Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

Prawo do odszkodowania – leasingobiorca czy leasingodawca ?

Polski system prawa określa, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. W trakcie trwania umowy leasingu, co do zasady, właścicielem pozostaje finansujący, czyli leasingodawca. W przypadku wypadku lub kolizji – powstaje wątpliwość – komu należy się odszkodowanie.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, leasingobiorca jest jedynie posiadaczem zależnym pojazdu, pomimo uiszczania rat za leasing. W przypadku kolizji lub wypadku czy zniszczenia pojazdu, to leasingodawca (finansujący) ponosi szkodę we swoim majątku, dlatego też, to on jest uprawniony do uzyskania odszkodowania. Korzystający z pojazdu (leasingobiorca) nie doznaje uszczerbku w tym zakresie, a więc nie przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody w pojeździe.

Zgłoszenie szkody w przypadku pojazdu leasingowanego – jest podobne jak w zwykłej sytuacji. Należy pamiętać jednak o OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu), stanowiące integralną część umowy leasingu, gdyż mogą się w nich znajdować szczególne warunki odnośnie zgłoszenia szkody. We wszystkich umowach leasingu, wskazuje się zazwyczaj, że warunkiem wypłaty odszkodowania jest zgoda leasingodawcy. Oczywiście leasingodawca może również zażądać dokonania oględzin uszkodzonego przedmiotu.

Odszkodowanie dla leasingodawcy – stanowisko Sądu Najwyższego, VAT

W dniu 15.11.2001r. (III CZP 68/01) Sąd Najwyższy (SN) stanął na stanowisku, że skoro właścicielem pojazdu jest leasingodawca przez cały czas trwania umowy, to poszkodowanym należy uznać finansującego (leasingodawcę). Na tym samym stanowisku stoją zakłady ubezpieczeń (towarzystwa) w praktyce podzielając stanowisko SN. W kwestii podatku VAT, zakłady również odmawiają zwrotu podatku VAT leasingobiorcom, wypłacając kwoty netto poniesionych kosztów napraw. Co jednak, gdy przedsiębiorca (korzystający, leasingobiorca) prowadzi działalność niepodlegającą opodatkowaniu lub może mu przysługiwać prawo do odliczenia jedynie 50% podatku VAT ? 

Ze względu na to, że obowiązkiem leasingobiorcy jest m.in. obowiązek należytego utrzymania pojazdu, to jemu powinno przysługiwać prawo do pełnego odszkodowania. Dochodzenie wypłaty odszkodowania w prawidłowej wysokości wiąże się przeważnie ze skierowaniem sprawy na drogę procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi. 

Leasingobiorca musi mieć na uwadze to, że nie jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia odszkodowania. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest przed wytoczeniem powództwa czy dopłatą do odszkodowania – jak również przed samą wypłatą odszkodowania „pierwotnego” (kwoty bezspornej) zawarcie z leasingodawcą umowy cesji wierzytelności. W innym przypadku, ubezpieczyciel może stwierdzić, że korzystający (leasingobiorca) nie ma prawa do odszkodowania.

Cesja leasingodawcy (zgoda)

Wypłata odszkodowania następuje na konto warsztatu lub najemcy (w zależności co wybrałeś podczas zgłaszania szkody). Dodatkowo zgody na wypłatę na konto leasingobiorcy musi udzielić firma leasingowa. Jeśli jej udzieli, to odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń trafi na wskazane przez leasingobiorcę konto bankowe. Może się także zdarzyć odmowa ze strony leasingodawcy. Najczęściej ma to miejsce, gdy:      

  • umowa jest zadłużona – np. przez opóźnienia w spłacie rat,
  • leasingobiorca łamie zasady zawarte w umowie leasingowej.

Leasing – szkoda całkowita

W przypadku szkód całkowitych, stosować należy zasady określony w OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu), gdyż może się okazać że leasingodawcy przysługują zarówno wpłacone dotychczas raty, jak również te, które pozostały do zakończenia umowy. Orzeczenie szkody całkowitej skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu.

Można pamiętać, że leasingobiorca może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie tzw. ubezpieczenie GAP, które w niektórych sytuacjach może w całości pokryć różnicę między wysokością odszkodowania ubezpieczeniowego, a zobowiązaniem wynikającym z umowy leasingu. 

Zgłoszenie szkody w pojeździe leasing

Jednak likwidacja szkody komunikacyjnej na pojeździe w leasingu wymaga dodatkowych formalności. Należy taką szkodę zgłosić – zarówno do ubezpieczyciela jak i do firmy leasingowej (finansujący, leasingodawca). Firma leasingowa może żądać, żeby na miejsce zdarzenia wezwać policję lub inne służby, jeśli zostało to określone w umowie leasingowej. Należy poinformować leasingodawcę, bo to on jest właścicielem pojazdu i ma prawo do decyzji w zakresie sposobu likwidacji szkody. 

Twój leasingodawca może również wymagać od Ciebie, abyś wcześniej wezwał policję lub inne służby na miejsce, to też jest zawarte w umowie leasingowej. Dodatkowo jesteś zobligowany do poinformowania o tym leasingodawcę, bo to on jest właścicielem pojazdu i decyduje o sposobie likwidacji szkody. Leasingodawca decyduje, o tym czy to na jego konto mają wpłynąć środki przeznaczone na likwidację szkody. Leasingobiorca, decyduje z kolei – czy naprawa pojazdu nastąpi w formie bezgotówkowej (warsztat) czy na konto leasingobiorcy i to on będzie odpowiedzialny za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. W przypadku naprawy we własnym zakresie, podmiot finansujący będzie wymagał potwierdzenia naprawy pojazdu. 

Możliwość wyboru sposobu wypłaty odszkodowania jest określona w umowie leasingowej. Niektóre firmy zobowiązują leasingobiorcę do naprawy bezgotówkowej tylko w autoryzowanych serwisach ASO.

Samochód zastępczy i holowanie                                                                        

Mamy prawo dochodzić od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów poniesionych za najem pojazdu zastępczego oraz holowania uszkodzonego w wypadku samochodu. Co więcej, nie potrzebujemy w tym zakresie żadnych oświadczeń i zgód leasingodawcy.

Jak zdobyć dopłatę do odszkodowania zaniżonego odszkodowania samochodu w leasingu? 

Wystąpienie na drogę sądową czy uzyskanie dopłaty do odszkodowania dla leasingobiorcy wiąże się z koniecznością uzyskania umowy cesji wierzytelności wynikającej z uszkodzenia pojazdu (zgoda leasingodawcy). Jeśli uzyskamy ten dokument – w  czym oczywiście pomagamy – możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania, która wyrówna wysokość odszkodowania do właściwej wysokości.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.