Strefa Wiedzy

Loreim ipsum

Dlaczego nasz blog i co na nim będzie?  Strefa wiedzy

  • Dopłata do odszkodowania jak to działa? Podstawowe informacje prawne

   Dopłata do odszkodowania jak to działa? Podstawowe informacje prawne

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Zastaw rejestrowy – informacje prawne (nabycie pojazdu)

   Zastaw rejestrowy – informacje prawne (nabycie pojazdu)

   Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony przykładowo na samochodzie jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zadłużenie, bank może zaspokoić się poprzez zajęcie samochodu, niezależnie od tego, że jego właścicielem jest już ktoś inny.


  • Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

   Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

   Każdy wyjazd za granicę, czy to w celach turystycznych, tranzytowych czy zarobkowych, wiąże się z udziałem w ruchu w różnych krajach, co z kolei wiąże się z ryzykiem powstania kolizji czy wypadku za granicą.


  • Brak odpowiedzi na reklamację

   Brak odpowiedzi na reklamację

   Reklamacja powinna zawierać oznaczenie szkody, opis decyzji ubezpieczyciela (jego stanowisko), nasze stanowisko w sprawie i argumenty za poparciem większej kwoty odszkodowania. Czasem do odwołania warto załączyć ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy lub kosztorys z serwisu czy inne dokumenty przemawiające za naszymi argumentami.


  • Szkody pożarowe – jak uzyskać większe odszkodowanie ?

   Szkody pożarowe – jak uzyskać większe odszkodowanie ?

   Jeśli dotknęła nas szkoda majątkowa w postaci pożaru, oznacza to zazwyczaj dotkliwe i znacznych rozmiarów straty, których naprawa i wyrównanie wiąże się z wysokimi odszkodowaniami. Jednak zazwyczaj ubezpieczyciele – statystycznie w ponad 60% szkód, zaniżają właściwą wysokość szkody. Aby uzyskać właściwą wysokość odszkodowania – można się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, ale nawet jeśli podniesiona zostanie kwota odszkodowania, to i tak w praktyce nie zawsze jest ona równa należnej kwocie.


  • Kosztorys – gdzie najczęściej występują zaniżenia

   Kosztorys – gdzie najczęściej występują zaniżenia

   Kosztorysowe rozliczenie szkody polega na określaniu wysokości odszkodowania w związku z kolizją lub wypadkiem pojazdu poprzez rzeczoznawcę wskazanego przez ubezpieczyciela. Bada on zakres uszkodzeń, a następnie po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej czy innych dowodów, sporządza kosztorys. Określa w nim w jaki sposób i ile będzie kosztowała naprawa pojazdu, czyli przywrócenie go do stanu pierwotnego – sprzed wypadku.


  • Opis kolizji drogowej dla ubezpieczyciela – oświadczenie sprawcy

   Opis kolizji drogowej dla ubezpieczyciela – oświadczenie sprawcy

   Niestety bardzo często zdarza się, że oświadczenia dotyczące kolizji drogowych zawierają błędy. Mogą one bardzo często zaważyć na szybkości w otrzymaniu odszkodowania, a nawet na jego wypłaceniu w ogóle. Przy sporządzeniu oświadczenia (opisu zdarzenia) nie można pominąć niektórych informacji, gdyż są one kluczowe dla uzyskania odszkodowania.


  • Powódź, zalanie – właściwa wysokość odszkodowania (dopłata do odszkodowania)

   Powódź, zalanie – właściwa wysokość odszkodowania (dopłata do odszkodowania)

   Przez zalanie rozumie się najczęściej szkodę powstałą w wyniku awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, awarii urządzeń gospodarstwa domowego, pozbawienia otwartych kranów oraz zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej.


  • Odmowa odszkodowania – OC

   Odmowa odszkodowania – OC

   Niezależnie od rodzaju polisy ubezpieczyciele wyłączają ochronę ubezpieczeniową, gdy do powstania szkody majątkowej lub osobowej doprowadził kierowca w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Jeśli chodzi o alkohol, wystarczy, że badanie alkomatem wykaże jego choćby minimalną ilość. Wtedy ubezpieczyciel z automatu odrzuca jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.


  • Kolizje i wypadki ze zwierzyną leśną -odszkodowanie

   Kolizje i wypadki ze zwierzyną leśną -odszkodowanie

   Jak wiadomo, wypadku czy kolizje ze zwierzętami leśnymi mogą być bardzo poważne. Nierzadko rozmiary zwierzęcia (np. dzik, sarna czy łoś) mogą być znaczne, jeśli do tego dodamy nieco wyższą prędkość jazdy, to rozmiar szkody może być poważny. Czasem nawet oznacza szkodę całkowitą.


  • Utrata wartości handlowej – czyli ile samochód traci na wartości po kolizji ?

