Kolizja bez badania technicznego – czy należy się odszkodowanie?

Kolizja bez badania technicznego

Kolizja bez badania technicznego

Kolizja bez badania technicznego

Kolizja bez badania technicznego a odszkodowanie i jego wypłata, to kwestia skomplikowana. Jazda samochodem bez ważnego badania technicznego wiąże się z ryzykiem utraty dowodu rejestracyjnego. Oczywiście wtedy należy przymusowo wykonać badanie w stacji kontroli pojazdów. Jeśli jednak wystąpi kolizja bez badania technicznego – możemy liczyć się odpowiedzialnością z tego tytułu, a także znacznymi problemami w zakresie uzyskania odszkodowania. Inaczej wyglądają konsekwencje zarówno w OC czy AC a jeszcze inaczej w NNW.

Obowiązek badania technicznego wynika z Prawa o ruchu drogowym. Przeglądu dokonuje się co roku, a w przypadku nowych samochodów pierwszy wykonujemy po 3 a na kolejny po 5 latach od zakupu w salonie.

Nawet jeśli nie mamy badań technicznych samochód może być w dobrej kondycji, a wypadek czy kolizja może nie mieć żadnego związku z problemami technicznymi pojazdu. Brak badań może wynikać z zapomnienia.

Wiele kwestii dotyczących odszkodowania przy braku przeglądu technicznego zależy od warunków OWU polisy, którą posiadamy. Wiele firm wyklucza możliwość wypłaty tego odszkodowania jeśli nie mamy badań technicznych. Pojawiają się także zapisy o konieczności utrzymania pojazdu w dobrym stanie techniczny, a niektóre wskazują bezpośrednio na absolutną konieczność posiadania ważnego przeglądu technicznego.

Kolizja bez badania technicznego – odszkodowanie z polisy OC

Jeśli jesteśmy sprawcami wypadku lub kolizji bez ważnych badań technicznych, to nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci z naszej polisy odszkodowanie pokrzywdzonemu, to pozostaje możliwość regresu – żądania zwrotu kosztów kwoty wypłaconej poszkodowanemu. W tym jednak wypadku należy udowodnić, że przyczyną wypadku lub powiększenia rozmiaru szkody był zły stan techniczny auta. Regres ma miejsce wtedy, gdy samochód sprawcy był w tak złym stanie technicznym, że nie przeszedłby badań, a stan techniczny był głównym powodem zdarzenia. Kolizja bez badania technicznego a odszkodowanie pozostaje kwestią sporną, jeśli nie mamy ważnych badań.

Konsekwencje jazdy bez przeglądu mogą też dotknąć poszkodowanego w wypadku drogowym. Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy może być o tyle utrudnione, jeżeli ubezpieczyciel udowodni, że gdyby poszkodowany miał samochód w należytym stanie technicznym to miałby realną szansę uniknąć wypadku. Wtedy może obniżyć wysokość odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty. Dlatego jeśli wystąpi brak przeglądu odszkodowanie najczęściej się należy, ale warto naprawdę uważać, żeby dokonywać terminowo tych formalności.

Kolizja bez badania technicznego – odszkodowanie z polisy AC, NNW

W przypadku kolizji lub wypadku, jeśli mamy polisę AC, ubezpieczyciel może powołać się na okoliczność braku ważnego przeglądu technicznego i odmówić wypłaty odszkodowania. Powinien jednak wykazać, że do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów przyczynił się zły stan techniczny  pojazdu. Może tak być jeśli pojazd miał np. wadę, która wiązała się z powstaniem szkody. Mogły to być np. słabe hamulce itp. Może to być wychwycone na badaniu technicznym. Odszkodowanie może wtedy nie być wypłacone. Ale jeśli szkoda nie powstała z przyczyn związanych ze złym stanem technicznym, sprawca powinien dostać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.

Zobacz inne wpisy

 

 

Czym się różni kolizja od wypadku drogowego ?

