Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

Odszkodowanie leasing’owe – komu się należy odszkodowanie ?

Jeśli mamy leasing odszkodowanie pozostaje sprawą skomplikowaną. Nie wiadomo komu należy się odszkodowanie i kto ma naprawić pojazd itp.

Umowa leasing’owa odszkodowanie przyznaje najczęściej leasingodawcy. Zazwyczaj opcja uzyskania odszkodowania przez leasingobiorcę jest kwestią otwartą, jeśli uzyska on na swój wniosek zgodę firmy leasingującej. Do uzyskania zatem dopłaty do odszkodowania a nawet samego odszkodowania potrzebna jest zgoda leasingu na dopłatę do odszkodowania (wypłatę odszkodowania czy dopłaty).

Polski system prawa określa, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. W trakcie trwania umowy leasingu, co do zasady, właścicielem pozostaje finansujący, czyli leasingodawca. W przypadku wypadku lub kolizji – powstaje wątpliwość – komu należy się odszkodowanie.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, leasingobiorca jest jedynie posiadaczem zależnym pojazdu, pomimo uiszczania rat za leasing. W przypadku kolizji lub wypadku czy zniszczenia pojazdu, to leasingodawca (finansujący) ponosi szkodę we swoim majątku, dlatego też, to on jest uprawniony do uzyskania odszkodowania. Korzystający z pojazdu (leasingobiorca) nie doznaje uszczerbku w tym zakresie, a więc nie przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody w pojeździe.

Zgłoszenie szkody w przypadku pojazdu leasingowanego – jest podobne jak w zwykłej sytuacji. Należy pamiętać jednak o OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu), stanowiące integralną część umowy leasingu, gdyż mogą się w nich znajdować szczególne warunki odnośnie zgłoszenia szkody. We wszystkich umowach leasingu, wskazuje się zazwyczaj, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest zgoda leasingodawcy. Oczywiście leasingodawca może również zażądać dokonania oględzin uszkodzonego przedmiotu.

Odszkodowanie dla leasingodawcy – stanowisko Sądu Najwyższego, VAT

W dniu 15.11.2001r. (III CZP 68/01) Sąd Najwyższy (SN) stanął na stanowisku, że skoro właścicielem pojazdu jest leasingodawca przez cały czas trwania umowy, to poszkodowanym należy uznać finansującego (leasingodawcę). Na tym samym stanowisku stoją zakłady ubezpieczeń (towarzystwa) w praktyce podzielając stanowisko SN. W kwestii podatku VAT, zakłady również odmawiają zwrotu podatku VAT leasingobiorcom, wypłacając kwoty netto poniesionych kosztów napraw. Co jednak, gdy przedsiębiorca (korzystający, leasingobiorca) prowadzi działalność niepodlegającą opodatkowaniu lub może mu przysługiwać prawo do odliczenia jedynie 50% podatku VAT ? 

Ze względu na to, że obowiązkiem leasingobiorcy jest m.in. obowiązek należytego utrzymania pojazdu, to jemu powinno przysługiwać prawo do pełnego odszkodowania. Dochodzenie wypłaty odszkodowania w prawidłowej wysokości wiąże się przeważnie ze skierowaniem sprawy na drogę procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi. 

Leasingobiorca musi mieć na uwadze to, że nie jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia odszkodowania. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest przed wytoczeniem powództwa czy dopłatą do odszkodowania – jak również przed samą wypłatą odszkodowania „pierwotnego” (kwoty bezspornej) zawarcie z leasingodawcą umowy cesji wierzytelności. W innym przypadku, ubezpieczyciel może stwierdzić, że korzystający (leasingobiorca) nie ma prawa do odszkodowania.

Cesja leasingodawcy (zgoda)

Wypłata odszkodowania następuje na konto warsztatu lub najemcy (w zależności co wybrałeś podczas zgłaszania szkody). Dodatkowo zgody na wypłatę na konto leasingobiorcy musi udzielić firma leasingowa. Jeśli jej udzieli, to odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń trafi na wskazane przez leasingobiorcę konto bankowe. Może się także zdarzyć odmowa ze strony leasingodawcy. Najczęściej ma to miejsce, gdy:      

 • umowa jest zadłużona – np. przez opóźnienia w spłacie rat,
 • leasingobiorca łamie zasady zawarte w umowie leasingowej.

Leasing – szkoda całkowita

W przypadku szkód całkowitych, stosować należy zasady określony w OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu), gdyż może się okazać że leasingodawcy przysługują zarówno wpłacone dotychczas raty, jak również te, które pozostały do zakończenia umowy. Orzeczenie szkody całkowitej skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu.

Można pamiętać, że leasingobiorca może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie tzw. ubezpieczenie GAP, które w niektórych sytuacjach może w całości pokryć różnicę między wysokością odszkodowania ubezpieczeniowego, a zobowiązaniem wynikającym z umowy leasingu. 

