Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

Odmowa odszkodowania AC – Polisa AC (OWU i wyłączenia)

Odmowa odszkodowania AC może nastąpić z różnych przyczyn. Jeśli posiadamy polisę AC, to możemy uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, nawet gdy sami nie jesteśmy sprawcą. Ubezpieczenie z AC (Auto-Casco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Jeśli mamy kolizję lub wypadek lub następuje inne zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową AC, to ubezpieczyciel powinien wydać decyzję i przyznać odszkodowanie. Są jednak sytuacje, w przypadku AC dość częste, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. W przypadku szkód z AC najczęstszymi przypadkami odmów odszkodowań (decyzji odmownych) są wyłączenia zawarte w OWU lub inne postanowienia, określone w tym dokumencie.

Do najczęściej występujących powód odmów odszkodowania AC występujących w OWU (wyłączeń odpowiedzialności) należy zaliczyć:

 • brak dodatkowego kompletu kluczyków, dokumentów lub ważnego przeglądu,
 • błędnie będzie zadeklarowana ilość oraz rodzaj kluczyków,
 • posiadacz AC złamie świadomie zasady ruchu drogowego,
 • posiadacz AC pozostawi auto na parkingu niestrzeżonym,
 • posiadacza AC zostawi kluczyki w stacyjce,
 • brak ważnego prawo jazdy,
 • kierowca, który spowodował uszkodzenia pojazdu, prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Polisa AC – pozostałe ryzyka odmowy

Poza w/w powodami, które najczęściej są ujęte w OWU polis AC, może dojść do odmów również z innych powodów, które występują w praktyce. Jeśli ubezpieczyciel posiada odpowiednie dowody (dokumentację – do której mamy prawo wglądu na każdym etapie postępowania) oraz odpowiednio uzasadni decyzję odmową, może być poważny problem z uzyskaniem odszkodowania. Dlatego też, poza OWU, jak wiadomo istnieją inne sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

Oczywiście, najczęściej występujące powody, które nie wynikają już z samych OWU a z okoliczności sprawy, to przede wszystkim:

 • niska wartość szkody,
 • kwota odszkodowania przewyższa sumy gwarancyjne,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • zakres terytorialny polisy,
 • brak zadeklarowanych środków przeciwkradzieżowych,
 • umyślne spowodowanie szkody,
 • brak ważnego badania technicznego,
 • zbyt późne zgłoszenie szkody.

W przypadku franczyzy integralnej w AC, do określonej wysokości szkody ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności. Jeśli zatem wartość szkody jest niewysoka, może okazać się, że ubezpieczyciel w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania.

Jeśli też, kwota odszkodowania przewyższa sumy gwarancyjne, co ma najczęściej miejsce w przypadku OC, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty. Takie sytuacje zdarzają się również w przypadku szkód z AC.

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odpowiedzialność z tytułu AC zostaje całkowicie wyłączona. Inaczej jest w przypadku szkód z OC w takich sytuacjach, gdy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, ale później ma regres wobec sprawcy kierującego pod wpływem alkoholu, czyli zwrot kosztów. Jest to zatem zawsze koszt poniesiony bezpośrednio przez sprawcę.

Nigdy też nie wolno uciekać z miejsca zdarzenia, jeśli bowiem sprawca zostanie ustalony i odnaleziony przez policję (a większość statystycznie zostaje ustalona i odnaleziona), to poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie z polisy OC. Winny zdarzenia będzie jednak musiał zwrócić ubezpieczycielowi kwotę odszkodowania, gdyż tutaj również zastosowanie znajdzie prawo regresu wobec sprawcy.

Jeśli polisa, nie będzie miała miejsca na terytorium kraju, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje, to ubezpieczyciel odmówi odszkodowania.

Jeśli nie zastosujemy zadeklarowanych przy podpisywaniu umowy AC – środków przeciwkradzieżowych, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Przykładowo, jeśli nie zamontujemy w samochodzie auto-alarmu, to ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty, jeśli deklarowaliśmy jego montaż przy zawieraniu umowy.

Jeśli będą istniały dowody na to, że umyślnie spowodowaliśmy kolizję lub wypadek, to ubezpieczyciel oczywiście odmówi wypłaty. Nie ma tutaj miejsca na żadne uzasadnienia.

W przypadku braku ważnego badania technicznego, nie zawsze ubezpieczyciel odmów wypłaty odszkodowania. Znaczenie ma bowiem faktyczny stan techniczny samochodu i w jaki sposób przyczynił się szkody, ewentualnie czy miał i jak bardzo miał wpływ na jej rozmiar.

