Sprawca wypadku zbiegł, kto wypłaci odszkodowanie?

sprawca wypadku zbiegł

Gdy sprawca wypadku zbiegł

Sprawca wypadku zbiegł ? Czy uzyskam odszkodowanie ?

TAK

Taka sytuacja nie skreśla możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu kolizji czy wypadku. W niektórych sytuacjach rekompensatę wypłaca UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Odszkodowanie z UFG

Jeśli nie można ustalić sprawcy wypadku, należy zlikwidować szkodę w UFG. Zgodnie z Ustawą i odpowiednimi jej przepisami dotyczącymi zadań UFG – do jego zadań należą m.in.:

  1. zaspokajania roszczeń z tytułu potrącenia pieszego, gdy sprawca odjeżdża z miejsca zdarzenia,
  2. zaspokajania roszczeń z tytułu zdarzenia spowodowanego przez kierującego, gdy następuje zderzenie z innym pojazdem, a sprawca odjeżdża z miejsca zdarzenia.

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany (sprawca wypadku zbiegł), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody:

– na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

– w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Powyżej wymienione naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny być stwierdzone orzeczeniem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Jeśli natomiast nikt nie odniósł obrażeń, UFG nie wypłaci odszkodowania. Jeśli nie da się zidentyfikować sprawcy,

UFG ma jasno sprecyzowane zasady wypłaty odszkodowań, a także sytuacje, w których będzie takie odszkodowanie przyznawał.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, jeśli nie uda się zidentyfikować sprawcy, to UFG wypłaci odszkodowanie za szkody na osobie, czyli takie, które dotyczą zdrowia i życia człowieka. Może to być przykładowo śmierć bliskiej osoby, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp. Jeśli zaś chodzi o szkody materialne, to za uszkodzenie pojazdu lub mienia, zostanie wypłacone odszkodowanie jeśli, u któregokolwiek z uczestników wypadku doszło do obrażeń ciała, a naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Przepisy o UFG zakładają zatem, że jeśli dojdzie do szkody na mieniu np. dość rozległej szkody parkingowej, a nie ma szkody zdrowotnej (uszczerbku na zdrowiu), to nie będzie można liczyć na wypłatę odszkodowania z UFG. Jeśli natomiast ktoś wyrządzi szkodę parkingową i nie przyzna się do tego, to jest ubezpieczyciel wystąpi w stosunku do niego o regres czyli zwrot kosztów naprawy, czyli docelowo on sam będzie musiał pokryć koszty naprawy, jeśli zostanie w jakiś sposób ujęty.

Jeśli mamy szkodę i nie możemy ustalić sprawcy, pozostaje też opcja likwidacji szkody z AC.

Zgłoś się do nas, pomożemy w sprawach z zakresu UFG i gdy przykładowo sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia.

Więcej informcji: https://www.ufg.pl

Gdy nie ma sprawcy wypadku – jak dochodzić odszkodowania ?

Brak sprawcy a odszkodowanie

Gdy występuje brak sprawcy a odszkodowanie powinno być wypłacone (praktycznie zawsze), powstaje sprawa skomplikowana. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, należy spróbować ustalić sprawcę.

Wypadek wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Policja ściga takie sytuacje z urzędu, a przeciwko sprawcy jest wystosowywany akt oskarżenia do sądu. Udział policji jest obowiązkowy jeśli są ofiary. Funkcjonariusze policji sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku. Obejmuje ona m. in. dokumentację fotograficzną, ślady traseologiczne (zabezpieczenie), pozycję pojazdów, wymiarowanie, zbierają dane świadków oraz zabezpieczają monitoring. Czynności te są podejmowane, po to, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia jak również ustalić sprawcę wypadku. Następnie dowody uzyskane przez policję są wykorzystywane przez biegłych do opiniowania sytuacji, a także do dochodzenia odszkodowania w trakcie likwidacji szkody czy postępowania sądowego.

Jeśli policja nie może ocenić na miejscu szkody zdrowotnej, bo np. na miejsce wypadku przyjeżdża karetka i następuje hospitalizacja, to policja w szpitalu uzyskuje niezbędne informacje dotyczące zakresu obrażeń czy szacunkowego czasu leczenia, który jest istotny ze względu na to, aby odpowiednio ocenić zdarzenie drogowe jako kolizję czy wypadek (podstawowe kryterium to czas leczenia czyli zakres naruszenia czynności narządu lub rozstrój zdrowia – jeśli jest do 7 dni, to mamy do czynienia jedynie z kolizją).

Ustalenia policji a zakres odszkodowania

Pokrzywdzonemu w wypadku należy się odpowiednie odszkodowanie, a czasem również zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji. Postępowanie karne jest równoległe do postępowania likwidacyjnego czy cywilnego w sprawie o odszkodowanie. Niezależnie od rozpoznania zdarzenia drogowego nawet bez wyroku sądu karnego, sprawca jest również odpowiedzialny za wypadek. Najlepiej dla pokrzywdzonego ze względu na możliwość szybkiego załatwienia sprawy u ubezpieczyciela jest, gdy sprawca jest ustalony od razu. Jeśli jednak sprawca zbiegł i nie został ustalony na miejscu zdarzenia, to sprawa się komplikuje. Wtedy szkodę można zlikwidować (pokryć koszty naprawy) poprzez jedną z trzech możliwości:

Jaki czas ma policja na ustalenie sprawcy wypadku ?

Zasadniczo policja powinna podać dane (wskazać sprawcę) w ciągu 30 dni od zgłoszenia sprawy, czyli ukończyć postępowanie w ciągu tego terminu. Jeżeli sprawa wymaga większych nakładów pracy policji, bo ustalenie sprawcy jest bardziej skomplikowaną kwestią, to postępowanie może zostać wydłużone do dwóch miesięcy (o czym policja również powinna poinformować poszkodowanego). Czasem konieczne jest również zasięgnięcie opinii biegłego lub uzyskanie innych dowodów, które wiążą się z upływem czasu koniecznego na przygotowanie ich. Wtedy dochodzenie na policji może zostać zawieszone nawet bezterminowo, aż do momentu, gdy np. opinia biegłego będzie gotowa.

Podsumowując, brak sprawcy a odszkodowanie (uzyskanie) to trudna sprawa. Jednak oprócz AC i UFG, pozostają ustalenia policji.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.