Zgłoszenie szkody w pojeździe leasing

Jednak likwidacja szkody komunikacyjnej na pojeździe w leasingu wymaga dodatkowych formalności. Należy taką szkodę zgłosić – zarówno do ubezpieczyciela jak i do firmy leasingowej (finansujący, leasingodawca). Firma leasingowa może żądać, żeby na miejsce zdarzenia wezwać policję lub inne służby, jeśli zostało to określone w umowie leasingowej. Należy poinformować leasingodawcę, bo to on jest właścicielem pojazdu i ma prawo do decyzji w zakresie sposobu likwidacji szkody. 

Twój leasingodawca może również wymagać od Ciebie, abyś wcześniej wezwał policję lub inne służby na miejsce, to też jest zawarte w umowie leasingowej. Dodatkowo jesteś zobligowany do poinformowania o tym leasingodawcę, bo to on jest właścicielem pojazdu i decyduje o sposobie likwidacji szkody. Leasingodawca decyduje, o tym czy to na jego konto mają wpłynąć środki przeznaczone na likwidację szkody. Leasingobiorca, decyduje z kolei – czy naprawa pojazdu nastąpi w formie bezgotówkowej (warsztat) czy na konto leasingobiorcy i to on będzie odpowiedzialny za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. W przypadku naprawy we własnym zakresie, podmiot finansujący będzie wymagał potwierdzenia naprawy pojazdu. 

Możliwość wyboru sposobu wypłaty odszkodowania jest określona w umowie leasingowej. Niektóre firmy zobowiązują leasingobiorcę do naprawy bezgotówkowej tylko w autoryzowanych serwisach ASO.

Samochód zastępczy i holowanie                                                                        

Mamy prawo dochodzić od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów poniesionych za najem pojazdu zastępczego oraz holowania uszkodzonego w wypadku samochodu. Co więcej, nie potrzebujemy w tym zakresie żadnych oświadczeń i zgód leasingodawcy.

Jak zdobyć dopłatę do odszkodowania zaniżonego odszkodowania samochodu w leasingu? 

Wystąpienie na drogę sądową czy uzyskanie dopłaty do odszkodowania dla leasingobiorcy wiąże się z koniecznością uzyskania umowy cesji wierzytelności wynikającej z uszkodzenia pojazdu (zgoda leasingodawcy). Jeśli uzyskamy ten dokument – w  czym oczywiście pomagamy – możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania, która wyrówna wysokość odszkodowania do właściwej wysokości.

Zobacz inne wpisy

Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

Czym jest szkoda całkowita?

W żadnej ustawie nie znajdziesz definicji szkody całkowitej. Co więcej, to samo pojęcie będzie mieć zupełnie inne znaczenie w kontekście naprawiania szkód z OC i AC.

W tym pierwszym przypadku za szkodę całkowitą uznaje się sytuację, gdy koszt naprawy samochodu przewyższa wartość pojazdu sprzed wypadku. Rozliczenie odszkodowania za szkodę  całkowitą w skrócie polega na tym, że po odliczeniu wartości wraku, ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę w stosunku do wartości pojazdu przed szkodą.

Szkoda całkowita w szkodach z AC

Inaczej wygląda szkoda całkowita z AC. Tutaj ubezpieczyciele sami w umowach z klientem ustalają próg opłacalności, zwykle w granicach 70-90% wartości pojazdu. Tym samym wystarczy, by koszt naprawy okazał się wyższy, a ubezpieczyciel będzie mógł orzec szkodę całkowitą.

Bezpodstawne orzeczenie szkody całkowitej – co robić?

Orzeczenie szkody całkowitej ma wielkie znaczenie przy określaniu wysokości odszkodowania. Będzie ono o wiele niższe niż gdyby ubezpieczyciel wypłacił równowartość kosztów naprawy.

Dlatego też, jest opłacalne dla ubezpieczyciela, żeby orzec o szkodzie całkowitej (koszty naprawy przewyższają określony próg). Czasami dochodzi do tego bezpodstawnie, gdyż ubezpieczyciel celowo zaniży wartość pojazdu przed szkodą albo celowo zawyży wartość naprawy lub zrobi jedno i drugie. Jeśli ubezpieczyciel tak postąpił, to można złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. W dalszej kolejności można skierować sprawę do Rzecznika Finansowego lub sądu.

Czy można naprawić auto po szkodzie całkowitej ?

Czasem zdarza się, że mimo orzeczenia szkody całkowitej poszkodowany chce naprawić pojazd. Oczywiście ma do tego prawo. Kwotę przyznaną tytułem odszkodowania należy przeznaczyć na naprawę, czasem dopłacając brakującą kwotę z własnych środków. Samochód po badaniach technicznych i spełniający wszystkie wymogi, może być użytkowany.

Co zrobić z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej ?