W przypadku terminu zgłoszenia szkody z AC, obowiązują terminy umowne, nie ma tutaj ustawowych czy innych terminów. Najczęściej umowa stanowi, że powinniśmy zgłosić szkodę w ciągu do 7 dni. Najlepiej zrobić to jednak niezwłocznie, gdyż nawet jeśli spełnimy wszystkie inne warunki wypłaty, a przekroczymy termin to ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

W przypadku szkody z AC również możemy uzyskać odpowiednią dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

Dopłata do odszkodowania do szkody AC

Kiedy możemy się ubiegać o odszkodowanie AC i dopłatę do odszkodowania AC ?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Jeśli doszło do kolizji czy wypadku również z naszej winy, a posiadamy polisę AC, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Niestety w praktyce ochrona ubezpieczeniowa z polis AC jest tylko częściowa lub nawet znikoma czy fikcyjna. Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłat odszkodowań, stosując postanowienia z OWU jako powód do takiej decyzji. OWU zawierają najczęściej wiele wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, dlatego też warto przed zakupem polisy zapoznać się nie tylko z nazwą jej wariantu czy ceną, ale także OWU. Ponadto, OWU i wariant – decydują bardzo często o wielkości czy sposobie zaniżenia odszkodowania z AC. Bardzo często bowiem odszkodowania te całkowicie odbiegają od naszych wyobrażeń o ochronie ubezpieczeniowej z AC, tzn. faktyczne odszkodowanie nie tylko jest rozczarowujące co do jego wysokości, może również zupełnie odbiegać od prawidłowej wysokości odszkodowania należnego, jak również może mieć miejsce sytuacja, w której klient ze względu na warunki OWU czy wariant polisy, otrzymuje jedynie niewielką część odszkodowania, którego się spodziewał czy liczył na nie.

Zaniżenia odszkodowań przez ubezpieczycieli – na czym polegają

W przypadku odmowy przyznania odszkodowania z AC należy oczywiście spróbować się odwołać. Może jednak okazać się, że przy zakupie polisy AC, nie sprawdziliśmy dokładnie warunków zawartych w OWU i zgodnie z umową dobrowolnego ubezpieczenia AC, odszkodowanie po prostu nam się nie należy. W takiej sytuacji należy spróbować napisać odwołanie lub zgłosić się do kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prowadzeniu spraw o odszkodowania.

Najczęściej jednak, nawet jeśli mamy przyznane odszkodowanie z AC, jego wysokość odbiega znacząco od naszych oczekiwań czy faktycznych kosztów naprawy. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku szkód z OC według statystyk podawanych przez analityków rynku odszkodowań – około 95% odszkodowań jest zaniżanych. W przypadku AC, dokonanie takiej analizy rynku jest znacznie trudniejsze. Praktycznie bowiem, każda polisa w danym zakładzie ubezpieczeń jest inna, a do tego dochodzą warianty polisy, zmiany oferty w czasie itp., jest to bowiem rynek bardzo dynamicznie się rozwijający i zmienny. Trudno zatem oszacować, ile odszkodowań z AC jest zaniżonych. Z analizy wpływających spraw okazuje się, że odsetek ten może być również bardzo wysoki. Warto zatem wykupić taką polisę, która umożliwi nam uzyskanie dopłaty do odszkodowania., a przed jej zakupem dokładnie przeanalizować warunki polisy AC (OWU). W przypadku zaniżenia, możemy się odwołać i/lub uzyskać dopłatę do odszkodowania. Niestety ze względu na brak jakichkolwiek regulacji ustawowych, branżowych, zaleceń rynkowych czy uregulowań dotyczących standardów czy uczciwych (dobrych) praktyk, ubezpieczyciele stosują od wielu lat, zabiegi, które zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań z AC. Utrudniona jest również walka z ubezpieczycielem, a także uzyskanie wysokiej dopłaty do odszkodowania. Albowiem, ze względu na warunki polis (OWU) i wariant polisy, niektóre sprawy nie mogą być przedmiotem odkupu ze strony firm skupujących szkody. Ponadto, utrudnione jest sporządzenie skutecznego odwołania i nierzadko walka z ubezpieczycielem przypomina przysłowiową walkę z wiatrakami.

Zaniżenia i odmowy związane z odszkodowaniami AC, dotyczą najczęściej następujących kwestii:

 • udział własny,
 • franczyza integralna,
 • suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie,
 • suma ubezpieczenia malejąca z czasem,
 • amortyzacja części,
 • metoda kosztorysowa i serwisowa – co obejmuje możliwość zastosowania w kosztorysie cen zamienników części samochodowych zamiast oryginalnych, zaniżenie stawek roboczo-godzin czy różnego rodzaju rabatów np. na materiał lakierniczy itp. metody zaniżania wartości odszkodowania stosowanych przez ubezpieczycieli.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie AC

