Jakie odszkodowanie po wypadku w pracy

Jakiego rodzaju świadczenia przysługują przy wypadku przy pracy ?

Osoby, które spotka to nieszczęście, że wydarzy im się wypadek przy pracy, mogą liczyć na szereg świadczeń związanych z tym zdarzeniem. Świadczenia te zostały ustalone w określonych przepisach. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego pracownika, który jest niezdolny do pracy w wyniku zaistniałego w pracy wypadku lub choroby zawodowej,
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po ustaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja umożliwiają odzyskanie zdolności, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego pracownika, którego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie – przysługujące ubezpieczonemu pracownikowi, który w wyniku wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego pracownika, niezdolnego do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej,
 • renta szkoleniowa – przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, wobec którego orzeczona została celowość przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy w wykonywanym dotychczas zawodzie, spowodowaną wypadkiem lub chorobą zawodową,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie wydatków związanych z leczeniem – w zakresie stomatologii oraz szczepień ochronnych, a także zakupu przedmiotów ortopedycznych w ustawowo określonym zakresie.

Zgodnie z Kodeksem Pracy – osoba, która uległa wypadkowi w pracy, przysługuje dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy – w związku z utratą przedmiotów osobistego użytku oraz rzeczy niezbędnych do wykonywania pracy. Odszkodowanie to nie uwzględnia jednak utraty bądź zniszczenia samochodu czy pieniędzy. Pracownik może ubiegać się również o odszkodowanie powypadkowe na podstawie KC (Kodeksu Cywilnego).

Podobnież rodzinie osoby poszkodowanej w takim wypadku, przysługuje:

 • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, który jest uprawniony do renty z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej.

Gdzie po odszkodowanie za wypadek w pracy ?

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może liczyć na świadczenia i odszkodowania od pracodawcy, a także z tytułu ubezpieczenia społecznego, za które pracodawca odprowadza składki do ZUS-u. Rekompensata nie należy się jednak w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów ochrony pracy, rażącego niedbalstwa, nietrzeźwości lub bycia pod wpływem substancji psychotropowych czy środków odurzających.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy ?

Pracownik starający się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy musi złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o odszkodowanie powypadkowe,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wraz z informacją o zakończonym leczeniu i rehabilitacji (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed złożeniem wniosku),
 • dokumentacja medyczna,
 • sporządzony przez pracodawcę protokół uwzględniający okoliczności oraz przyczyny zaistniałego wypadku przy pracy lub karta wypadku,
 • prawomocny wyrok sądu pracy.

Od momentu otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do wydania decyzji, ZUS ma 14 dni na przyznanie jednorazowego odszkodowania od wypadku przy pracy lub wydanie decyzji odmownej. Jeżeli prawo do świadczenia i jego wysokość zostaną ustalone, ZUS wypłaci je w ciągu 30 dni od momentu wydania decyzji.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z wysokością przyznanego odszkodowania lub odmową jego wypłaty, może złożyć odwołanie. Termin złożenia odwołania wynosi miesiąc.

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może także uzyskać odszkodowanie od pracodawcy lub ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę dotyczącą ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej. Poza tym, może jeszcze otrzymać odszkodowanie powypadkowe z polisy prywatnej, a także grupowej polisy NNW.

Jak ustalić wysokość odszkodowania ?

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za wypadek przy pracy ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Wysokość jednorazowego odszkodowania powypadkowego zależy od tego jaki procent uszczerbku na zdrowiu ustali ZUS. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, rekompensata jednorazowa przysługuje pracownikowi w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jak uzyskać najwyższe odszkodowania – zgłoś się do nas !

Niestety zapisy niektórych dobrowolnych ubezpieczeń OC pracodawców, zawierają czasem zapisy, które mogą ograniczać lub nawet wyłączać odpowiedzialność ubezpieczycieli, przez co uzyskanie odszkodowania może okazać się trudne.

Świadczymy usługi pomocy w takiego rodzaju sytuacjach. Zgłoś się do nas, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy.

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.