Jeśli wyliczenie ubezpieczyciela jest prawidłowe i powstaje szkoda całkowita, wypłaca on nam odszkodowanie. Pozostała część – czyli wartość wraku i jego przeznaczenie to osobna kwestia. Suma odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela i wartość wraku powinna wynosić tyle, co wartość pojazdu przed szkodą.

Ubezpieczyciel zakłada, że poszkodowany sprzeda wrak. To jest podstawa jego wyliczeń. Od wartości pojazdu przed szkodą odejmuje wartość wraku i wypłaca odszkodowanie w tej wysokości. 

Cena wraku ustalana przez ubezpieczyciela może być zawyżona. Dzieje się tak, bo ubezpieczyciel chce wypłacić jak najmniejszą kwotę odszkodowania. Może też zdarzyć się, że nie ma w danej sytuacji możliwości sprzedaży wraku w jego rynkowej cenie, a także ubezpieczyciel może przedstawić niezbyt atrakcyjne oferty odkupu wraku. W takiej sytuacji można żądać, aby ubezpieczyciel wypłacił różnicę między dokonaną przez niego wyceną a rzeczywistą wartością sprzedaży.

Istnieją generalnie cztery opcje przeznaczenia wraku po szkodzie całkowitej:

 • sprzedaż całkowicie na własną rękę,
 • sprzedaż we współpracy z ubezpieczycielem,
 • sprzedaż ubezpieczycielowi,
 • naprawa pojazdu i dalsze jego użytkowanie bądź sprzedaż,

Należy pamiętać, że zawsze wypłacone odszkodowanie i kwota uzyskana za sprzedaż wraku – powinna być równa kwocie wartości pojazdu przed szkodą. Oczywiście jeśli sprzedamy pojazd po gorszych warunkach rynkowych na własną rękę, a ubezpieczyciel przedstawił lepsze warunki odkupu czy to przez niego czy innego kontrahenta, możemy mieć kłopot z uzyskaniem wyrównania od ubezpieczyciela. Jeśli jednak postępujemy zgodnie z kalkulacją i we współpracy czy porozumieniem z ubezpieczycielem, a wartość pojazdu przed szkodą przekracza kwoty przez nas uzyskane – należy zawsze ubiegać się o dopłatę lub wyrównanie. Czy to przez odwołanie lub sąd albo dopłatę do odszkodowania w kancelarii prawnej.

Czy ubezpieczyciel może pomóc w sprzedaży wraku?

Ubezpieczyciel może również pomóc w sprzedaży wraku. Najczęściej współpracuje z firmami skupującymi uszkodzone pojazdy. Wystawia pojazd na aukcję internetową. Może też wskazać od razu konkretnego nabywcę pojazdu, który go bezpośrednio odkupi.

Taka sytuacja nie przenosi w żaden sposób obowiązku sprzedaży wraku na ubezpieczyciela, jak również w żaden sposób nie staje się on właścicielem pojazdu. Pomaga jedynie znaleźć miejsce, w którym można dokonać takiej sprzedaży.

Istnieje także druga możliwość, przejęcie wraku przez ubezpieczyciela. Jest to odkup wraku po ustalonej wycenie i to ubezpieczyciel wystawia pojazd na sprzedaż. Nie ma jednak takiego obowiązku. Wszystko zależy od dobrej woli ubezpieczyciela. W wielu przypadkach nie jest on zainteresowany taką współpracą i nabyciem pojazdu, lub oferuje znacznie gorsze niż rynkowe – warunki odkupu (głównie cenę).

O tym jak się odwołać czy skierować sprawę na ścieżkę sądową (różnice na szkodach całkowitych czasem mogą być znaczne kwotowo) najlepiej poinformować się w kancelarii prawnej. Można oczywiście, w niektórych przypadkach skorzystać z dopłaty do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

Czym jest szkoda całkowita z OC sprawcy?

Kiedy powstaje szkoda całkowita z OC sprawcy ?

Jeśli naprawa pojazdu z OC sprawcy nie jest ekonomicznie uzasadniona, czyli jej koszty przekraczają wartość pojazdu sprzed wypadku, ubezpieczyciel uzna, że jest to szkoda całkowita i oszacuje wartość wraku. W przypadku szkód z OC sprawcy, szkoda całkowita ma miejsce, gdy wartość naprawy jest wyższa niż 100% wartości pojazdu przed szkodą. Nieco inaczej ma to miejsce w przypadku AC – gdzie ten współczynnik wynosi 70%.

Sytuacja poważnej szkody w pojeździe często łączy się z niepewnością co do kwalifikacji takiej szkody przez ubezpieczyciela – czy to jako szkodę częściową czy całkowitą. Jeśli ubezpieczyciel prawidłowo wycenił wartość pojazdu przed szkodą, a także wartość szkody (odszkodowania), to sytuacja jest czysta i powstaje np. szkoda całkowita z możliwością sprzedaży wraku. Czasem dopiero po uznaniu kolejnych części samochodowych (elementów) za uszkodzone w związku z kolizją, ubezpieczyciel uznaje wcześniejszą szkodę częściową, za całkowitą.

