Czym się różni kolizja od wypadku drogowego ?

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu lądowym, do którego doszło poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem takiego działania są przede wszystkim straty materialne (majątkowe np. szkoda w pojeździe czy ogrodzeniu). Jednak jeśli dojdzie do skutku w postaci szkody na osobie (szkoda osobowa) tj. obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia i trwają do maksymalnie 7 dni, to również taki skutek kwalifikuje się jako kolizję drogową. Jeśli skutki zdarzenia przekroczą ten czas – to mamy do czynienia z wypadkiem drogowym.

Spowodowanie kolizji jest wykroczeniem. Podstawą prawną odpowiedzialności jest art. 86§1 Kodeksu wykroczeń. W takiej sytuacji nie powstaje odpowiedzialność karna czy postępowanie karne, w rozumieniu Kodeksu karnego czy Kodeksu postępowania karnego. Policja ukarze takiego sprawcę mandatem. Może się także zdarzyć, że sprawca nie przyznaje czy nie poczuwa się do winy jak również nie przyjmuje nałożonego przez policję mandatu. Są również sytuacje, w których nie można ustalić sprawcy. Wtedy to toczy się odpowiednie postępowanie albo policja wszczyna odpowiednie czynności tj. np. postępowanie celem ustalenia sprawcy. Jak wiadomo obecność policji na miejscu kolizji nie jest obowiązkowa. Uczestnicy mogą spisać oświadczenie o kolizji, na podstawie którego poszkodowany może uzyskać odszkodowanie OC lub AC. Oświadczenie powinno zawierać:

  • wskazanie sprawcy i poszkodowanego,
  • dokładny opis zdarzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wskazanie świadków wraz z danymi kontaktowymi.

Ponadto, oświadczenie może wskazywać na widoczne uszkodzenia pojazdów, zawierać zdjęcia uszkodzeń itd. W takiej sytuacji jeśli nie ma dodatkowych wątpliwości, takie oświadczenie może być podstawą wypłaty odszkodowania. Zgłoszenie może nastąpić do ubezpieczyciela OC sprawcy lub do ubezpieczyciela własnego w ramach trybu postępowania BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody).

Jeśli sami znamy sprawcę albo np. sprawca się wycofuje ze złożonego oświadczenia, odmawia przyjęcia mandatu czy odpowiedzialności, to wskazane jest albo wezwanie policji albo dokonanie dalszych czynności zmierzających do ustalenia sprawcy, przyjęcia przez niego odpowiedzialności, uzyskania odszkodowania i likwidacji szkody.

Jeśli posiadamy dane sprawcy, można złożyć wniosek o jego ukaranie. Jest on instytucją podobną do aktu oskarżenia w postępowaniu karnym. Wniosek taki musi zawierać wskazanie czynu jaki popełnił obwiniony, miejsce zatrudnienia obwinionego, dane dotyczące jego warunków materialnych oraz dane osób pokrzywdzonych.

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy a kolizja drogowa, to dwie odmienne sytuacje. Pojęcia te nie są synonimami.
Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie co najmniej jeden uczestnik (kierowca, pasażer, pieszy) bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego zostaje ranny lub doszło do jego śmierci.

Jeśli stłuczka jest niegroźna i nie ma osób rannych czy zabitych, a wina sprawcy nie budzi wątpliwości, to nie ma obowiązku wzywania na miejsce funkcjonariuszy policji. W takiej sytuacji należy spisać oświadczenie i przedłożyć je ubezpieczycielowi. Udzielenie przez uczestnika na żądanie innego uczestnika informacji o osobach i pojazdach uczestniczących w zdarzeniu jest obowiązkiem prawnym, a odmowa może skutkować grzywną.

Podsumowanie

Kolizja drogowa różni się zatem konsekwencjami (skutkami) w zakresie szkody. Różnice obejmują zakres szkód fizycznych – tj. jeśli naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia i trwają do maksymalnie 7 dni – to mamy do czynienia z kolizją, a jeśli ten czas zostaje przekroczony – to z wypadkiem. Wypadek wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Policja ściga takie sytuacje z urzędu, a przeciwko sprawcy jest wystosowywany akt  oskarżenia do sądu. Udział policji jest obowiązkowy jeśli są ofiary. Funkcjonariusze policji sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku obejmującą różnorodne dowody.

Zarówno w przypadku kolizji czy wypadku możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.