Nieuznany koszt naprawy i odszkodowanie oraz jego wysokość

Zasada obowiązku naprawy całości szkody – nieuznany koszt naprawy i odszkodowanie

Nieuznany koszt naprawy i odszkodowanie to związane ze sobą pojęcia. Jeśli ubezpieczyciel pominie lub niewłaściwie zakwalifikuje koszty naprawy w kosztorysie to ma to wielkie znaczenie dla wysokości odszkodowania za naprawę, gdyż zostanie ono zaniżone. Tymczasem zasady likwidacji szkody w tym ujęte w KC, jasno określają, że jeśli zostanie wyrządzona szkoda, to musi ona zostać w całości naprawiona lub w miarę możliwości jeśli nie ma możliwości naprawy, wyrównana odpowiednim odszkodowaniem. Wynika to z art. 363§1 KC, zgodnie to z tym przepisem naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego. Może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego, bądź na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Oczywiście naprawiona powinna być całość szkody, bez pominięcia jakichkolwiek części uszkodzeń. Poszkodowany może żądać naprawy wszystkich wyrządzonych szkód z OC sprawcy. Jego samochód powinien być doprowadzony do stanu jak przed zdarzeniem.

Niestety bardzo częstą praktyką ubezpieczycieli jest pomijanie uszkodzeń w kosztorysach. Przez to poszkodowany nie ma naprawionej całości szkody. Dotyczy to zarówno napraw wykonywanych przez warsztaty autoryzowane (bezgotówkowe) jak i kosztorysów, które otrzymujemy od ubezpieczyciela, gdy likwidujemy szkodę gotówkowo. Nieuznany koszt naprawy i odszkodowanie oraz jego wysokość to powiązane ze sobą sprawy. Warto zatem zadbać, aby kosztorys ubezpieczyciela zawierał przynajmniej prawidłowy opis uszkodzeń. W drugiej kolejności należy zadbać o to, aby ceny i koszty naprawy były adekwatne i prawidłowe, w tym przede wszystkim we właściwej wysokości.

Jak wiadomo, istnieją zasadniczo tylko dwa sposoby likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Wariant kosztorysowy polega na rozliczeniu pieniężnym szkody i naprawie we własnym zakresie np. we wybranym przez siebie warsztacie. Podstawą rozliczenia z ubezpieczycielem jest kosztorys, który stanowi podstawę do wydania decyzji we szkodzie i wypłaty określonej sumy pieniężnej.

Jeśli zaś sprawę skierujemy do likwidacji warsztatowej (serwis, bezgotówkowo), to sami wskazujemy odpowiedni warsztat mechaniczny, który będzie likwidował szkodę. Podstawą likwidacji szkody jest co najmniej upoważnienie warsztatu lub cesja z warsztatem. W tej opcji, poszkodowany nie otrzymuje od ubezpieczyciela żadnej gotówki tytułem odszkodowania. Rozliczenie odbywa się poprzez serwis, który wystawia ubezpieczycielowi fakturę za naprawę i to zasadniczo kończy cały proces likwidacji szkody.

W wariancie kosztorysowym, ubezpieczyciel wysyła na miejsce likwidatora lub dokonuje wyceny szkody bez oględzin (likwiduje szkodę online). Likwidator wycenia szkodę, a poszkodowany otrzymuje kosztorys, który jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Likwidator wycenia szkodę, a poszkodowany otrzymuje kosztorys, który jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Usunięciem szkody poszkodowany w tym przypadku zajmuje się samodzielnie.