W przypadku zaniżenia odszkodowania z AC, które dotyczy bardzo dużej ilości szkód, istnieją zasadniczo dwa rozwiązania, które mogą nam pomóc w uzyskaniu prawidłowej kwoty odszkodowania z AC. Pierwszym z nich jest sporządzenie odwołania, a w razie braku jego skuteczności – skierowanie sprawy do sądu powszechnego. Jest to rozwiązanie wiążące się z terminem rozpatrzenia odwołania (w przypadku szkód z OC jest to ustawowe 30 dni, a w przypadku wyjątkowo skomplikowanych spraw – 60 dni) oraz terminem zakończenia sprawy sądowej (w praktyce w zależności od przypadku od kilku miesięcy, do nawet 12-18). Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformuje o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji lub nie odpowie na nią, to przyjmuje się, że sprawa została rozpatrzona na korzyść osoby odwołującej się. Ponadto przed napisaniem odwołania należy dokładnie przeanalizować OWU oraz umowę z ubezpieczycielem. OWU są warunkami decydującymi również odnośnie procedur likwidacji szkody, odwołań itp. Decyduje tu bowiem zasada swobody kształtowania umów i to my sami na te warunki się godzimy zakupując daną polisę AC. Przykładowo polisa AC może przewidywać różne warunki związane z terminem zgłoszenia szkody z AC, odwołań, w tym terminów na złożenie i rozpatrzenie tychże. Na pewno warto zaraz po kolizji czy wypadku (czy innym zdarzeniu związanym z obowiązkiem ubezpieczeniowym ubezpieczyciela) sprawdzić również warunki polisy w tym zakresie. Najczęściej pozostaje nam 7 dni na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel ma 30 dni na decyzję w sprawie (skomplikowane przypadki 90 dni), a potem odpowiednio 30 do 60 dni na rozpatrzenie odwołania.

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem pod względem kryterium czasu załatwienia sprawy jest dopłata do odszkodowania, kiedy to sprawa jest załatwiana od początku do końca w okresie kilkunastu dni (maksymalnie, wliczając w to czas wyceny zaniżenia, przygotowania dokumentów i terminu wypłaty dopłaty). Dopłaty do odszkodowań do szkód z AC są świadczone przez niektóre podmioty skupujące szkody. Analiza i wycena przypadku (wstępna) jest najczęściej niezobowiązująca i bezpłatna, a także trwa około 3 dni. Po tym czasie dowiadujemy się ile wyniesie kwota dopłaty jak również poznamy szczegółowe warunki współpracy. Po około 14 dniach, otrzymujemy kwotę dopłaty na nasze konto bankowe. Dalszy ciąg sprawy prowadzi już kancelaria (firma skupująca szkody OC/AC). To ona na własny koszt i na własną odpowiedzialność odwołuje się, wnosi sprawę do sądu itd., a w końcu otrzymuje odkupione roszczenie (całkowitą kwotę odszkodowania).

Odwołanie od decyzji w przypadku szkody AC – co uwzględnić ?

Przepisy nie zakładają konkretnego terminu na złożenie odwołania od decyzji w sprawach z zakresu AC. O fakcie powstania szkody z AC, musimy jednak najczęściej poinformować w terminie do 7 dni (szczegółowe postanowienia w tym zakresie są zawarte w OWU). W przypadku OC – termin przedawnienia wynosi zaś, aż 3 lata. Jeśli przekroczymy termin zgłoszenia (7 dni), musimy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania. Jeśli mamy odmowę lub zaniżenie i chcemy się odwołać, od wydanej w ciągu 30 dni decyzji (w szczególnych przypadkach 90 dni), sporządzamy odwołanie i składamy je do ubezpieczyciela albo kierujemy od razu sprawę do sądu o rozstrzygnięcie sporu. Ubezpieczyciel ma 30 do 60 dni na rozpatrzenie odwołania. Jaki termin posiadamy na sporządzenie odwołania od decyzji ? Tutaj również przepisy nie regulują tego zagadnienia. Termin zależeć będzie od przedawnienia roszczeń, nie należy jednak tego odkładać, gdyż można zgubić dokumenty itp. czy zapomnieć o szczegółach sprawy, jak również mogą się zmienić okoliczności sprawy jak np. samochód zostanie sprzedany i nie będzie możliwości dokonania ponownych oględzin, które pomimo posiadania dokumentacji zdjęciowej czy opinii niezależnego rzeczoznawcy, mogą okazać się potrzebne czy pomocne. Zasadniczo jednak przysługuje nam termin związany z przedawnieniem roszczenia.

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia reguluje art. 819§1 KC, który stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Nieco inny termin przedawnienia odnosi się do deliktów czy przestępstw. Bieg przedawnienia może zostać również przerwany przez różne okoliczności czy czynności.

W przypadku braku odpowiedzi przez ubezpieczyciela w terminie przyjmuje się, iż odwołanie zostało rozpatrzone na korzyść poszkodowanego. Jeśli jednak w dalszym ciągu otrzymamy odmowę zmiany decyzji (ubezpieczyciel nie przychyli się do naszego odwołania), istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi.

Jeśli chodzi o uzasadnienie odwołania, to nie musi ono być obszerne, ale powinno zawierać informacje, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Przykładowo mogą to być:

 • dokumenty (np. faktury), których pokrycie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela,
 • informacje o cenach np. części zamiennych, jeżeli ich wartość została zaniżona,
 • ekspertyzę rzeczoznawcy lub kosztorys z ASO,
 • informacje o wycenie pojazdu.

Jak ubiegać się o dopłatę do odszkodowania AC ?

