Odwołanie i sprawa sądowa – szkody OC i AC

Odwołanie – szkody OC i AC

Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela – szkody OC i AC

Odwołanie sporządzamy i wnosimy, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wyliczonej lub wypłaconej już kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ubezpieczyciel właściwie wyliczył kwotę odszkodowania. Ponad 95% odszkodowań jest zaniżonych. Warto sporządzić odwołanie i/lub skorzystać z opcji dopłaty do odszkodowania.

Najczęściej do zaniżeń wartości odszkodowania dochodzi w przypadku szkód z OC sprawcy (z winy sprawcy). Wiele sytuacji wiąże się nie tylko z niewłaściwą wyceną odszkodowania. Czasem ubezpieczyciel zwyczajnie pomija niektóre uszkodzenia w pojeździe, aby zaniżyć wysokość odszkodowania. Pamiętajmy, że poszkodowany ma prawo do uzyskania od ubezpieczyciela – pełnej wysokości odszkodowania, która zgodnie z przepisami mu się należy. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia OC, które są obowiązkowe, ale także dobrowolnych ubezpieczeń czyli AC (AutoCasco), których podstawą prawną jest dobrowolna umowa między posiadaczem pojazdu a towarzystwem ubezpieczeń. W przypadku AC zasady odpowiedzialności są uregulowane w umowie – tj. również w zestandaryzowanych OWU, stanowiących załącznik do umowy polisy AC. Zawierają one różnego rodzaju postanowienia umowne, które różnią się od siebie w zależności od wariantu i standardu polisy. 

Zgodnie z art. 363 KC poszkodowanemu należy się właściwa i pełna wysokość odszkodowania. Według treści przepisu art. 363§1 naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Zgodnie z kolei z art. 363§2 jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. 

Terminy na złożenie odwołania

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, masz na to 3 lata po kolizji. Ten termin jest ograniczony przez przepisy regulujące przedawnienia roszczeń.

Po zaistnieniu zdarzenia ujętego w umowie ubezpieczeniowej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. Najczęściej poszkodowany ma na to od 3 do 7 dni, jednak szczegółowe informacje na ten temat zawsze są podane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwłoka i przekroczenie terminu zgłoszenia zdarzenia mogą skutkować na przykład odmową wypłaty odszkodowania. Gdy jednak wszelkie terminy i warunki formalne zostaną zachowane, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowani. Po otrzymaniu decyzji, poszkodowany może zaakceptować kwotę przyznaną przez ubezpieczyciela, lub jeśli nie zgadza się z decyzją – odwołać się lub wystąpić na ścieżkę sądową.

Ta druga możliwość jest ostatecznością. Najlepiej wcześniej się odwołać. Roszczenie przedawnia się po 3 latach, a jeśli do zdarzenia doszło w wyniku czynu niedozwolonego – 10 lat, w przypadku szkody powstałej z przestępstwa – przedawnienie powstaje po 20 latach. Ubezpieczyciel ma 30 do 60 dni roboczych na rozpatrzenie odwołania.

Forma odwołania

Prawo do odwołania przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak to ubezpieczyciel również powinien poinformować o prawie do złożenia reklamacji, wskazując jednocześnie formę, w której można to zrobić. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć w następujących formach:

  • ustnie,
  • pisemnie,
  • drogą elektroniczną.

Najlepiej sugerować się również wskazówkami ubezpieczyciela co do np. adresu e-mail właściwego do złożenia odwołania lub adresu korespondencyjnego działu reklamacji. 

Jeśli odwołujemy się pisemnie, warto przesyłkę nadać listem poleconym czy też za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy się odwołać ? Pominięcie uszkodzeń w kosztorysie przez ubezpieczyciela i zaniżenia odszkodowań

W przypadku gdy ubezpieczyciel nie uwzględnił w kosztorysie wszystkich części zamiennych lub prac (robocizny) czy też innych kosztów (np. koszty materiału lakierniczego), czyli niewłaściwie ustalono zakres szkody, pokrzywdzony w przypadku szkody z OC powinien się odwołać, a także w niektórych sytuacjach wnioskować o ponowne oględziny.