W przypadku gotówkowego (kosztorysowego) wariantu naprawy, ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę na podstawie kosztorysu. Niestety w 95% przypadków kosztorysy i ich zawartość odbiegają od właściwej wartości i czasem rozmiaru szkody. Bywa, że kosztorys jest wartościowo (kwotowo) zaniżony o 100% lub więcej, a zdarza się często również, że nie uwzględnia wszystkich części uszkodzonych w kolizji lub wypadku. Czyli, oprócz tego, że wartość części (ceny) są zaniżane, ubezpieczyciele zaniżają również stawki roboczo-godzin fachowców (lakierników), a także ujmują w kosztorysach różnego rodzaju rabaty, np. na materiał lakierniczy czy ogólne na cały kosztorys. Ponadto, jak wspomniano wyżej, pomijane są niektóre części (uszkodzenia) lub są wadliwie kwalifikowane jako nadające się do naprawy, podczas gdy powinny być po prostu wymienione na nowe. Nieuznany koszt naprawy ma zatem wielki wpływ na wysokość odszkodowania. Podobnie z niewłaściwą kwalifikacją uszkodzeń.

Podobnie faktury, które wystawia serwis na naprawę do zapłaty ubezpieczycielowi, pozostają redukowane lub nie są opłacane w całości. Niektóre firmy ubezpieczeniowe po prostu bez podania żadnych przyczyn, redukują ogólną kwotę z faktury np. o 8-10%, przez co serwis nie ma pokrytych całych kosztów naprawy. Ubezpieczyciele stosują również inne metody zaniżania kwot z faktur. Jednak to jest już problem serwisów czy warsztatów autoryzowanych, którzy w celu uzyskania kwoty właściwej, prowadzą spory z ubezpieczycielami, zatrudniając przy tym wykwalifikowanych prawników.

Kosztorys naprawy a wypłata odszkodowania

Kosztorys, który otrzymujemy od ubezpieczyciela, najczęściej jest zaniżony. Statystycznie dotyczy to 95% szkód z OC sprawcy. Naliczona suma na kosztorysie oznacza kwotę bezsporną odszkodowania, czyli taką, którą ubezpieczyciel jest w stanie nam wypłacić, bez zawierania ugody. Należy rozróżnić również kosztorysy będące propozycjami ugody i na nie uważać, często lekkomyślnie bowiem, można wyrazić zgodę na zawarcie ugody, a także być uważnym podczas prowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem, tak żeby w sposób telefoniczny czy inny, nie zawrzeć ugody, której potem będziemy żałowali. Najczęściej

bowiem, kwoty ugód są niewielkie wobec realnego zaniżenia kosztorysu (kwoty). Dlatego warto zlecić wycenę zaniżenia profesjonalnej kancelarii czy firmie odszkodowawczej lub udać się do serwisu czy rzeczoznawcy motoryzacyjnego celem przygotowania kosztorysu, który będzie rzeczywisty wobec faktycznych kosztów naprawy i zakresu/wartości uszkodzeń. Warto przy kontakcie telefonicznym czy pisemnym (np. e-mail) z ubezpieczycielem zaznaczyć, że wyrażamy zgodę na wypłatę tylko i wyłącznie kwoty bezspornej, a nie zawieramy ugody co do zakresu czy wartości szkody. Ugody te w konfrontacji z

wycenami w/w podmiotów np. kancelarii, są mocno rozczarowujące i dotyczą np. 10-20% wartości zaniżenia, lub nawet tylko kilkudziesięciu czy kilkuset złotych. Ponadto, warto złożyć odwołanie samodzielnie lub przy pomocy prawnika. W szczególności, gdy wiemy, że kosztorys nie uwzględnia wszystkich części, a także niewłaściwie kwalifikuje te części, które są w nim wymienione – to jest np. zakłada naprawę części, a powinna być wymiana. Podobne pułapki jak ugoda dotyczą likwidacji szkody online, czyli bez oględzin. Wtedy sami wykonujemy zdjęcia, a ubezpieczyciel proponuje kosztorys i kwotę w nim zawartą. Często dochodzi w takiej procedurze do zawarcia niekorzystnych ugód czy to telefonicznych czy pisemnych. Takie decyzje (o ugodzie) należy zawsze dokładnie przemyśleć, może

