Sprawca wypadku zbiegł, kto wypłaci odszkodowanie?

Czy jeśli nie da się ustalić sprawcy mogę uzyskać odszkodowanie ?

TAK

Taka sytuacja nie skreśla możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu kolizji czy wypadku. W niektórych sytuacjach rekompensatę wypłaca UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Odszkodowanie z UFG

Jeśli nie można ustalić sprawcy wypadku, należy zlikwidować szkodę w UFG. Zgodnie z Ustawą i odpowiednimi jej przepisami dotyczącymi zadań UFG – do jego zadań należą m.in.:

  1. zaspokajania roszczeń z tytułu potrącenia pieszego, gdy sprawca odjeżdża z miejsca zdarzenia,
  2. zaspokajania roszczeń z tytułu zdarzenia spowodowanego przez kierującego, gdy następuje zderzenie z innym pojazdem, a sprawca odjeżdża z miejsca zdarzenia.

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody:

– na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

– w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Powyżej wymienione naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny być stwierdzone orzeczeniem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Jeśli natomiast nikt nie odniósł obrażeń, UFG nie wypłaci odszkodowania. Jeśli nie da się zidentyfikować sprawcy,

UFG ma jasno sprecyzowane zasady wypłaty odszkodowań, a także sytuacje, w których będzie takie odszkodowanie przyznawał.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, jeśli nie uda się zidentyfikować sprawcy, to UFG wypłaci odszkodowanie za szkody na osobie, czyli takie, które dotyczą zdrowia i życia człowieka. Może to być przykładowo śmierć bliskiej osoby, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp. Jeśli zaś chodzi o szkody materialne, to za uszkodzenie pojazdu lub mienia, zostanie wypłacone odszkodowanie jeśli, u któregokolwiek z uczestników wypadku doszło do obrażeń ciała, a naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Przepisy o UFG zakładają zatem, że jeśli dojdzie do szkody na mieniu np. dość rozległej szkody parkingowej, a nie ma szkody zdrowotnej (uszczerbku na zdrowiu), to nie będzie można liczyć na wypłatę odszkodowania z UFG. Jeśli natomiast ktoś wyrządzi szkodę parkingową i nie przyzna się do tego, to jest ubezpieczyciel wystąpi w stosunku do niego o regres czyli zwrot kosztów naprawy, czyli docelowo on sam będzie musiał pokryć koszty naprawy, jeśli zostanie w jakiś sposób ujęty.

Jeśli mamy szkodę i nie możemy ustalić sprawcy, pozostaje też opcja likwidacji szkody z AC.

Zgłoś się do nas, pomożemy w sprawach z zakresu UFG.

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.