Zielona Karta – System

Zielona Karta – odszkodowania za zagraniczne szkody samochodowe

Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania komunikacyjnego ubezpieczenia OC na granicy każdego z odwiedzanych przez nich krajów.

Zielona Karta

Zielona Karta

Zielona Karta – Biura Narodowe

Kraje członkowskie Systemu Zielonej Karty osiągają ten cel poprzez stworzenie w oparciu o uregulowania Rekomendacji Genewskiej ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorists Against Third Party Risks – 25.01.1949) systemu dwustronnych umów na mocy których Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (Zielona Karta) uznawany jest przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu – bez dodatkowych formalności i opłat – za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju.

Systemem zarządza Rada Biur utworzona przez Biura Narodowe z państw członkowskich Systemu.

System Zielonej Karty jest w zasadzie systemem europejskim; obecnie należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe (z wyjątkiem Kosowa) oraz rynki ubezpieczeniowe Azerbejdżanu, Iranu, Maroka i Tunezji. Podstawowymi warunkami przystąpienia do Systemu jest istnienie w państwie, którego Biuro Narodowe jest kandydatem, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy.

Obecnie System Zielonej Karty zrzesza 46 Biur Narodowych.

Domniemanie ważnego ubezpieczenia OC (ważna tablica rejestracyjna)

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, zgodnie z którym kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, Biura Narodowe których są Sygnatariuszami Porozumienia mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu. Do Porozumienia Wielostronnego należy 36 spośród 47 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zielona Karta – kolizja za granicą – tryb postępowania

Jeśli mamy kolizję za granicą, w szczególności w systemie Zielonej Karty, to proces likwidacji szkody i uzyskania odszkodowania nie jest zbyt skomplikowany. Po pierwsze, w momencie szkody polskiego kierowcy (pojazdu) – za granicą, należy sporządzić oświadczenie sprawcy o kolizji lub wypadku drogowym, ewentualnie uzyskać notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, jeśli na miejsce zdarzenia była wzywana policja.

Ponadto, należy sporządzić dokładną dokumentację zdjęciową uszkodzeń i zgłosić się ze sprawą do nas.

Jeśli samodzielnie zgłosimy szkodę w Polsce u przedstawiciela ubezpieczyciela polskiego zagranicznej firmy, to uzyskamy dużo niższe odszkodowanie. Jeśli natomiast sprawa zostanie zgłoszona bezpośrednio za granicą, to odszkodowanie jest o wiele wyższe. Nasza firma, pomaga wykonać dokładny kosztorys uszkodzeń według cen i stawek zagranicznych, we walucie zagranicznej (np. EURO). Ponadto, prowadzimy wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem szkody zagranicznej szkody bezpośrednio do zagranicznego ubezpieczyciela w imieniu i na rzecz klienta. Klient musi tylko dostarczyć dokumenty wymagane do zgłoszenia szkody i oczekiwać na wypłatę odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu

Rzecznik Finansowy

PBUK

UFG

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.