Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

Odmowa odszkodowania AC – Polisa AC (OWU i wyłączenia)

Odmowa odszkodowania AC może nastąpić z różnych przyczyn. Jeśli posiadamy polisę AC, to możemy uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, nawet gdy sami nie jesteśmy sprawcą. Ubezpieczenie z AC (Auto-Casco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Jeśli mamy kolizję lub wypadek lub następuje inne zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową AC, to ubezpieczyciel powinien wydać decyzję i przyznać odszkodowanie. Są jednak sytuacje, w przypadku AC dość częste, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. W przypadku szkód z AC najczęstszymi przypadkami odmów odszkodowań (decyzji odmownych) są wyłączenia zawarte w OWU lub inne postanowienia, określone w tym dokumencie.

Do najczęściej występujących powód odmów odszkodowania AC występujących w OWU (wyłączeń odpowiedzialności) należy zaliczyć:

 • brak dodatkowego kompletu kluczyków, dokumentów lub ważnego przeglądu,
 • błędnie będzie zadeklarowana ilość oraz rodzaj kluczyków,
 • posiadacz AC złamie świadomie zasady ruchu drogowego,
 • posiadacz AC pozostawi auto na parkingu niestrzeżonym,
 • posiadacza AC zostawi kluczyki w stacyjce,
 • brak ważnego prawo jazdy,
 • kierowca, który spowodował uszkodzenia pojazdu, prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Polisa AC – pozostałe ryzyka odmowy

Poza w/w powodami, które najczęściej są ujęte w OWU polis AC, może dojść do odmów również z innych powodów, które występują w praktyce. Jeśli ubezpieczyciel posiada odpowiednie dowody (dokumentację – do której mamy prawo wglądu na każdym etapie postępowania) oraz odpowiednio uzasadni decyzję odmową, może być poważny problem z uzyskaniem odszkodowania. Dlatego też, poza OWU, jak wiadomo istnieją inne sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

Oczywiście, najczęściej występujące powody, które nie wynikają już z samych OWU a z okoliczności sprawy, to przede wszystkim:

 • niska wartość szkody,
 • kwota odszkodowania przewyższa sumy gwarancyjne,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • zakres terytorialny polisy,
 • brak zadeklarowanych środków przeciwkradzieżowych,
 • umyślne spowodowanie szkody,
 • brak ważnego badania technicznego,
 • zbyt późne zgłoszenie szkody.

W przypadku franczyzy integralnej w AC, do określonej wysokości szkody ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności. Jeśli zatem wartość szkody jest niewysoka, może okazać się, że ubezpieczyciel w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania.

Jeśli też, kwota odszkodowania przewyższa sumy gwarancyjne, co ma najczęściej miejsce w przypadku OC, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty. Takie sytuacje zdarzają się również w przypadku szkód z AC.

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odpowiedzialność z tytułu AC zostaje całkowicie wyłączona. Inaczej jest w przypadku szkód z OC w takich sytuacjach, gdy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, ale później ma regres wobec sprawcy kierującego pod wpływem alkoholu, czyli zwrot kosztów. Jest to zatem zawsze koszt poniesiony bezpośrednio przez sprawcę.

Nigdy też nie wolno uciekać z miejsca zdarzenia, jeśli bowiem sprawca zostanie ustalony i odnaleziony przez policję (a większość statystycznie zostaje ustalona i odnaleziona), to poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie z polisy OC. Winny zdarzenia będzie jednak musiał zwrócić ubezpieczycielowi kwotę odszkodowania, gdyż tutaj również zastosowanie znajdzie prawo regresu wobec sprawcy.

Jeśli polisa, nie będzie miała miejsca na terytorium kraju, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje, to ubezpieczyciel odmówi odszkodowania.

Jeśli nie zastosujemy zadeklarowanych przy podpisywaniu umowy AC – środków przeciwkradzieżowych, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Przykładowo, jeśli nie zamontujemy w samochodzie auto-alarmu, to ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty, jeśli deklarowaliśmy jego montaż przy zawieraniu umowy.

Jeśli będą istniały dowody na to, że umyślnie spowodowaliśmy kolizję lub wypadek, to ubezpieczyciel oczywiście odmówi wypłaty. Nie ma tutaj miejsca na żadne uzasadnienia.

W przypadku braku ważnego badania technicznego, nie zawsze ubezpieczyciel odmów wypłaty odszkodowania. Znaczenie ma bowiem faktyczny stan techniczny samochodu i w jaki sposób przyczynił się szkody, ewentualnie czy miał i jak bardzo miał wpływ na jej rozmiar.

W przypadku terminu zgłoszenia szkody z AC, obowiązują terminy umowne, nie ma tutaj ustawowych czy innych terminów. Najczęściej umowa stanowi, że powinniśmy zgłosić szkodę w ciągu do 7 dni. Najlepiej zrobić to jednak niezwłocznie, gdyż nawet jeśli spełnimy wszystkie inne warunki wypłaty, a przekroczymy termin to ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania.

W przypadku szkody z AC również możemy uzyskać odpowiednią dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.