Jeśli po decyzji nie jesteśmy zadowoleni z wysokości odszkodowania lub jeśli nawet po odwołaniu nie jesteśmy w dalszym ciągu usatysfakcjonowani, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej i uzyskać dopłatę do odszkodowania z AC.

W tym celu należy przedstawić specjalistom kosztorys oraz polisę AC (wraz z OWU), aby można było ustalić wariant i warunki polisy, a także obliczyć wysokość zaniżenia. Bardzo duże znaczenie dla wyceny i możliwości uzyskania dopłaty ma to, czy polisa przewiduje wariant kosztorysowy czy serwisowy, a także czy OWU nie wyłączają w jakiś inny sposób możliwości uzyskania dopłaty.

Jeśli mamy wycenę zaniżenia i ofertę z kancelarii, po podpisaniu umowy wypłata następuje w ciągu do maksymalnie około 14 dni roboczych na nasze konto bankowe. Jest to korzystna opcja rozwiązania problemu zaniżonego odszkodowania z AC, gdyż nie wymaga od nas specjalnego wysiłku niezbędnego np. podczas sporządzania odwołania.

Zobacz inne wpisy

Odszkodowania AC – polisa: rodzaje oraz postanowienia OWU

Kiedy warto zakupić polisę AC i uzyskać wysokie odszkodowanie ?

Polisa AC odszkodowania nie gwarantuje również w niektórych określonych w OWU sytuacjach. Czasem także polisa AC odszkodowania w ogóle nie przyznaje lub je wyłącza. Dlaczego warto kupić dobrą polisę AC ? Aby uzyskać wysokie odszkodowanie.

Polisę AC wykupujemy zazwyczaj, jeśli obawiamy się wysokich kosztów naprawy a jednocześnie, samochód posiada wysoką wartość. Dlatego też, AC chroni przed szkodami częściowymi, które w przypadku drogich pojazdów są również kosztowne, jak i AC, co wiąże się z przyznaniem odszkodowania i sprzedażą czy naprawą wraku (pozostałości po pojeździe). Polisa AC odszkodowanie różnicuje w wielu kwestiach. Czasem od warunków polisy AC zależy wypłata czy przyznanie odszkodowania a także jego wysokość i inne związane z tym kwestie.

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Polisę AC zakupujemy jeśli chcemy się ustrzec negatywnych konsekwencji szkody na własnym pojeździe (uzyskać odszkodowanie), którą spowodowaliśmy sami lub powstała ona np. z przyczyn naturalnych czy niezależnych od nas, a także spowodowanych przez osoby trzecie. Oczywiście każda polisa AC posiada swoje wyłączenia. Przykładowo żadna polisa AC nie pokryje szkód (odszkodowanie) powstałych na skutek nietrzeźwości kierowcy, wywołanych szczególną lekkomyślnością, uszkodzeń powstałych w przypadku braku ważnych badań technicznych pojazdu, szkód spowodowanych na skutek wad fabrycznych pojazdu itp.

Jeśli chcemy, aby ochrona ubezpieczeniowa oraz wysokość odszkodowania była realna i realnie odnosiła się do kosztów naprawy, trzeba zwrócić uwagę na rodzaj i szczegółowe postanowienia polisy AC. Bardzo często zdarza się, że to dobrowolne ubezpieczenie (AC), nie pokrywa w przypadku gotówkowego rozliczenia (kosztorys) – znacznej części kosztów naprawy. Czujemy się przez to pokrzywdzeni przez ubezpieczyciela, który wypłaca zaniżone odszkodowanie, które często nijak jest adekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy. Jeśli zatem chcemy zainwestować w polisę AC, uchronić się przed fikcyjnym ubezpieczeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj polisy oraz szczegółowe postanowienia tejże (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Może zatem okazać się, że pomimo tego, iż posiadamy polisę AC, często otrzymujemy odmowę wypłaty odszkodowania z tego tytułu lub też otrzymujemy znacznie zaniżone odszkodowanie.

Problem jest znacznie mniejszy, jeśli zdecydujemy się na naprawę bezgotówkową, oczywiście wtedy musimy posiadać odpowiedni wariant polisy. Szczególną uwagę należy również zwrócić uwagę na OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które zawierają masę ważnych postanowień w istotnych kwestiach. Warto zatem przed zakupem polisy AC, po prostu przeanalizować i przeczytać OWU.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy AC – odszkodowania

Jak wyżej wspomniano najważniejszy jest rodzaj (wariant) polisy oraz analiza OWU. Poniżej zamieszczono najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie polisy AC. Warto zwrócić na nie uwagę, bo może dojść do znacznego zaniżenia odszkodowania lub odmowy wypłaty. Jak wiadomo, nie we wszystkich wariantach polisy – można otrzymać również dopłatę do odszkodowania. Wiele zależy od rodzaju polisy AC i poszczególnych postanowień OWU. To oznacza, że nawet jeśli zaniżono nam odszkodowanie i jest to ewidentne oraz wynika to z cen czy stawek przyjętych w kosztorysie, to nie zawsze możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania, gdyż OWU czy wariant, może wyłączać taką możliwość. Warto zatem wykupić taką polisę, która umożliwi nam uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Ich ceny mogą się od siebie nieco różnić (warianty są nierzadko znacznie zróżnicowane cenowo), jednak warto zadbać, jeśli już kupujemy polisę AC, aby ochrona nie była tylko fikcyjna i umożliwiała nam uzyskanie dopłaty czy też nie była wyłączona w zbyt prawdopodobnych wypadkach. Jest to kwestia indywidualna i każdy musi skalkulować, jaki wariant polisy wybrać, a także szczegółowo przeanalizować postanowienia OWU.

