Uszkodzenie bagażu przy szkodach z AC

Odpowiedzialność z AC – definicja bagażu i mienia przewożonego

Ubezpieczenie sprzętu osobistego czy bagażu w przypadku AC, dotyczy najczęściej osób, które wiedzą, że często przewożą takie rzeczy w samochodzie. Sprzęty elektroniczne np. laptopy czy smartfony to bardzo często dość drogie gadżety. Uszkodzenie bagażu przy szkodzie z AC może być bardzo kosztowne, warto sprawdzić czy polisa i OWU obejmują takie odszkodowania.

Większość ubezpieczycieli stosuje dość szeroką definicję bagażu na potrzeby umów ubezpieczeń AC. Przez bagaż należy zatem rozumieć przede wszystkim, teczkę, torebki, plecaki, aktówki, wózek, chodzik, sprzęt rehabilitacyjny, foteliki (można je też dodatkowo dobezpieczyć u niektórych ubezpieczycieli), przenośne sprzęty elektroniczne (telefony, komputery, nawigacje), okulary optyczne i przeciwsłoneczne, odzież, walizki i torby.

Bagażem według definicji przyjmowanych przez firmy ubezpieczeniowe nie jest gotówka, środki płatnicze, dokumenty i zbiory kolekcjonerskie. Ochrona nie obejmuje także przewożonych przesyłek czy ładunków. Niektóre firmy w ogóle rezygnują z domyślnego objęcia bagażu zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W zamian za to trzeba wykupić dodatkowy zakres w pakiecie specjalnym tj. dodatkowe ubezpieczenie bagażu przy AC. Zakres takiej ochrony obejmuje rzeczy przewożone wewnątrz samochodu lub w zewnętrznym bagażniku, a w razie ich zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży/rabunku, a odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do pewnej kwoty.

Ubezpieczenia uszkodzeń bagażu przy szkodach z AC mogą znacznie się od siebie różnić. Niektóre z nich chronią tylko przed rabunkiem, ale już zniszczeniem w wyniku stłuczki czy wypadku – nie. Część z nich działa tylko na terenie Polski, inne również za granicą. Dlatego przed wykupem polisy AC – warto sprawdzić jaki mamy zakres ochrony w różnych wariantach polisy.

Bagaż zewnętrzny

Jeśli dokonujemy przewozu dużej liczby przedmiotów o dużych gabarytach np. podczas przeprowadzki czy remontu, korzystamy często z bagażników zewnętrznych. Do bagażników zewnętrznych ładujemy również bagaż podczas dalszych podróży. Są one montowane na dachu. Są one narażone na uszkodzenie lub kradzieże. Każda polisa AC posiada odrębne i indywidualne postanowienia AC (OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W nich to zawarte są postanowienia i warunki odpowiedzialności

ubezpieczyciela za uszkodzenia bagażu. Ubezpieczyciele obejmują zakresem ochrony również te bagażniki zewnętrzne, ale zależy wiele od postanowień szczegółowych. Czyli przykładowo jeśli nie przymocowaliśmy trwale bagażnika i nie domknęliśmy zamków, to jeśli dojdzie do kradzieży, możemy nie uzyskać odszkodowania.

Jak widać, firmy które oferują tego typu ubezpieczenie, zwykle obejmują ochroną również bagaż przymocowany do zewnętrznego bagażnika. Oczywiście w jego przypadku zastosowanie mają dodatkowe obostrzenia m. in. konieczność trwałego przymocowania bagażnika/boksu i zamknięcie zamków zabezpieczających.

Najczęściej nie są objęte odszkodowaniem szkody powstałe na skutek niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu. W związku z powyższym, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za ładunek lub bagaż wewnętrzny czy zewnętrzny, jeśli nie zadba on o właściwe przymocowanie i zamknięcie bagażnika w przypadku kradzieży. Jeśli także dojdzie do kolizji i powstanie szkoda na bagażu, to również ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania z AC.

Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele odmawiają wypłat odszkodowań z AC, jeśli przewożony bagaż był źle zabezpieczony i spowodował sam w sobie szkodę. Przykładowo, jeśli przewozimy laptop, który w trakcie kolizji zostanie uszkodzony, a dodatkowo uszkodzi szybę, a był nieodpowiednio zabezpieczony w trakcie jazdy, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC tylko za laptop, ale już nie za rozbitą

Jak ubiegać się o odszkodowanie z AC przy uszkodzeniu bagażu

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, czyli najczęściej do 3 dni po wydarzeniu, ale OWU mogą przewidywać, że np. będzie to 7 dni. Wartość i liczbę utraconych rzeczy należy określić w zgłoszeniu utraconych rzeczy. Jeśli ubezpieczyciel uzna roszczenie, to w terminie do 30 dni ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności z OWU w ubezpieczeniach AC najczęściej wskazują np. na działania wojenne, zamieszki, konfiskaty przez uprawnione organy. Wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Podobnie, odmowa nastąpi jeśli do szkody doszło pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jak również jeśli źle załadowano bagaż czy przewożono go w niedbały sposób. Wiele polis nie działa też na terenie niektórych krajów (określonych). Uzyskanie odszkodowania z tytułu uszkodzenia bagażu przy szkodach z AC może być dośc skomplikowane i warto zakupić odpowiednią polisę, która da nam pewność, że ubezpieczyciel wypłaci nam odpowiednie odszkodowanie. Warto wykupić w tym przypadku wariant rozszerzony, który ochroni rzeczy, które często przewozimy pojazdem.

Zobacz inne wpisy

Uszkodzenie mienia przewożonego przy szkodach komunikacyjnych z OC

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC – odpowiedzialność

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC to częsta sytuacja. Często zdarza się, że w momencie kolizji czy wypadku oprócz uszkodzeń pojazdu czy szkód zdrowotnych, powstają szkody na mieniu przewożonym przez nas w pojeździe (dochodzi do uszkodzenia bagażu przy szkodach z OC sprawcy). Bardzo często jest są to urządzenia, które po prostu przewozimy w samochodzie podróżując np. do pracy czy domu. Przykładowo może to być laptop, smartfon, aparat fotograficzny, tablet, a także fotelik dziecięcy czy jakiekolwiek inne mienie przez nas przewożone w pojeździe w momencie szkody. Dlatego też, uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC może okazać się dość kosztowne.

Jak wiadomo, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu, zwróci koszty leczenia i wypłaci ewentualne zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę zdrowotną. Co jednak z uszkodzonym mieniem przewożonym przez nas w momencie zdarzenia drogowego ?

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłat w takich sytuacjach. Często zdarza się też, że pokrzywdzeni ze względu na niską wartość mienia uszkodzonego, rezygnują z odwoływania się czy zakładania sprawy w sądzie. W takich sytuacjach, należy pamiętać, że najważniejsza jest właściwa dokumentacja szkody w mieniu przewożonym, a także ewentualna pomoc specjalistów w tej dziedzinie. Oczywiście również w tego rodzaju sprawach świadczymy różnego rodzaju usługi, mające na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Jeśli po kolizji mamy oświadczenie sprawcy i/lub notatkę policyjną ze zdarzenia, to sprawa odpowiedzialności za naprawę pojazdu (szkody) jest prostsza. Jeśli dopilnujemy tego, aby policja do protokołu powypadkowego dopisała uszkodzenia mienia w postaci bagażu podręcznego, to uzyskanie z tego tytułu odszkodowania może być o wiele łatwiejsze. Podobnie jest z oświadczeniem sprawcy z kolizji – należy wskazać w nim, że oprócz wymienionych w nim uszkodzeń pojazdu, doszło do uszkodzeń mienia, z wyszczególnieniem rodzaju i zakresu uszkodzeń oraz co uszkodzono. Wielką wartość dowodową ma również wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia, a także wpisanie ewentualnych świadków do oświadczenia, którzy mogą potwierdzić, że uszkodzone zostało opisane w tymże oświadczeniu mienie.