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu lądowym, do którego doszło poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem takiego działania są przede wszystkim straty materialne (majątkowe np. szkoda w pojeździe czy ogrodzeniu). Jednak jeśli dojdzie do skutku w postaci szkody na osobie (szkoda osobowa) tj. obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia i trwają do maksymalnie 7 dni, to również taki skutek kwalifikuje się jako kolizję drogową. Jeśli skutki zdarzenia przekroczą ten czas – to mamy do czynienia z wypadkiem drogowym.

Spowodowanie kolizji jest wykroczeniem. Podstawą prawną odpowiedzialności jest art. 86§1 Kodeksu wykroczeń. W takiej sytuacji nie powstaje odpowiedzialność karna czy postępowanie karne, w rozumieniu Kodeksu karnego czy Kodeksu postępowania karnego. Policja ukarze takiego sprawcę mandatem. Może się także zdarzyć, że sprawca nie przyznaje czy nie poczuwa się do winy jak również nie przyjmuje nałożonego przez policję mandatu. Są również sytuacje, w których nie można ustalić sprawcy. Wtedy to toczy się odpowiednie postępowanie albo policja wszczyna odpowiednie czynności tj. np. postępowanie celem ustalenia sprawcy. Jak wiadomo obecność policji na miejscu kolizji nie jest obowiązkowa. Uczestnicy mogą spisać oświadczenie o kolizji, na podstawie którego poszkodowany może uzyskać odszkodowanie OC lub AC. Oświadczenie powinno zawierać:

  • wskazanie sprawcy i poszkodowanego,
  • dokładny opis zdarzenia,
  • dane kontaktowe,
  • wskazanie świadków wraz z danymi kontaktowymi.

Ponadto, oświadczenie może wskazywać na widoczne uszkodzenia pojazdów, zawierać zdjęcia uszkodzeń itd. W takiej sytuacji jeśli nie ma dodatkowych wątpliwości, takie oświadczenie może być podstawą wypłaty odszkodowania. Zgłoszenie może nastąpić do ubezpieczyciela OC sprawcy lub do ubezpieczyciela własnego w ramach trybu postępowania BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody).

Jeśli sami znamy sprawcę albo np. sprawca się wycofuje ze złożonego oświadczenia, odmawia przyjęcia mandatu czy odpowiedzialności, to wskazane jest albo wezwanie policji albo dokonanie dalszych czynności zmierzających do ustalenia sprawcy, przyjęcia przez niego odpowiedzialności, uzyskania odszkodowania i likwidacji szkody.

Jeśli posiadamy dane sprawcy, można złożyć wniosek o jego ukaranie. Jest on instytucją podobną do aktu oskarżenia w postępowaniu karnym. Wniosek taki musi zawierać wskazanie czynu jaki popełnił obwiniony, miejsce zatrudnienia obwinionego, dane dotyczące jego warunków materialnych oraz dane osób pokrzywdzonych.

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy a kolizja drogowa, to dwie odmienne sytuacje. Pojęcia te nie są synonimami.
Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie co najmniej jeden uczestnik (kierowca, pasażer, pieszy) bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego zostaje ranny lub doszło do jego śmierci.

Jeśli stłuczka jest niegroźna i nie ma osób rannych czy zabitych, a wina sprawcy nie budzi wątpliwości, to nie ma obowiązku wzywania na miejsce funkcjonariuszy policji. W takiej sytuacji należy spisać oświadczenie i przedłożyć je ubezpieczycielowi. Udzielenie przez uczestnika na żądanie innego uczestnika informacji o osobach i pojazdach uczestniczących w zdarzeniu jest obowiązkiem prawnym, a odmowa może skutkować grzywną.

Podsumowanie

Kolizja drogowa różni się zatem konsekwencjami (skutkami) w zakresie szkody. Różnice obejmują zakres szkód fizycznych – tj. jeśli naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia i trwają do maksymalnie 7 dni – to mamy do czynienia z kolizją, a jeśli ten czas zostaje przekroczony – to z wypadkiem. Wypadek wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Policja ściga takie sytuacje z urzędu, a przeciwko sprawcy jest wystosowywany akt  oskarżenia do sądu. Udział policji jest obowiązkowy jeśli są ofiary. Funkcjonariusze policji sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku obejmującą różnorodne dowody.

Zarówno w przypadku kolizji czy wypadku możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.