Istnieją zatem dwie możliwości nieprawidłowego potraktowania poszkodowanego przez ubezpieczyciela:

 1. Nieprawidłowe określenie wartości pojazdu przed szkodą (najczęściej zaniżenie),
 2. Nieprawidłowe określenie wartości odszkodowania związanego z wypadkiem.

Jeśli chodzi o pozostałość pojazdu po szkodzie, to jeśli nie naprawiamy go, to istnieje możliwość sprzedaży go według oferty ubezpieczyciela lub na wolnym rynku na własną rękę.

Łącznie w sytuacji szkody całkowitej najważniejsze dokumenty, jakie musimy zgromadzić i przesłać do kancelarii, jeśli chcemy wyliczyć zaniżenie i uzyskać dopłatę do odszkodowania czy też się odwołać, to:

 • Kosztorys szkody (odszkodowania),
 • Wycena wartości pojazdu przed szkodą (WR),
 • Decyzja ubezpieczyciela w szkodzie,
 • Oferta ubezpieczyciela dotycząca zakupu wraku.

Na podstawie tych dokumentów, w sytuacji szkody całkowitej – możemy wykonać odwołanie lub wyliczyć dopłatę.

Kiedy pisać odwołanie przy szkodzie całkowitej ?

Wtedy kiedy nie zgadza się albo wartość pojazdu przed szkodą albo wartość odszkodowania. Obie kwestie wpływają na wysokość wypłaconych nam pieniędzy z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą. Czasem może nawet dojść do zmiany kwalifikacji szkody z całkowitej na częściową, gdy przykładowo mocno zaniżoną wartość pojazdu, ubezpieczyciel podniesie po odwołaniu i uzna, że powstała na pojeździe tylko szkoda częściowa.

W tych dwóch w/w sytuacjach należy sporządzić odwołanie. Tzn. jeśli zaniżono wartość pojazdu, to oznacza możliwość otrzymania większego odszkodowania jeśli ubezpieczyciel uzna odwołanie. W przypadku kwestii wysokości odszkodowania ważne jest, aby było ono adekwatne do faktycznie poniesionej szkody. Jeśli wiemy np. na podstawie własnych analiz na rynku (np. poprzez serwisy internetowe z ogłoszeniami sprzedaży pojazdów samochodowych), wysokości wyceny pojazdu przy składce AC (suma ubezpieczenia), lub posiadamy własne prywatne wyceny sporządzone np. przez rzeczoznawcę samochodowego czy serwis naprawczy (ASO), że ubezpieczyciel mocno zaniży wartość pojazdu – to należy sporządzić odwołanie załączając bądź wycenę, bądź inne dokumenty lub podać inne argumenty za wnioskiem odwołania. Przede wszystkim, w odwołaniu zarzucamy ubezpieczycielowi, że źle obliczył i tym samym źle wycenił wartość pojazdu przed szkodą. Bardzo często różnice są dość znaczne. Przykładowo mogą dotyczyć wersji pojazdu, wyposażenia, dodatkowych elementów np. felg itp. Czasem takie różnice w samochodach premium o stosunkowo młodych rocznikach mogą być znaczne.

Co dalej z wrakiem ? Kwestia zaniżenia wartości wraku

Jeśli chodzi o możliwości dalszego przeznaczenia wraku (pozostałości uszkodzonego pojazdu po szkodzie całkowitej), to opcji jest kilka. Przede wszystkim, jeśli wrak będzie sprzedawany bez naprawy, to sprzedaje się go bądź to według oferty wskazanej przez ubezpieczyciela bądź we własnym zakresie, jeśli mamy możliwość uzyskania lepszej ceny. Jeśli pojazd będzie naprawiany we własnym zakresie, to oczywiście możemy go użytkować lub sprzedać. 

Jeśli wartość wraku w wyliczeniu czy ofercie jest rażąco niska, a taka sytuacja zdarza się dość często, należy szybko znaleźć innego rodzaju oferty zakupu lub sporządzić odwołanie.

Kiedy mamy możliwość uzyskania dopłaty do szkody całkowitej ?

Poza opcją złożenia odwołania we sprawie, inną możliwością pomocy z naszej strony jest dopłata. Możliwość uzyskania dopłaty do szkody całkowitej powstaje, jeśli nasz rzeczoznawca wyliczy wysokość zaniżenia i różnicy (spór na szkodzie całkowitej), a następnie podpiszemy umowę o dopłatę do odszkodowania. Pieniądze trafiają na konto klienta już w ciągu 2 tygodni od otrzymania umowy.