bowiem ona oznaczać, że pomimo dołożenia jakiejś kwoty, kosztorys dalej jest niewłaściwie sporządzony (zaniżony), a co gorsza – nie mamy już odwrotu, bowiem przy ugodzie nie ma możliwości złożenia odwołania. Oznacza to, że ugoda jest po prostu praktycznie nie do podważenia, w szczególności jeśli byliśmy świadomi, że zrzekamy się dalszych roszczeń. Klauzula taka jest przedstawiana zawsze telefonicznie lub w dokumentach pisemnych (formularzach) dotyczących zawarcia ugody. Dlatego też, trzeba poważnie się zastanowić czy chcemy raz na zawsze zamknąć sobie drogę do dochodzenia dalszych roszczeń czy też poprosić o wypłatę kwoty bezspornej i uzyskać większą kwotę czy to w kancelarii czy

poprzez odwołanie lub wytoczenie sprawy cywilnej w sądzie. Jak wiadomo, sprawy cywilne jak również odwołania to długotrwałe i skomplikowane procesy. Dlatego łatwiej jest uzyskać dopłatę do odszkodowania, która może być wypłacona przez kancelarię w ciągu 14 dni roboczych na konto klienta. Warto także pamiętać, że przed zleceniem wyceny zaniżenia w kancelarii, trzeba dopilnować, aby ubezpieczyciel uwzględnił wszystkie uszkodzenia i właściwie je zakwalifikował. Jest to bowiem kluczowe odnośnie wysokości dopłaty do odszkodowania. Zmierzając do meritum, należy zaznaczyć, że również dopłata do odszkodowania wzrasta, jeśli uwzględnimy i zakwalifikujemy wszystkie uszkodzenia

właściwie. Posiadając końcowy kosztorys, należy udać się do kancelarii odszkodowawczej, która wyliczy maksymalną i właściwą kwotę dopłaty (zaniżenia). Nieuznany koszt naprawy i odszkodowanie mają ze sobą bezpośredni związek i przełożenie na wysokość odszkodowania jest bezpośrednie.

Co zrobić, gdy odwołamy się od decyzji ubezpieczyciela, kwestionując zawarte w kosztorysie wartość i kwalifikację części samochodowych, stawek roboczo-godzin, cen materiału lakierniczego itd., a otrzymamy od niego odmowę zmiany decyzji czyli ubezpieczyciel będzie obstawał przy swoim pierwotnym stanowisku ? Jeśli otrzymamy decyzję odmawiającą zmiany stanowiska, należy sporządzić kolejne odwołanie, ale tym razem z pomocą prawnika, który dopilnuje całej procedury odwołania. Można posiłkować się także własnymi, prywatnymi wycenami np. rzeczoznawców lub serwisu. Ale i wynajęcie

prawnika nie gwarantuje sukcesu odwołania. W takich sytuacjach (po ponownej odmowie zmiany stanowiska) należy skierować sprawę do sądu, oczywiście przy pomocy prawnika z kancelarii odszkodowawczej. Należy walczyć, aby nieuznany koszt naprawy uwzględniono a tym samym podniesiono wartość odszkodowania.

Niestety czasem zdarza się, a jest to kwestia powszechna, że ubezpieczyciel po złożeniu odwołania lub odmowie zawarcia ugody przez klienta, wydaje decyzję odmowną – czyli odmawia w ogóle przyjęcia odpowiedzialności oraz wypłaty należnego odszkodowania. Jest to sytuacja, która dla poszkodowanego wiąże się ze szczególnymi niedogodnościami tj. nie otrzymuje pieniędzy na naprawę pojazdu w ogóle, a są mu one należne i często nie ma za co naprawić pojazdu. W przypadku „zmiany zdania” i odmowy wypłaty należnego odszkodowania, należy bezwzględnie skontaktować się z prawnikiem w kancelarii

odszkodowawczej lub najpierw samemu próbować napisać odwołanie. Na odwołanie mamy 3 lata od momentu wydania decyzji w sprawie. Jeśli sami próbujemy się odwołać od decyzji odmownej, którą wydano w trakcie postępowania, warto zatrudnić rzeczoznawcę lub wykonać wycenę naprawy w serwisie. Koszty wycen – powinny zostać zwrócone przez ubezpieczyciela, który kwestionował zasadność czy wartość szkody.