Pamiętać należy, że podstawą funkcjonowania w obrocie ubezpieczeń AC jest zasada swobody umów i jest to ubezpieczenie dobrowolne. Nie jest regulowane w sposób ścisły przepisami prawnymi np. w Kodeksie Cywilnym (KC) czy inną ustawą. Podstawowe obowiązki i prawa stron zostały określone treścią samej umowy. Z kolei integralną część umowy AC jest załącznik zawierający warunki OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Udział własny

Oznaczenie udział własny, oznacza, że godzimy się, aby określoną część kosztów naprawy szkody, pokryć z własnej kieszeni, co wiążę się z odpowiednio mniejszą wysokością składki na polisę AC. W przypadku niskiej ceny polisy AC, warto w szczególności zwrócić uwagę na tę kwestię, gdyż atrakcyjna cena może wiązać się z wysokim udziałem własnym.

Udział własny może być określony w sposób procentowy. Przykładowo, jeśli zgodziliśmy się na 20% udział własny, to ubezpieczyciel wypłaci tylko 80% wartości całości kosztów naprawy. Czyli jeśli koszt naprawy to 10000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci tylko 8000 zł odszkodowania z tytułu AC.

Udział własny może zostać również określony kwotowo (ryczałtowo) i tę kwotę odliczyć od kwoty kosztów naprawy, a także wypłacić odszkodowanie mniejsze o tę kwotę. Przykładowo, jeśli koszt naprawy wyniesie 10000 zł, a udział własny wynosił 500 zł, to ubezpieczyciel wypłaci 9500 zł odszkodowania. W przypadku mniejszych szkód, może to mieć duże znaczenie. Jeśli bowiem w wyniku drobnej szkody, której wartość wyniesie około 1000 zł, udział własny przy kwocie 500 zł, daje jedynie 500 zł odszkodowania (po odjęciu udziału własnego od kwoty kosztów naprawy).

Udział własny należy sprawdzić w OWU.

Franczyza integralna

Franczyza integralna jest rozwiązaniem przyjętym w odszkodowaniach AC, polegającym na tym, że w drobnych szkodach, w ogóle nie są podejmowane działania likwidacyjne ani nie jest wypłacane odszkodowanie. Gdyby przykładowo doszło do bardzo drobnego zarysowania, którego naprawa kosztowałaby 300 zł, to ubezpieczycielowi nie opłaca się takiej szkody likwidować, ponieważ koszty likwidacji są wyższe niż wartość odszkodowania (szkody).

Dlatego też, należy dokładnie zapoznać się z OWU. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają poziom franczyzy integralnej w różnych kwotach. Może to być od 200 do 700 zł, choć nie ma oczywiście żadnych limitów, a obowiązuje jedynie umowa i załączone do nich OWU. Franczyza integralna również może być ustalona procentowo – np. 5-10% wartości sumy ubezpieczenia samochodu.

Różnica w odniesieniu do udziału własnego polega na tym, że w przypadku franczyzy redukcyjnej jeśli szkoda przekroczy wartość zapisaną w OWU, to wypłacane jest całość odszkodowania. Natomiast w przypadku udziału własnego każde odszkodowanie jest zmniejszone o wartość udziału własnego.

Suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie

Jeśli poszkodowany posiadał wcześniejszą lub wcześniejsze szkody w trakcie obowiązywania polisy, to przy kolejnych – ubezpieczyciel obniża sumę ubezpieczenia, o kwoty, które już wypłacił.

Rozwiązaniem może być AC z odnawialną sumą ubezpieczenia, co oznacza, że nawet mimo kolejnych szkód suma ta będzie stała – tj. wyliczana dla każdego samochodu indywidualnie. Skorzystanie z takiej opcji oznacza również konieczność zapłaty wyższej kwoty za składkę na polisę AC.

Suma ubezpieczenia malejąca z czasem

Jest to rozwiązanie przyjmowane w OWU, które polega na tym, że wraz z upływem czasu i spadkiem wartości pojazdu, następuje spadek wysokości odszkodowania.