Ze względu na skomplikowanie procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, pominięcie uszkodzeń (zmniejszenie zakresu szkody), powoduje, że kosztorys nie uwzględnia wszystkich uszkodzeń. Taka sytuacja zmniejsza kwotę odszkodowania pierwotnego – przyznanego w decyzji przez ubezpieczyciela. Jednak ma również inne, długofalowe skutki tj. zmniejsza wysokość potencjalnej dopłaty od firmy odszkodowawczej, czyli powoduje kolejne straty finansowe.

Chodzi nie tylko o odzyskanie właściwej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela w możliwie krótkim terminie celem możliwie najszybszej naprawy pojazdu, ale również o możliwość prawidłowego działania dla firmy odszkodowawczej i jej rzeczoznawcy, gdyż dopłata od szkody (skup odszkodowania) może być znacznie większa jeśli kosztorys uwzględnia wszystkie części. Kosztorys powinien zatem właściwie odzwierciedlać wszystkie uszkodzenia związane ze szkodą tak, aby poszkodowany nie poniósł straty finansowej związanej z pominięciem uszkodzeń, niedoszacowaniem ich wartości, a także z brakiem możliwości dochodzenia w przyszłości swoich roszczeń. Firma odszkodowawcza wyceniając kosztorys, który nie uwzględnia wszystkich części, nie ma możliwości pełnej dopłaty do prawidłowej wysokości odszkodowania. Jeśli klient się odwoła lub pomoże mu w tym kancelaria (firma odszkodowawcza) i uzyska wpis do kosztorysu wszystkich uszkodzeń tj. zostaną wszystkie w nim wymienione wszystkie uszkodzone elementy i wymagające naprawy/wymiany tj. części, prace i materiały, dopiero wtedy ma możliwość pełnego dochodzenia prawidłowej wysokości odszkodowania tj. z uwzględnieniem właściwych (rynkowych) cen części, prac i materiałów (uzyskać właściwą dopłatę). Jak wspomniano wyżej ubezpieczyciele masowo zaniżają wysokość cen przyjętych w kosztorysach i właściwą wysokość odszkodowania stosując różnego rodzaju zabiegi.

Przede wszystkim, nawet gdy już kosztorys np. po odwołaniu wymienia wszystkie części, prace i materiały, potrzebne do naprawy, w 95% przypadków stosuje on niewłaściwe ceny w/w elementów kosztorysu. Ubezpieczyciele stosują najczęściej w kosztorysach celem ograniczenia kosztów naprawy, rozwiązanie polegające na przyjęciu zamiennika części samochodowej, która ma podlegać wymianie. Jeśli zaś przyjmuje, że zostanie ona wymieniona na oryginalną część (właściwej, oryginalnej produkcji czyli wyższej jakości), zakładają niższe niż na rynku ceny tych części. Cena zamiennika to często niewielki odsetek właściwej ceny oryginalnej części. Podobnie ma to miejsce w przypadku stawek roboczo-godzin lakierników/blacharzy/mechaników itp. Ubezpieczyciele przyjmują w kosztorysach znacznie obniżone i odbiegające od rynkowych stawki dla specjalistów, którzy naprawiają auto po kolizji. Ponadto, w przypadku materiałów lakierniczych przyjmują różnego rodzaju rozwiązania, które znacznie obniżają właściwą wartość naprawy samochodu, tj. np. przyjmują różnego rodzaju rabaty na materiały lakiernicze itp.

Wniosek o ponowne oględziny

Wniosek o ponowne oględziny można złożyć, gdy kosztorys nie uwzględnia wszystkich uszkodzeń tj. rzeczoznawca pominął w nim uszkodzenia, które powinny być w nim uwzględnione. W przypadku złożenia wniosku o ponowne oględziny, rzeczoznawca powinien ponownie dokonać oględzin pojazdu i uwzględnić w nowym kosztorysie te uszkodzenia, które powinny być w nim wskazane.