Wyjątki od odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC

Istnieje jednak kilka wyjątków co do utraty mienia przy szkodach z OC. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Przepis ten określa również, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu:

  • wyrządzone przez sprawcę właścicielowi samochodu, którym sprawca się poruszał (wyjątkiem jest szkoda w mieniu powstała wskutek zderzenia pojazdów opisanych w art. 38 ust. 2 w/w Ustawy,
  • powstałe w przewożonych odpłatnie ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że stroną odpowiedzialną jest posiadacz pojazdu innego niż pojazd przewożący przedmioty,
  • polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska.

Nasza kancelaria na każdym etapie likwidacji szkody, pomaga uzyskać maksymalne i należne odszkodowanie w takich sytuacjach. Pomagamy na etapie:

  • zgłoszenia,
  • likwidacji,
  • odwołania,
  • reklamacji.

Roszczenia z tego tytułu również przedawniają się z upływem 3 lat.

Zobacz inne wpisy

Odpowiedzialność przewoźnika za rzeczy uszkodzone w transporcie (bagaż podręczny)

Szkoda powstała z winy przewoźnika – odszkodowanie za bagaż podręczny

Odszkodowanie za bagaż podręczny jest wypłacane, gdy zostanie on uszkodzony podczas kolizji. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w bagażu podręcznym powstaje na zasadzie winy. Czyli trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a działaniem (świadomym) lub rażącym niedbalstwem przyczynienie się przewoźnika do powstania szkody. Jeśli innymi słowy przewoźnik ponosi winę za uszkodzenie bagażu – możemy domagać się odszkodowania. Przyjmuje się, że pieczę nad bagażem podręcznym sprawuje sam pasażer. Przewoźnik odpowiada za rzeczy, które pasażer mu powierzył, czyli takie do których pasażer nie ma bezpośredniego dostępu. Przepisy tak skonstruowane dotyczą ogółu przewoźników osób.

Zgodnie z ogólną regułą ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 KC i odpowiednich przepisach

szczegółowych, jeśli chcemy udowodnić winę przewoźnikowi z tytułu uszkodzenia bagażu, musimy sami udowodnić jego winę. Należy wskazać związek przyczynowo-skutkowy. Jeżeli podczas podróży zamieszczona na półce torba upadnie, co spowoduje uszkodzenie zawartości, uzyskamy odszkodowanie jeśli przewoźnik przez niedbalstwo przyczynił się do powstania szkody. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli przykładowo półka była źle przykręcona itp.

Jak udokumentować utratę lub zniszczenie bagażu ?

Jeśli w trakcie transportu uszkodzony zostanie bagaż, trzeba spisać protokół utraty lub zniszczenia bagażu. Wskazuje się w nim zawartość bagażu oraz dane firmy przewożącej. Warto wskazać w protokole również świadków zdarzenia, wraz z ich danymi oraz podpisami. Protokół w dwóch kopiach, z ewentualnymi zastrzeżeniami czy uzasadnieniami, powinien zostać podpisany przez pokrzywdzonego jak i przewoźnika. Posiadanie takiego dokumentu daje drogę do wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Przed ścieżką sądową należy spróbować uzyskać polubownie odszkodowanie od przewoźnika.

Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika

Niestety bagaż podręczny mogą stanowić również dość wartościowe rzeczy np. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, smarfony itp. Pamiętać należy, że przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia, bo nie zawsze jest takiej szkody winien. Czasem trudno jest wskazać sprawcę. W niektórych sytuacjach do kolizji może dojść np. wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego, lub osoby trzeciej, przewoźnik nie będzie odpowiadał za szkody w naszym bagażu podręcznym.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.