Umowa jest zawierana najczęściej na 12 miesięcy. Górna granica odpowiedzialności (suma ubezpieczenia) za szkodę powstaje na początku umowy, zawieranej zwykle na 12 miesięcy, to w przypadku szkody ubezpieczyciel musi uwzględnić wartość pojazdu w dniu zdarzenia. Może to oznaczać, że w trakcie trwania umowy, wartość pojazdu spadnie ze względu na ubiegający czas i możemy oczekiwać mniejszej kwoty odszkodowania. Warto tutaj zauważyć, że największe zmiany wartości pojazdu w czasie, dotyczą głównie pojazdów nowych lub prawie nowych. W ciągu kilku miesięcy ich wartość może spaść bardzo znacznie.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadku nowych aut, kierowcy decydują się na wykupienie stałej sumy ubezpieczenia. Oznacza ona, że w trakcie trwania umowy obowiązuje ta sama (stała) suma ubezpieczenia.

Amortyzacja części

W trakcie użytkowania zarówno pojazd jak i jego części tracą z czasem i biegiem użytkowania na wartości. Jeśli część była już zużyta w trakcie użytkowania (nie była dopiero co wymieniona czy zakupiona) to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za tę część jak za nową. Przyjmie cenę częściowo (odpowiednio) zużytej części. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest to, że w przypadku montażu nowych części, nawet zamienników, a następnie kolizji – wartość pojazdu by wzrosła, a właściciel wzbogaciłby się o tę różnicę (przysporzenie).

Często ubezpieczyciele przyjmują odpowiednie pomniejszenie wartości części w odniesieniu do czasu (lat eksploatacji). Jest to określenie stawek amortyzacji w umowie. Przykładowo, może być tak, że przez pierwszy rok eksploatacji (jeśli auto ma mniej niż rok) – w ogóle ubezpieczyciel nie odejmuje amortyzacji od przyjętej ceny części samochodowej. Czyli przyjmuje 100% wartości rynkowej. Ale już po roku potrąca przykładowo 15% z tytułu amortyzacji, w kolejnych latach 25% itd. Każdy rok użytkowania pojazdu i zużywania się części oznacza bowiem ich większe zużycie i wartość.

Metoda kosztorysowa

Polisa AC może różnicować sposób likwidacji szkody. Metoda serwisowa to naprawa bezgotówkowa samochodu w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel wypłaca środki nie poszkodowanemu, a serwisowi, który likwiduje bezpośrednio szkodę. Taka naprawa jest najczęściej lepszej jakości niż w zwykłym serwisie i nawet w przypadku kolizji przy naprawie bezgotówkowej, pojazdy nie tracą, aż tak dużo na wartości.

W przypadku drugiej metody – kosztorysowej, można pieniądze otrzymać na konto i samemu naprawić pojazd na własną rękę w dowolnym warsztacie. Kwota odszkodowania jest zazwyczaj dużo niższa niż koszt naprawy w serwisie (który pokrywa bezpośrednio ubezpieczyciel), dlatego też, nierzadko poszkodowani mają problem z naprawą pojazdu po szkodzie metodą kosztorysową w warsztacie.

Przede wszystkim, ubezpieczyciel stosuje stawki amortyzacji, obniża ceny zużytych części, stosuje nierynkowe stawki roboczo-godzin (robocizna), a także inne metody zaniżania odszkodowań.

Metoda kosztorysowa jest zatem ryzykowna i wiąże się zazwyczaj ze sporym zaniżeniem wartości odszkodowania. Czyli jest przeznaczona raczej dla starszych i mniej wartych pojazdów, których ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać na wariant serwisowy.

Podniesienie składki dla młodych kierowców

Niektóre firmy ubezpieczeniowe podnoszą stawki AC dla młodych kierowców, nawet do 28 roku życia. Ubezpieczyciele ze względu na statystyki (młodzi kierowcy powodują najwięcej kolizji), podnoszą składki młodym kierowcom.

Jeśli samochód jest udostępniany innej osobie – młodemu kierowcy, to w przypadku kolizji, wypłacane jest zmniejszone odszkodowanie (czy to metodą procentową czy kwotową).

Niedoubezpieczenie

Jeśli ubezpieczymy samochód na mniejszą kwotę, oczywiście konsekwencją tego będzie wypłata niższego odszkodowania. Kwota sumy odszkodowania jest uzależniona od wartości pojazdu.

Jeśli celowo wpiszemy do umowy ubezpieczenia AC mniejszą wartość pojazdu, to zastosowanie znajdzie metoda proporcji, którą ubezpieczyciele stosują powszechnie. Oznacza ona, że jeśli zaniżyliśmy wartość pojazdu o np. 1/3 to otrzymamy proporcjonalnie niższą wartość odszkodowania (2/3). Jeśli zatem zdecydujemy się na mniejszą kwotę składki (mniejsza wartość pojazdu), to wypłacone nam odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę pojazdu czy nie zrekompensuje nam jego utraty.

Zobacz inne wpisy

Szkody z AC (AutoCasco) – dobrowolne ubezpieczenie

Szkody AC

Szkody AC to kolizje lub wypadki, które są spowodowane najczęściej z naszej winy. AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Coraz więcej osób korzysta z ubezpieczeń AC, a szkody AC i odszkodowania z tego tytułu stanowią coraz większą część sytuacji związanych z wypłatą odszkodowania. Z tego względu, iż jest to dobrowolne ubezpieczenie, towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają bardzo rozbudowaną i różnorodną ofertę w ich zakresie. Oczywiście zakres ochrony zależy od wysokości składki. 