   Utrata wartości handlowej – czyli ile samochód traci na wartości po kolizji ?

   Auto powypadkowe jest praktycznie zawsze tańsze niż auto tej samej klasy (marka, model, rocznik, wyposażenie i wersja, przebieg etc.), które kolizji nie miało.


  • Ugoda z ubezpieczycielem– kosztowny błąd

   Ugoda z ubezpieczycielem– kosztowny błąd

   Przepisy regulujące ugodę zostały określone w art. 917-918 KC. Zgodnie z art. 917 KC przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.


  • Bezpośrednia Likwidacja Szkody

   Bezpośrednia Likwidacja Szkody

   Bezpośrednia Likwidacja szkody to możliwość likwidacji szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela (OC). Jest to program, który powstał w 2015 roku. Uczestniczy w nim wiele firm ubezpieczeniowych, które funkcjonują na polskim rynku ubezpieczeń.


  • Likwidacja szkody online

   Likwidacja szkody online

   Jak wiadomo ostatnimi czasy coraz bardziej popularne stały się procesy likwidacji szkód online. Całość procesu likwidacji odbywa się poprzez Internet bez osobistego udziału np. rzeczoznawcy czy innych osób.


  • Szkody parkingowe

   Szkody parkingowe

   Jeśli do zdarzenia drogowego dojdzie na parkingu mamy do czynienia ze szkodą parkingową. Najczęściej bywa, że jeden z samochodów jest zaparkowany a drugi znajduje się w ruchu. Do kolizji czy wypadków (najczęściej są to kolizje czyli drobne stłuczki) dochodzi, gdy sprawca zdarzenia nie zauważa pojazdu zaparkowanego.


  • Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

   Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

   Zasadniczo każdy właściciel pojazdu ma dwa rodzaje obowiązków związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu. Pierwsza sfera obowiązków dotyczy – przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drugi obowiązek dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenie to oczywiście OC (od odpowiedzialności cywilnej).


  • Gdy nie ma sprawcy wypadku – jak dochodzić odszkodowania ?

   Gdy nie ma sprawcy wypadku – jak dochodzić odszkodowania ?

   Wypadek wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Policja ściga takie sytuacje z urzędu, a przeciwko sprawcy jest wystosowywany akt oskarżenia do sądu. Udział policji jest obowiązkowy jeśli są ofiary.


  • Czym się różni kolizja od wypadku drogowego ?

   Czym się różni kolizja od wypadku drogowego ?

   Kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu lądowym, do którego doszło poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem takiego działania są przede wszystkim straty materialne (majątkowe np. szkoda w pojeździe czy ogrodzeniu).


  • Przedawnienie roszczeń – odszkodowania komunikacyjne

   Przedawnienie roszczeń – odszkodowania komunikacyjne

   Polskie prawo nie określa konkretnego terminu w jakim należy zgłosić szkodę z OC, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata.


  • Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

   Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

   Jeśli posiadamy polisę AC, to możemy uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, nawet gdy sami nie jesteśmy sprawcą. Ubezpieczenie z AC (Auto-Casco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.


  • Dopłata do szkody z AC

   Dopłata do szkody z AC

   Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.


  • Polisa AC – rodzaje oraz postanowienia OWU – konsekwencje w odszkodowaniach ?

   Polisa AC – rodzaje oraz postanowienia OWU – konsekwencje w odszkodowaniach ?

   Polisę AC wykupujemy zazwyczaj, jeśli obawiamy się wysokich kosztów naprawy a jednocześnie, samochód posiada wysoką wartość. Dlatego też, AC chroni przed szkodami częściowymi, które w przypadku drogich pojazdów są również kosztowne, jak i AC, co wiąże się z przyznaniem odszkodowania i sprzedażą czy naprawą wraku (pozostałości po pojeździe).


  • Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

   Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

   Polski system prawa określa, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. W trakcie trwania umowy leasingu, co do zasady, właścicielem pozostaje finansujący, czyli leasingodawca…


  • Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą

   Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą

   W związku z coraz większym samochodowym ruchem międzynarodowym, powstaje coraz więcej kolizji i wypadków, mających miejsce poza granicami Polski.


  • Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

   Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

   W żadnej ustawie nie znajdziesz definicji szkody całkowitej. Co więcej, to samo pojęcie będzie mieć zupełnie inne znaczenie w kontekście naprawiania szkód z OC i AC.


  • Odszkodowanie dla pasażera po wypadku

   Odszkodowanie dla pasażera po wypadku

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Co to jest szkoda całkowita z OC?

   Co to jest szkoda całkowita z OC?

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Odwołanie i sprawa sądowa

   Odwołanie i sprawa sądowa

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • AC (AutoCasco) – dobrowolne ubezpieczenie – podstawowe informacje

   AC (AutoCasco) – dobrowolne ubezpieczenie – podstawowe informacje

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…