni od otrzymania umowy przez kancelarię. 

Kancelaria wylicza kwotę należną prawidłowo klientowi oraz pomniejsza ją o swoją prowizję i taką kwotę przedstawia klientowi jako swoją ofertę. Wyliczenia dokonuje rzeczoznawca. Dzięki takiej formie współpracy, klient otrzymuje w krótkim terminie prawidłową wartość odszkodowania (dopłatę) i może przeznaczyć środki na naprawę samochodu, gdyż bardzo często kwoty, które wypłaca ubezpieczyciel nie wystarczają nawet na ten cel. Wycena rzeczoznawcy jest bezpłatna i niezobowiązująca. Zajmuje najczęściej około 3 dni roboczych. Po tym czasie pracownik kancelarii kontaktuje się z klientem (poszkodowanym w kolizji z OC) i w trakcie negocjacji ustala kwotę dopłaty, która jest pomniejszona o prowizję kancelarii.

Dopłaty do odszkodowania występują w największym stopniu w przypadku szkód częściowych z OC sprawcy. Dotyczy to bowiem 95% takich kolizji. Z powyższego wynika, że praktycznie zawsze odszkodowanie jest zaniżone – i to czasem nawet o połowę jego wartości prawidłowej (uzyskujemy drugie tyle) – dlatego warto wysłać kosztorys do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy, aby w prosty i szybki sposób uzyskać prawidłową wysokość odszkodowania.  

Zaniżenia występują również przy niektórych szkodach całkowitych z OC. 

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy sprawcą kolizji jest klient posiadający polisę AC. Wtedy w przypadku szkody częściowej lub całkowitej z AC, bardzo często udaje się nam również uzyskać od ubezpieczyciela dopłatę do odszkodowania, którą możemy wypłacić klientowi w ciągu 7-14 dni na jego konto bankowe.

Miałeś kolizję w  ciągu ostatnich 3 lat wstecz ? Wyślij kosztorys do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy – dopłacimy do odszkodowania w terminie 7-14 dni na Twoje konto bankowe.

Więcej informacji:

Rzecznik Finansowy

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.