W przypadku zaniedbania kontroli – ubezpieczyciel będzie miał powód do wydania odmowy w zakresie odszkodowania za pożar. Jest to bowiem niewypełnienie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

Najczęściej stosowane sposoby zaniżania kosztorysów

Do najczęstszych metod zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli należą:

 • Zamienniki oryginalnych części – do kosztorysu wpisywane są zamienniki oryginalnych części, które są często o paręset procent tańsze niż oryginalne części. Kosztorys powinien zawierać ceny oryginałów, czyli takich części jakie najczęściej były zamontowane w uszkodzonym pojeździe.
 • Kwalifikacja części – zamiast wymiany na nową, kosztorys może zawierać naprawę części. Jeśli tak jest, należy się bezwzględnie odwołać.
 • Rabat na części samochodowe – dawniej kosztorysy zawierały amortyzację, obecnie ubezpieczyciele stosują rabaty, z których korzystają serwisy samochodowe. Nie jest to niczym uzasadnione i nie powinno mieć miejsca, w takiej sytuacji, również należy oponować przeciwko takim zapisom w kosztorysie.
 • Stawki roboczo-godzin – są one uśredniane, zaniżane, czasem ponad jakiekolwiek normy. Czasem zaniżenia wynoszą 100%, co przekłada się na większe kwoty.

Warto pamiętać o zasadzie pełnej naprawy samochodu przez ubezpieczyciela (zasada całkowitej likwidacji szkody czy obowiązku naprawienia szkody). Czasem może się okazać, że nie tylko likwidator przeoczył wyraźne uszkodzenie, ale również pominął uszkodzenia wewnętrzne, wykrywalne dopiero po demontażu uszkodzonych części. Jeśli stwierdzimy, że doszło do dodatkowych uszkodzeń, które na pierwszych oględzinach nie zostały uwzględnione, należy wezwać ubezpieczyciela do dokonania kolejnych oględzin, uwzględnienia dodatkowych uszkodzeń oraz dopłatę do wartości kosztorysu o wartość tych uszkodzeń.

Oczywiście pomagamy sporządzić wnioski o ponowne oględziny, odwołania, prowadzimy także sprawy z tego zakresu na etapie przedsądowym i sądowym. Pomagamy uzyskać większe i właściwe odszkodowanie.

Zobacz inne wpisy

Konsekwencje jazdy bez fotelika dziecięcego

Fotelik dziecięcy – normy

Za uszkodzony fotelik należy się odszkodowanie. Dotyczy to zarówno szkód z OC jak i z AC. Uszkodzony fotelik dziecięcy odszkodowanie może być dośc wysokie, ponieważ foteliki dziecięce to czasami duży wydatek. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dzieciom, należy ponieść te wydatki. Przy zakupie należy dostosować wagę dziecka do fotelika, a także dopasować go do modelu pojazdu. Trzeba sprawdzić też dodatkowe funkcje, aby sprzęt był jak najbardziej wydajny, bezpieczny itd. Foteliki muszą mieć odpowiednie atesty. Dodatkowe funkcje to np. ochrona przed uderzeniami, wzmocnione poduszki chroniące. Certyfikaty bezpieczeństwa to ADAC lub Test Plus, są one powszechnie znanymi atestami na rynku fotelików. 

Obecnie rynek fotelików dzielony jest na 5 grup. Grupa 0, czyli dla dzieci do 10 kg. Grupa 0+, dla dzieci do 13 kg. Kolejna grupa I – najmłodsi 9-18 kg, grupa II – 15-36 kg.