Dopiero w sytuacji, gdy kosztorys uwzględnia wszystkie uszkodzone części, można uzyskać większą dopłatę, bo rzeczoznawca będzie mógł poprawnie skalkulować dopłatę.

Co powinno zawierać odwołanie

Odwołanie powinno zawierać:

  • twoje dane adresowe,
  • dane ubezpieczyciela,
  • numer likwidacji szkody,
  • sprecyzowane roszczenie (wskaż, jakiej kwoty się domagasz),
  • uzasadnienie,
  • podpis.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby w piśmie lub tytule e-maila wskazać numer/znak identyfikujący zgłoszenie Twojej szkody (sygnaturę). Dzięki temu pracownik ubezpieczyciela sprawnie przypisze odwołanie do odpowiedniej sprawy. Ważne jest też, aby klarownie i czytelnie zaznaczyć, że nasze roszczenie wynosi określoną kwotę, czyli trzeba precyzyjnie określić roszczenie. Trzeba wskazać jaka kwota byłaby dla poszkodowanego satysfakcjonująca. Trzeba również wskazać numer konta bankowego – właściwego dla wypłaty odszkodowania.

Co wpisać do odwołania ? czyli argumentacja, dokumentacja, prywatne wyceny, ugody

Do odwołania należy wpisać oprócz tych elementów, które zostały wyżej wskazane szczegółową argumentację oraz dokumentację dotyczącą szkody. Przede wszystkim, wszystkie okoliczności szkody muszą zostać szczegółowo opisane i udokumentowane. Ponadto, jeśli tylko posiadamy dokumentację zdjęciową, a np. wnioskujemy o uwzględnienie dodatkowych uszkodzeń w kosztorysie, to należy wysłać również dokumentację zdjęciową. Jeśli sporządzaliśmy prywatną wycenę uszkodzeń np. u rzeczoznawcy samochodowego albo w serwisie – to należy ją załączyć do odwołania. Taka taktyka przynosi dość dobre rezultaty, tj. wysoką skuteczność odwołania. Ubezpieczyciel posiada całkowitą i dokładną dokumentację szkody, w tym wszystkich uszkodzeń. W tej sytuacji trudniej jest mu nie zgodzić się z argumentacją poszkodowanego co do zakresu i wyceny uszkodzeń. Jeśli ubezpieczyciel w dalszym ciągu nie zgadza się z odwołaniem, pozostaje ścieżka sądowa. Jeśli proponuje ugodę, należy ją bardzo dokładnie sprawdzić i wycenić, gdyż najczęściej odbiegają one znacznie od prawidłowej wysokości odszkodowania, a poszkodowany musi się w niej zrzec dalszych praw do roszczeń wobec ubezpieczyciela.

Odwołanie przy szkodach z AC

W przypadku szkód z AC, jeśli już wszystkie części zostały uwzględnione w kosztorysie (uszkodzenia), należy dokładnie przyjrzeć się warunkom polisy AC, którą opłaciliśmy. Szczegółowe warunku umowy ubezpieczenia AC – zawarte są w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W zależności od wariantu polisy, odwołanie może być mniej lub bardziej skuteczne. Szerzej o wariantach polisy AC – opisuje artykuł poświęcony tej tematyce.

Odwołanie przy szkodach całkowitych

W przypadku szkód z OC – mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, jeśli ubezpieczyciel uzna, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu sprzed wypadku, czyli naprawa jest nieopłacalna. W przypadku szkód z OC, taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli koszt naprawy przekracza 100% wartości pojazdu. W przypadku szkód z AC szkodę całkowitą określa się, gdy koszty naprawy będą wyższe niż 70% wartości pojazdu.

Suma odszkodowania w przypadku szkody całkowitej to wartość pojazdu z dnia wypadku pomniejszona o wartość wraku. Ubezpieczyciele określają też wartość wraku na różne sposoby. Najczęściej taką cenę i tak nie można uzyskać na rynku. Ponadto, to na poszkodowanym ciąży obowiązek sprzedaży wraku. Jeśli uzna, że wartość pojazdu została znacznie zaniżona, to może okazać się, że wysokość odszkodowania jest zbyt niska.