Nierzadko kwoty uzyskane poprzez dopłatę są na tyle zadowalające, że klientowi nie opłaca się sporządzać odwołania czy tym bardziej narażać się na długotrwały spór sądowy z ubezpieczycielem. Jeśli o to ostatnie chodzi, również od wielu lat służymy klientom pomocą w zakresie sporów sądowych dotyczących wysokości odszkodowań, w tym związanymi ze szkodami całkowitymi.

Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania dotyczy najczęściej pojazdów młodszych, tj. np. do 10-15 lat użytkowania. Ponadto, aktualnie ich wartość nie powinna być niższa niż około 25000 zł. Jeśli chodzi o dalsze przeznaczenie wraku, to jeśli wrak sprzedamy zgodnie z ofertą ubezpieczyciela to możliwości uzyskania dopłaty nie będzie.

Zobacz inne wpisy

Dopłata do odszkodowania jak to działa? Podstawowe informacje prawne

Czym jest odszkodowanie z OC sprawcy i dopłata do odszkodowania ? 

Niniejszy artykuł przybliży podstawowe informacje związane z uzyskaniem dopłaty do odszkodowania. Przybliżę czym jest dopłata do odszkodowania oraz jakie są zasady i procedura uzyskania tychże dodatkowych kwot odszkodowania. Omówię i wytłumaczę też, dlaczego dopłata do odszkodowania jest najlepszym i najszybszym sposobem na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania za uszkodzony pojazd w kolizji lub wypadku.

Definicja odszkodowania

Zgodnie z najczęściej podawaną definicją, odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Tak jest również w przypadku odszkodowania z OC sprawcy. Jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność (na podstawie umowy ubezpieczenia OC – zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pojeździe poszkodowanego).

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, czyli stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Szczególnym rodzajem odszkodowania jest  zadośćuczynienie, które przysługuje w razie wyrządzenia szkody niemajątkowej np. uszkodzenia ciała, nie zaś szkody majątkowej.

Odpowiedzialność ponoszona przez jeden podmiot za szkodę doznaną przez drugi podmiot stanowi podstawę do roszczenia o odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest odpowiedzialnością cywilną wynikającą z powstania szkody na skutek zachowania polegającego na zaniechaniu bądź działaniu naruszającym obowiązujące przepisy.

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności tj. odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa jest następstwem zachowań sprzecznych z prawem oraz z zasadami życia społecznego np. przestępstwo, niezależnie od ewentualnych stosunków umownych łączących strony. Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy stron i nakłada na jedną z nich obowiązek naprawienia ewentualnych szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania podjętych zobowiązań.

Odszkodowanie z OC sprawcy i dopłata do odszkodowania

W przypadku szkód komunikacyjnych z OC sprawcy, odszkodowanie jest najczęściej wypłacane przez zakłady ubezpieczeń. OC samochodu to zgodnie z przepisami obowiązkowe ubezpieczenie. Kwotę odszkodowania wypłaca zakład ubezpieczeń w oparciu o przyjęcie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez sprawcę, który posiada w tym zakładzie polisę OC samochodu. Odszkodowanie to pełni funkcję kompensacyjną. Odszkodowanie powinno być adekwatne do rozmiarów powstałej szkody. Niestety jednak najczęściej tak nie jest, w szczególności w przypadku szkód z OC sprawcy. Czyli ubezpieczyciele zaniżają prawidłową wartość odszkodowania. Dopłata do odszkodowania pozwala na wyrównanie tej wartości w krótkim czasie. Dokonujemy bezpłatnej i niezobowiązującej analizy kosztorysu ubezpieczyciela w ciągu 2-3 dni roboczych. Wycenę przeprowadza rzeczoznawca. Następnie w ciągu 7-14 dni dopłacamy do prawidłowej wysokości wartości szkody (dopłata do odszkodowania – link na inf. o dopłatach). Wystarczy zatem wysłać kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela na nasz e-mail do analizy. (link na formularz kontaktowy)

Kiedy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę z OC sprawcy ?

Odpowiedzialność odszkodowawcza zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego powstaje, gdy spełnione są określone przesłanki:

 • bezprawność czynu – w przypadku odpowiedzialności deliktowej jest to złamanie powszechnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, a w przypadku odpowiedzialności kontraktowej – niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie zobowiązania,
 • adekwatny związek przyczynowy – związek przyczynowo – skutkowy wyrażony w art. 361§1 KC między danym zachowaniem a powstałą w związku z nim szkodą ustalany na bazie reguł obiektywnie obowiązujących,
 • wina umyślna, gdy sprawca jest świadom szkodliwych skutków swojego celowego działania bądź nieumyślna, gdy sprawca mimo swojej powinności nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć.

