Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą

W związku z coraz większym samochodowym ruchem międzynarodowym, powstaje coraz więcej kolizji i wypadków, mających miejsce poza granicami Polski. Jeśli zostaliśmy poszkodowani za granicą przez obcokrajowca będącego obywatelem innego członkowskiego państwa UE, obowiązują przepisy unijne.

Pierwsza możliwość kolizji-wypadku dotyczy sytuacji, gdy sprawcą tejże jest obywatel państwa, na którego terytorium doszło do szkody. Druga możliwość ma miejsce, gdy zarówno sprawca jak i poszkodowany byli obywatelami innych państw, niż państwo miejsca wypadku. 

Zgłoszenie szkody powstałej za granicą

W każdej sytuacji, podobnie jak w Polsce, powinniśmy w przypadku kolizji spisać protokół wraz z oświadczeniem sprawcy. Oświadczenie powinno zawierać wszystkie dane osobowe, numer polisy oraz dane zagranicznego ubezpieczyciela.

Zgłoszenia szkody za granicą należy dokonać bądź u ubezpieczyciela sprawcy kolizji, bądź u przedstawiciela tego ubezpieczyciela działającego na terenie Polski. Według przepisów UE każdy ubezpieczyciel ma bowiem obowiązek powołania swojego reprezentanta do spraw likwidacji roszczeń w pozostałych państwach członkowskich. Obowiązek ten wynika z art. 21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16.09.2009r.

Informacje o tym, kto jest przedstawicielem ubezpieczyciela zagranicznego w Polsce uzyskamy z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Konieczne będzie złożenie wniosku. Podobną informację znajdziemy w UFG.

Zgłoszenie w Polsce czy bezpośrednio za granicą ?

Zgłoszenie szkody za granicą, a zgłoszeniem dokonanym na ręce reprezentanta w Polsce. W obu przypadkach, po powrocie do kraju możemy kontaktować się z polskim przedstawicielem ubezpieczyciela oraz z nim dalszy proces likwidacji szkody. Nie ma większej różnicy jeśli chodzi o procedurę zgłoszenia między tym, czy zgłosimy szkodę za granicą, a zgłoszeniem dokonanym na ręce reprezentanta w Polsce. Według przepisów zgłoszenie żądania odszkodowawczego bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń wywołuje skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku zgłoszenia bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, takie same jak w przypadku zgłoszenia żądania odszkodowawczego reprezentantowi do spraw roszczeń ustanowionemu w Polsce.

Zgłoszenie szkody do pośrednika (reprezentanta) powoduje, że całość korespondencji odbywa się w języku polskim. Wymiana korespondencji w innym języku – wymaga naszej zgody. Jeśli zaś zgłosimy szkodę zagranicznemu ubezpieczycielowi bezpośrednio – to całość korespondencji odbywa się w języku obcym. O ile może to się wydawać uciążliwe i formalnie oba procesy są równoważne, to w praktyce nieco łatwiej jest uzyskać wyższe odszkodowanie poprzez bezpośrednie zgłoszenie. Wtedy też proces odszkodowania odbywa się według przepisów prawa obcego – obowiązującego na terenie państwa kolizji lub wypadku.

Nieco inaczej wygląda likwidacja szkód osobowych. Tutaj stosuje się zasady określone w Konwencji haskiej z roku 1971. 

Po wykonaniu wyceny, ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania.

Sprawa sądowa – właściwość sądu w Polsce

Odwołanie przysługuje w miejscowo właściwym państwie – jeśli odwołanie do ubezpieczyciela nie przyniesie skutków, to sprawę kieruje się do właściwego sądu. Tutaj istnieją trzy możliwości potencjalnej właściwości sądów: 

  • według państwa, gdzie miała miejsce kolizja,
  • według państwa, którego obywatelem jest sprawca,
  • według państwa, którego obywatelem jest poszkodowany – czyli w Polsce.

Pozew składany za granicą – składa się w języku obcym, a także wiąże się on z koniecznością wyjazdów na zagraniczne rozprawy lub znalezieniem pełnomocnika procesowego za granicą.

Ten chaos co do właściwości sądowej, porządkuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Zgodnie z jego przepisami, pozew może zostać wniesiony w państwie członkowskim, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania. Istnieje zatem możliwość pozwania zagranicznego zakładu ubezpieczeń przed polskim sądem. Sprawa będzie rozpatrywana w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w miejscu kolizji lub wypadku. Najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.