Porównując ofertę towarzystw, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zakres udzielonej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz obowiązki ubezpieczającego.

W załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ubezpieczenia AC należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupy 3 – Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych).

Ubezpieczenie AC funkcjonuje na podstawie swobody umów w KC i ogólnej regulacji ubezpieczeń zawartej w tym akcie prawnym. Umowa ubezpieczenia musi być zgodna z naturą stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego. W związku z tym nie wolno oczywiście stosować klauzul abuzywnych – co zostało określone w art. 3853 KC.

Zakres praw i obowiązków ubezpieczenia AC kształtowany jest przez strony umowy.

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni dany samochód wraz z jego podstawowym wyposażeniem przed różnego rodzaju zdarzeniami, takimi jak kolizje, wypadki czy stłuczki (szkody AC). Za dodatkową opłatą może zostać objęte również dodatkowe wyposażenie samochodu zamontowane w nim na stałe.

Polisa AC chroni ubezpieczony pojazd nie tylko przed niewielkimi uszkodzeniami (szkody częściowe), które wymagają odstawienia pojazdu do warsztatu. Ochrona takich ubezpieczeń rozciąga się także na kradzieże czy szkody całkowite. W tym ostatnim wypadku, za szkodę całkowitą uważa się szkodę, której wartość przekracza  70% wartości samochodu z dnia jej wystąpienia. Ponadto, polisa AC chroni przed działaniami sił natury, a także aktami wandalizmu i innymi działaniami osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców. Są to standardowe warunki polis AC, jednak niektóre opcje pozwalają na jeszcze szersze określenie zakresu odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczenia w umowach AC

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie polis AC jest zróżnicowana. Różnią się one od siebie czasem dość znacznie. Z tych względów, nie jak w przypadku polisy OC – gdzie decydującym czynnikiem jest jej cena, warto zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia. Oczywiście, im szerszy zakres, tym polisa jest droższa.

Należy wskazać kilka obszarów, w których oferta polis AC się od siebie różnią, czasami nawet znacznie. Poniżej wskazuję na te obszary.

Suma ubezpieczenia

Im wyższa suma ubezpieczenia tym lepiej. Dodatkowy atut to stała i niezmieniająca się w czasie trwania polisy oraz odnawialna (nieobniżana o wypłacone wcześniej odszkodowania) wartość. Z reguły, towarzystwa uzależniają wysokość sumy ubezpieczenia od wartości pojazdu.

Tryb naprawy pojazdu

W przypadku nowych samochodów najlepiej wybrać ASO, a starszych standardowe warsztaty współpracujące z danym towarzystwem (naprawa również bezgotówkowa, wystawiana faktura). Istnieje również opcja odszkodowania gotówkowego na podstawie kosztorysu. 

Jeśli zdecydujemy się na kosztorys, to firma nie ma oczywiście prawa uzależniać wypłaty odszkodowania od tego, czy rzeczywiście naprawiono pojazd.

Rodzaj użytych przy naprawie części

Jest to sprawa kluczowa dla jakości naprawy. Firmy ubezpieczeniowe proponują naprawę pojazdu przy użyciu części oryginalnych lub części  porównywalnej jakości,czyli zamienniki. Na te opcje naprawy warto zwrócić większą uwagę, zwłaszcza jeśli użytkujemy w miarę nowy samochód. Różnica w cenach poszczególnych części – oryginalnych i zamiennikach – może czasem wynosić paręset procent. Są to zatem znaczne różnice. Przy wyborze takiego wariantu polisy, niestety nawet firma odszkodowawcza nie jest w stanie wiele pomóc, gdyż sami zrzekamy się prawa do naprawy w oryginalnych częściach, jednocześnie płacąc wysoką składkę.

Udziały własne

Pomniejszają one kwotowo lub procentowo odszkodowanie. Zależność jest następująca: im ubezpieczony ma wyższy udział w likwidacji szkody, tym mniej zapłaci za polisę.

Kradzież pojazdu – AC

AC obejmuje najczęściej odszkodowanie za skradziony pojazd. Nieco „okrojoną” wersją takiej polisy jest minicasco, które obejmuje zazwyczaj kradzież (z włamaniem, przy użyciu przemocy), szkodę całkowitą, uszkodzenia wyrządzone przez siły natury.

Niektóre opcje polis obejmują także szkody częściowe. Jednak pamiętać należy, iż minicasco to niepełna ochrona.

Jednak niektóre pakiety AC obejmują również np. naprawę w ASO w częściach oryginalnych, brak potrąceń amortyzacji, zerowy udział własny.

Termin zgłoszenia szkody, porady szczegółowe

Zgodnie z umową ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidować szkodę, jeśli zgłosimy ją w prawidłowym terminie (wskazanym w OWU). Tutaj należy szczególną uwagę zwrócić na kradzieże – należy je zgłaszać najczęściej w terminie 3 dni. Niektóre firmy dają na to 7 dni.