W przypadku szkód z OC sprawcy odpowiedzialność ma charakter deliktowy. Występuje bezprawność czynu na zasadzie ryzyka, sprawca wyrządza szkodę w drugim pojeździe. Oczywiście musi również istnieć zależność przyczynowo-skutkowa (związek), o którym mowa w art. 361§1 KC między danym zachowaniem a powstałą z nim szkodą. Przykładowo niezachowanie odpowiedniej odległości od pojazdu jadącego przed nami, powoduje, iż w przypadku kolizji ponosimy winę (zasada winy) za kolizję, poprzez złamanie zasad ruchu drogowego. Podobnie miałoby to miejsce np. w przypadku przejechania na czerwonym świetle i wywołanie kolizji drogowej. Wina umyślna/nieumyślna w tych przypadkach jest oczywista. Sprawca jest świadomy skutków swojego celowego działania bądź mimo swojej powinności sprawca nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć.

Prowadzimy również sprawy bardziej skomplikowane w tym odmowy wypłaty odszkodowania, gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości lub odmawia wypłaty odszkodowania. (link na odmowy)

Ogólne zasady odpowiedzialności w odszkodowaniach

Odpowiedzialność odszkodowawcza stwierdza się na podstawie odwołania do jednej z trzech zasad:

 • zasady winy – najbardziej tradycyjna, opierająca się na etycznym założeniu, że sprawca szkody powinien ponieść konsekwencje swojego zawinionego działania lub zaniechania przez naprawienie krzywdy,
 • zasada ryzyka – sformułowana na skutek dynamicznego rozwoju techniki i przemysłu, gdy szkody powstają w sposób niezawiniony lub są trudne do udowodnienia. W jej myśl ten, kto do celów swojej działalności wykorzystuje niebezpieczne urządzenia bądź podległe mu osoby, ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe nawet bez jego winy. Zasada ta sięga aż do granic sił wyższych, czyli zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia mu 
 • zasada słuszności – stanowi uzupełnienie dwóch powyższych i znajduje zastosowanie, gdy z jednej strony brak podstaw do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, a z drugiej istnieją ważne motywy etyczne przemawiające za kompensacją szkody. Tyczy się to np. negatywnych następstw wykonywania władzy publicznej w sposób legalny bez cech bezprawności.

Odpowiedzialność z OC sprawcy, została uregulowana w KC, art. 436 KC. Zgodnie z tą zasadą, odpowiedzialność za zasadzie ryzyka ponosi posiadacz pojazdu. Stosuje się ją do obowiązkowych ubezpieczeń OC, z pewnymi tylko modyfikacjami dotyczącymi zasady winy i słuszności. Zgodnie z art. 436 odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności. 

Formy odszkodowania przy szkodach z OC sprawcy

Odszkodowanie może przybierać różne formy. Przede wszystkim, należy pamiętać, że wybór tejże należy do poszkodowanego. Dwie formy odszkodowania to:

 • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe (tzw. restytucja naturalna),
 • zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna).

Zgodnie z przepisami, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe bądź gdy wiąże się to z nadmiernymi trudnościami czy kosztami zobowiązanego, poszkodowany musi poprzestać na pieniężnym odszkodowaniu. Dla ustalenia wysokości pieniężnego odszkodowania niezbędne jest monetarne oszacowanie szkody.

W przypadku szkody częściowej z OC sprawcy, mamy możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody. Najczęściej poszkodowani decydują się na gotówkowe rozliczenie szkody. Czyli otrzymują od zakładu ubezpieczeń określoną w kosztorysie i decyzji kwotę, którą przeznaczają na naprawę pojazdu. Wysokość tej kwoty jest często zaniżana przez ubezpieczycieli i stanowi podstawę sporów sądowych lub przedmiot wielokrotnych odwołań. Coraz częściej osoby poszkodowane decydują się jednak na wyrównanie tej kwoty przez dopłatę do odszkodowania.

W przypadku drugiej formy odszkodowania – czyli przywrócenie do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, najczęściej przybiera ona postać naprawy bezgotówkowej w serwisie naprawczym (ASO czyli autoryzowany serwis). Wtedy samochód zostaje naprawiony, a poszkodowany nie otrzymuje już środków pieniężnych (możliwa jest jednak zmiana wartości handlowej, wtedy za jej utratę poszkodowany otrzymuje rekompensatę).

Szkoda rzeczywista i utracone korzyści

Czym jest szkoda rzeczywista

Zasadniczo, odszkodowanie pokrywa rzeczywiście wyrządzoną szkodę (szkodę rzeczywistą) oraz utracone korzyści. Szkoda rzeczywista (damnum emergens) – to pomniejszenie majątku poszkodowanego bądź obniżenie jest wartości ekonomicznej w wyniku szkody.

Czym są utracone korzyści

Utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans) – utracone korzyści będące następstwem szkody rzeczywistej, stanowiące wartość hipotetyczną będącą konsekwencją szkody, np. utrata lub obniżenie zarobków czy uszkodzenie pojazdu jako narzędzia pracy. 