Kluczową kwestią jest w takich sprawach zatem wartość pojazdu (prawdziwa). Kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela najlepiej skonsultować z prywatnym rzeczoznawcą. Ponadto, warto sprawdzić np. w serwisach ogłoszeniowych aktualne ceny takich pojazdów (o tej klasie czy wyposażeniu, uwzględniając np. przebieg, rocznik itp.). Trzeba także powołać się na niemożność sprzedaży wraku po ustalonej przez ubezpieczyciela cenie.

Sprawy sądowe przy szkodach z OC sprawcy – odzyskanie odszkodowania w sądzie

Procedura: pozew i nakaz zapłaty, sprzeciw, ugoda, zapłata przez ubezpieczyciela

Sprawy sądowe z zakresu odszkodowań trwają w sądzie przeciętnie 12-18 miesięcy. 

Przyjmując taką sprawę do poprowadzenia dla klienta, informujemy o kosztach, które będzie musiał ponieść w sądzie, a także o planowanej kwocie odszkodowania (wycena) i naszej prowizji, warunkach zwrotu kosztów przez ubezpieczyciela, kosztach zastępstwa procesowego (płatne przez ubezpieczyciela jeśli wygramy sprawę) itp. warunkach związanych z prowadzeniem w imieniu klienta sprawy w sądzie.

Sprawy z zakresu odszkodowań komunikacyjnych, jeśli klient posiada wystarczające i wymagane przez KPC (Kodeks Postępowania Cywilnego) dowody, są prowadzone w trybie nakazowym lub innym uproszczonym. Najczęściej, jeśli posiadamy naszą wycenę zaniżenia (rzeczoznawca), a także wcześniejsze wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty, pozew składamy w postępowaniu nakazowym. 

Niektóre sprawy kończą się ugodami z ubezpieczycielami, co znacznie skraca czas przebiegu sprawy. Jednak wiadomo strona powodowa (poszkodowany skarżący ubezpieczyciela) musi w takiej sytuacji zrezygnować z części wartości odszkodowania i zawrzeć ugodę na np. 80-90% wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Ugoda oznacza, że przyjmujemy kwotę odszkodowania w tej wysokości i na nią się godzimy, a także zrzekamy dalszych roszczeń wobec ubezpieczyciela.

Koszty sądowe i związane z procesem

Koszty sądowe, które musi ponieść klient decydując się na skierowanie sprawy do sądu, to przede wszystkim opłaty sądowe i zaliczka na biegłego. Przyjmując sprawę, nasz Dział Prawny i rzeczoznawca, najpierw wylicza ile klient powinien odzyskać w sądzie tj. ustala wartość przedmiotu sporu (roszczenia wobec ubezpieczyciela). Informujemy klienta o tej kwocie, a także o wysokości prowizji kancelarii, która podlega negocjacjom – w zależności od wysokości wartości przedmiotu sporu (im większa sprawa tym mniejsza prowizja „success fee” dla kancelarii). „Success fee” ustala się w procentowym udziale w wygranej np. 10-20%. Prowizja „success fee” jest płatna dopiero po wygraniu sprawy przez nasz zespół i otrzymaniu wartości odszkodowania przez klienta. 

Do kosztów związanych z procesem należy również zaliczyć wstępną opłatę za prawnika. Jest to niewielka opłata, którą prawnik pobiera tytułem zaliczki za prowadzenie sprawy. Jednak główna należność za koszty zastępstwa procesowego (wynagrodzenie prawnika) jest pokrywana przez stronę przegrywającą proces – czyli ubezpieczyciela. Klient (poszkodowany) nie musi zatem ponosić tych kosztów „z góry”, ani nie jest nimi obciążony po wygraniu sprawy w sądzie. Wcześniej oczywiście prawnik kalkuluje wraz z rzeczoznawcą ryzyko związane z procesem.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.