W obsłudze szkód związanych ze zdarzeniami z AC, należy zwrócić uwagę na przykład na to, że jeśli mamy w polisie wykupiony wariant serwisowy (bezgotówkowy), to należy skorzystać z niego, nie będzie konieczności szukania dobrego warsztatu. Ponadto, unikniemy ryzyka zaniżonego ryzyka.

Wariant kosztorysowy – należy wybrać tylko w przypadku korzystnej wyceny szkody i tylko jeśli uszkodzenia są powierzchniowe, niewielkie, o ile wariant serwisowy był wykupiony.

Jeśli szkoda dotyczy rozbitej szyby i posiadamy dodatkowe ubezpieczenie szyb, to nie naprawiamy jej z AC a z tego ubezpieczenia. W ten sposób nie ma ryzyka utraty zniżek autocasco.

Szkoda z OC sprawcy zgłoszona z własnego AC

Często zdarza się również, że kierowcy-poszkodowani w kolizji, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty odszkodowania w terminie 30 dni (kwota bezsporna), korzystają z AC. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zwrotem odszkodowania z OC przez ubezpieczyciela, naszemu ubezpieczycielowi AC (regres). Zniżki traci się jedynie na jakiś czas, gdyż UFG wymaże dane szkody w momencie, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy, wypłaci odszkodowanie. Jest to jednak dość długotrwałe.

Szkoda zagraniczna z AC

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zgadza się na „skróconą” naprawę pojazdu na miejscu, aby samochód mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Oznacza to najczęściej jedynie naprawę do sprawności pod względem technicznym. Limit najczęściej wynosi 1000 EUR. Należy także pamiętać, że AC najczęściej wyłącza odpowiedzialność na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Wyłączenia – najczęstsze w polisach AC

Warunki OWU najczęściej wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela w niektórych sytuacjach. Najczęściej jest to przykładowo brak odpowiedzialności, gdy samochód:

 • Prowadziła osoba, która nie posiada uprawnień
 • Został skradziony lub uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie otwartego auta bez opieki lub z kluczykami w środku)
 • Był prowadzony przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • W momencie zdarzenia nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnych badań technicznych
 • Podczas kradzieży nie był w pełni zabezpieczony – nie były prawidłowo uruchomione jego zadeklarowane w umowie zabezpieczenia (autoalarm, blokada skrzyni biegów, itp.)

Należy zawsze zapoznać się szczegółowo z OWU każdej oferty, gdyż każdy ubezpieczyciel indywidualnie podchodzi do tematu wyłączeń, aby upewnić się jakie sytuacje zostaną wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Szkoda z AC i dopłata do odszkodowania

W przypadku szkód z AC – również istnieje opcja uzyskania dopłaty do odszkodowania. Wtedy wystarczy do nas wysłać kosztorys oraz zdjęcie lub skan polisy (w tym OWU). 

Nasz rzeczoznawca dokonuje wyceny zaniżenia. Oprócz uwzględnienia oczywistych zaniżeń np. cen zamienników i oryginałów, należy uwzględnić wariant polisy. Jeśli posiadamy wariant gotówkowy z opcją naprawy tylko w oryginałach, to należy nam się dopłata do prawidłowej wysokości części samochodowych. Czasami są to dość duże kwoty.

Czym różni się OC od AC 

Choć w obu przypadkach mówimy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, to jednak są to ubezpieczenia zdecydowanie odmienne. Oto najważniejsze różnice pomiędzy nimi:

 • Zakres OC i jego ochrony – został uregulowany w ustawie. Przepisy ustalają jakie są minimalne sumy gwarancyjne, a także co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. AC to ubezpieczenie dobrowolne, których zakres można całkowicie samodzielnie ustalić z ubezpieczycielem według wariantu polisy AC. Zakres odpowiedzialności z AC jest określony za to w umowie (OWU, które stanowią integralną część umowy). W OWU znajdują się również informacje na temat wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • OC – jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczów pojazdów mechanicznych, zaś nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z karami ze strony UFG. AC – jest dobrowolne, a nawet nie jest dostępne dla każdego samochodu – w tym, w szczególności pojazdów starszych.
 • Sumy gwarancyjne – w przypadku OC są ustalone ustawowo. Przepisy określają je szczegółowo – odrębnie dla szkód majątkowych i osobowych. W przypadku AutoCasco – suma ubezpieczenia wynosi najczęściej tyle, na ile został wyceniony dany pojazd.
 • Zakres ochrony – z OC wypłacone jest poszkodowanym odszkodowanie, gdy zostaje się sprawcą szkody – dotyczy szkód osobowych lub majątkowych – innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku AC – sami otrzymujemy odszkodowanie, gdy samochód zostanie skradziony, zniszczony przez osoby trzecie, siły natury albo po prostu uszkodzimy go przykładowo w wyniku kolizji, którą sami spowodowaliśmy.

Ostatnie wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.