Odszkodowanie umowne, to odszkodowanie, które z góry zastrzega się w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Jego zapłata może być uiszczona nawet wówczas, gdy żadna szkoda nie powstała, ale spełnione zostały warunki umowne przewidujące jego wypłatę.

Odszkodowanie kompensacyjne – mające na celu zadośćuczynienie i naprawienie szkody. Wyróżnia się dwa jego gatunki:

 • faktyczne – czyli takie, które rekompensuje się poszkodowanemu poprzez zwrot poniesionych przez niego wydatków tj. np. rachunki za usługi lekarskie, leki, sprzęt rehabilitacyjny lub koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego czy straty finansowe (np. utracone zarobki w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim).
 • ogólne – tyczy się rzeczy, których nie można precyzyjnie ująć w wartości pieniężnej, jak ból i cierpienie towarzyszące poszkodowanemu, oszpecenie ciała, wartości przyszłych kosztów leczenia czy utrata możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia włącznie ze sportem i rozrywką.

W przypadku szkód samochodowych – OC/AC, główne roszczenia dotyczą przede wszystkim naprawy samochodu (może to być gotówkowe lub bezgotówkowe rozliczenie szkody). Jest to zatem szkoda rzeczywista. Przykładem utraconych korzyści może być odszkodowanie za przestój we firmie budowlanej, jeśli koparka ze względu na szkodę lub np. kradzież, nie może być użytkowana i nie przynosi firmie dochodu. Wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utracone korzyści, najczęściej dokonując kalkulacji utraconych korzyści w oparciu o stawki dzienne dochodu, który wcześniej samochód np. ciężarowy przynosił firmie.

Odszkodowanie za kolizję z OC sprawcy

W przypadku szkód komunikacyjnych z OC – mamy do czynienia z obowiązkowym ubezpieczeniem płaconym przez wszystkich kierowców (ustawowo). Z praktyki ubezpieczycieli wynika, że zaniżają oni w dużym stopniu wysokość wartości szkody przy rozliczeniach gotówkowych (wypłata klientowi pieniędzy na naprawę w warsztacie). Jeśli ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie możemy się odwołać. Jeśli to nie przynosi rezultatu lub ubezpieczyciel przyznaje zasadność odwołania tylko częściowo, pozostaje sprawa sądowa. Alternatywą dla postępowania sądowego, które jest długotrwałe i wiąże się z dużymi kosztami, jest dopłata do odszkodowania, która pozwala wyrównać wysokość odszkodowania do właściwej wysokości – link na formularz do wysłania kosztorysu. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Z praktyki rynkowej i rozlicznych analiz wynika, że aż 95% kosztorysów do szkód z OC (np. częściowych) jest mocno zaniżonych. Do zaniżenia dochodzi najczęściej poprzez użycie w kalkulacji kosztu zamiennika części samochodowej zamiast wartości części oryginalnej lub zaniżenie stawek roboczo-godzin (koszty prac lakiernika, blacharza itp.). Różnice w wartości między oryginałem a zamiennikiem np. reflektora, błotnika czy zderzaka są często kilkakrotne (np. 500-1000%).

Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu 

W przypadku kolizji drogowej, czyli uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, osoba poszkodowana może domagać się w szczególności:

 1. zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu – w przypadku szkody częściowej,
 2. odszkodowania za zniszczenie pojazdu – w przypadku szkody całkowitej,
 3. zwrotu kosztów odholowania pojazdu z miejsca zdarzenia,
 4. sumy pieniężnej tytułem utraty wartości handlowej auta,
 5. zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu,
 6. zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy.

Odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. 

Umowa ubezpieczenia – podstawa wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie ubezpieczeniowe to wypłata kwoty do wysokości sumy ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej, do której jest zobowiązany ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczeniowej. Odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu OC zobowiązanego, poza szkodą majątkową obejmuje również utracone korzyści, a w szkodach na osobie może obejmować także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawą wypłaty odszkodowania jest umowa ubezpieczenia, którą określa art.. 805 KC. Może ona być zawarta dobrowolnie lub na podstawie wykonania nakazu ustawowego jak to ma miejsce w przypadku OC samochodów czy OC rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

W jaki sposób uzyskać prawidłową wysokość odszkodowania ?