Kary za brak fotelika

Kary za jazdę bez fotelika od wielu lat wzrastają. Jest to spowodowane zwiększoną troską o

bezpieczeństwo dzieci. Oprócz kar finansowych, przewidziane są punkty karne. Oprócz braku fotelika, wykroczenia związane z fotelikami dotyczyć mogą przykładowo jazdy z dzieckiem tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu przy aktywnej poduszce powietrznej. Inne przewinienie to przewożenie dziecka na przednim siedzeniu bez fotelika. Jeśli zamontujemy czy zamocujemy fotelik inaczej, niż zalecił producent.

Kiedy można jeździć bez fotelika?

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, bez fotelika mogą jeździć dzieci od 150 cm wzrostu. Niezależnie od wieku czy wagi, jest to kryterium niezależne od tych innych wskaźników. Od tej reguły wyróżnić możemy następujące wyjątki:

 • waga i wzrost dziecka są na tyle niestandardowe, że nie jest możliwy zakup odpowiedniego i wygodnego fotelika, który spełniałby swoje funkcje;
 • ze względu na chorobę lub inne wskazania medyczne lekarz zalecił nieumieszczanie dziecka w foteliku;
 • rodzice, którzy podróżują z trójką dzieci, a nie mają na tyle miejsca, aby zamontować trzy foteliki na tylnej kanapie. Wówczas najstarsze dziecko powinno zostać umieszczone na środku i oczywiście zapięte pasami;
 • dziecko przewożone taksówką (lub też karetką czy radiowozem) nie musi przebywać w foteliku.

Odszkodowanie za uszkodzony fotelik

Za uszkodzony fotelik przysługuje odszkodowanie. Dotyczy to przede wszystkim OC, jeśli jednak wykupimy polisę AC, obejmującą taki zakres ochrony, to również w tym wypadku, należy się odszkodowanie. Cena fotelika dziecięcego i odszkodowanie czy to z OC czy z AC stanowią powiązane ze sobą kwestie. Oczywiście pomagamy uzyskać odpowiednie odszkodowanie za uszkodzony fotelik dziecięcy.

Zobacz inne wpisy

Zabytkowy samochód – jak ubezpieczyć ?

Jakie auta mogą być uznane za zabytkowe?

Ubezpieczenie samochodu zabytkowego jest obowiązkowe, choć może być krótkoterminowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pojazd, aby mógł zostać uznany za zabytkowy, musi spełnić wiele wymogów. Przede wszystkim, pojazd taki powinien mieć co najmniej 25 lat i co najmniej od 15 lat nie jest w seryjnej produkcji (produkowany). Kolejny wymóg stanowi zachowanie oryginalnych części w co najmniej 75%. Jeśli chcemy wpisać pojazd do rejestru zabytków, otrzymamy odmowę wpisu, jeśli w naszej okolicy znajduje się dużo podobnych egzemplarzy.

Jeśli już uzyskamy wpis, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakiekolwiek zmiany, sprzedaż czy przekroczenie granicy – wymagają specjalnego pozwolenia konserwatora. Naprawa pojazdu jest dozwolona jedynie z wykorzystaniem co najmniej 75% oryginalnych części (końcowo). Inaczej wygląda również kwestia przeglądów technicznych takich pojazdów. Może zostać nałożone specjalne ograniczenie w użytkowaniu takiego pojazdu, przykładowo – nieprzekraczanie określonych prędkości jazdy.

Ubezpieczenie zabytkowego samochodu

Wpisanie pojazdu do rejestru zabytków wiąże się z określonymi przywilejami. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, ale samochody zabytkowe mogą ubezpieczać się krótkoterminowo – ale najkrócej do 30 dni. Nie ma zatem konieczności ubezpieczania pojazdu na cały rok. Jeśli pojazd jest garażowany i nie jest użytkowany, to nie ma potrzeby ubezpieczania go OC.