Aktualnie istnieje kilka możliwości wyrównania wysokości odszkodowania z OC sprawcy do prawidłowej wysokości. W zależności od sytuacji najbardziej dogodne może być:

 1. Odwołanie
 2. Dopłata do odszkodowania
 3. Sprawa sądowa

Jeśli ubezpieczyciel pominął części lub prace, które powinny być uwzględnione w kosztorysie – należy się odwołać i wnioskować o ponowne oględziny. Dopiero kiedy mamy uwzględnione wszystkie części i roboty w kosztorysie, możemy dochodzić prawidłowej wysokości odszkodowania. Ponadto, warto od razu zwrócić uwagę na ceny części samochodowych uwzględnionych w kosztorysie. Okazuje się bowiem, że często nawet ceny oryginałów nie są prawidłowo ustalone i wyliczone. Dotyczy to również cen stawek roboczo-godzin lakierników i blacharzy oraz innych specjalistów. Odwołanie pomaga zatem uzyskać najczęściej znaczną część odszkodowania. Jednak nawet po odwołaniu okazuje się najczęściej, że odszkodowanie jest w dalszym ciągu zaniżone. Wtedy należy skorzystać z opcji dopłaty do odszkodowania (szybko i bezpłatnie) lub skierować sprawę do sądu (długotrwały proces – ok. 12 miesięcy, wiążący się z dużymi kosztami opłat sądowych i zaliczki na biegłego ostatecznie uzyskana kwota jest nieco większa niż dopłata do odszkodowania).

Nasza kancelaria świadczy również usługi sporządzania odwołań (link)

Sprawa sądowa – możliwość odzyskania całkowitej kwoty odszkodowania

W przypadku niepowodzenia odwołania pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Sprawa sądowa wiąże się z kosztami opłat sądowych, które są ustalane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto, wytaczając sprawę sądową musimy się liczyć z kosztami powołania przez sąd biegłego sądowego – czyli koszt około 400-2000 zł w sprawach z zakresu odszkodowań komunikacyjnych. Jeśli chodzi o koszty zastępstwa procesowego, to najczęściej prawnik pobiera je dopiero po wygraniu sprawy, od zakładu ubezpieczeń, a klient nie musi ich ponosić „z góry”. Standardowo kancelarie pobierają od wygranych kwot prowizję „success fee”, które wynoszą około 10-40% wygranych kwot. Ta ścieżka odzyskania prawidłowej wysokości odszkodowania wiąże się zatem z koniecznością wyłożenia „z góry” dość dużych kwot, które potem co prawda, są zwracane przez ubezpieczyciela po sprawie w sądzie, ale stanowią duży koszt dla poszkodowanego. Nasza oferta(link na sprawy sądowe) to w zależności od wartości przedmiotu sporu 10-25% prowizja „success fee”, brak opłat wstępnych (jedynie 300 zł + VAT opłata za przyjęcie sprawy), koszty zastępstwa procesowego po stronie kancelarii. Poszkodowany musi jednak z góry ponieść koszty opłaty sądowej i zaliczki na biegłego. Sprawa jest prowadzona przez nasz zespół prawników.

Jak działa dopłata do odszkodowania ? Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania ?

Dopłata do odszkodowania jest stanowi wyrównanie wartości odszkodowania do prawidłowej wysokości po prowizji kancelarii (firmy) (link wyślij kosztorys). Jest wypłacana klientowi „z góry” – czyli około 7-14 dni od otrzymania umowy przez kancelarię. 

Kancelaria wylicza kwotę należną prawidłowo klientowi oraz pomniejsza ją o swoją prowizję i taką kwotę przedstawia klientowi jako swoją ofertę. Wyliczenia dokonuje rzeczoznawca. Dzięki takiej formie współpracy, klient otrzymuje w krótkim terminie prawidłową wartość odszkodowania (dopłatę) i może przeznaczyć środki na naprawę samochodu, gdyż bardzo często kwoty, które wypłaca ubezpieczyciel nie wystarczają nawet na ten cel. Wycena rzeczoznawcy jest bezpłatna i niezobowiązująca. Zajmuje najczęściej około 3 dni roboczych. Po tym czasie pracownik kancelarii kontaktuje się z klientem (poszkodowanym w kolizji z OC) i w trakcie negocjacji ustala kwotę dopłaty, która jest pomniejszona o prowizję kancelarii.

Dopłaty do odszkodowania występują w największym stopniu w przypadku szkód częściowych z OC sprawcy. Dotyczy to bowiem 95% takich kolizji. Z powyższego wynika, że praktycznie zawsze odszkodowanie jest zaniżone – i to czasem nawet o połowę jego wartości prawidłowej (uzyskujemy drugie tyle) – dlatego warto wysłać kosztorys do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy, aby w prosty i szybki sposób uzyskać prawidłową wysokość odszkodowania.  

Zaniżenia występują również przy niektórych szkodach całkowitych z OC. 

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy sprawcą kolizji jest klient posiadający polisę AC. Wtedy w przypadku szkody częściowej lub całkowitej z AC, bardzo często udaje się nam również uzyskać od ubezpieczyciela dopłatę do odszkodowania, którą możemy wypłacić klientowi w ciągu 7-14 dni na jego konto bankowe.

Miałeś kolizję w  ciągu ostatnich 3 lat wstecz ? Wyślij kosztorys do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy – dopłacimy do odszkodowania w terminie 7-14 dni na Twoje konto bankowe.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.