Ubezpieczyciele przy wyliczaniu składki OC dla pojazdu zabytkowego, nie stosują stałych stawek. Stawki te są określane indywidualnie dla każdego klienta. Przy samochodach dużej wartości warto wykupić także AC.

Jeśli nie używamy pojazdu zabytkowego, to nie musimy płacić. Ale wtedy nie możemy wyjeżdżać nim na drugi publiczne.

Niektórzy oferują również AC dla samochodu zabytkowego, ale wybrane przez właściciela towarzystwo ubezpieczeniowe może nie świadczyć takich usług. Ubezpieczenie takiego pojazdu jest zazwyczaj dość drogie. Dlatego też, część właścicieli pojazdów, które kwalifikowałyby się jako zabytkowe, rejestruje je jako zwykłe. Wtedy mogą korzystać przykładowo z dużo mniejszych stawek składek OC itp.

Pamiętać należy także, że jeśli zarejestrujemy pojazd jako zabytek, to nie można potem rejestrować go jako pojazdu zwykłego.

Zobacz inne wpisy

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z AC

Odpowiedzialność z AC – definicja bagażu i mienia przewożonego

Ubezpieczenie sprzętu osobistego czy bagażu w przypadku AC, dotyczy najczęściej osób, które wiedzą, że często przewożą takie rzeczy w samochodzie. Sprzęty elektroniczne np. laptopy czy smartfony to bardzo często dość drogie gadżety. Uszkodzenie bagażu przy szkodzie z AC może być bardzo kosztowne, warto sprawdzić czy polisa i OWU obejmują takie odszkodowania.

Większość ubezpieczycieli stosuje dość szeroką definicję bagażu na potrzeby umów ubezpieczeń AC. Przez bagaż należy zatem rozumieć przede wszystkim, teczkę, torebki, plecaki, aktówki, wózek, chodzik, sprzęt rehabilitacyjny, foteliki (można je też dodatkowo dobezpieczyć u niektórych ubezpieczycieli), przenośne sprzęty elektroniczne (telefony, komputery, nawigacje), okulary optyczne i przeciwsłoneczne, odzież, walizki i torby.

Bagażem według definicji przyjmowanych przez firmy ubezpieczeniowe nie jest gotówka, środki płatnicze, dokumenty i zbiory kolekcjonerskie. Ochrona nie obejmuje także przewożonych przesyłek czy ładunków. Niektóre firmy w ogóle rezygnują z domyślnego objęcia bagażu zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W zamian za to trzeba wykupić dodatkowy zakres w pakiecie specjalnym tj. dodatkowe ubezpieczenie bagażu przy AC. Zakres takiej ochrony obejmuje rzeczy przewożone wewnątrz samochodu lub w zewnętrznym bagażniku, a w razie ich zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży/rabunku, a odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do pewnej kwoty.

Ubezpieczenia uszkodzeń bagażu przy szkodach z AC mogą znacznie się od siebie różnić. Niektóre z nich chronią tylko przed rabunkiem, ale już zniszczeniem w wyniku stłuczki czy wypadku – nie. Część z nich działa tylko na terenie Polski, inne również za granicą. Dlatego przed wykupem polisy AC – warto sprawdzić jaki mamy zakres ochrony w różnych wariantach polisy.

Bagaż zewnętrzny

Jeśli dokonujemy przewozu dużej liczby przedmiotów o dużych gabarytach np. podczas przeprowadzki czy remontu, korzystamy często z bagażników zewnętrznych. Do bagażników zewnętrznych ładujemy również bagaż podczas dalszych podróży. Są one montowane na dachu. Są one narażone na uszkodzenie lub kradzieże. Każda polisa AC posiada odrębne i indywidualne postanowienia AC (OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W nich to zawarte są postanowienia i warunki odpowiedzialności

ubezpieczyciela za uszkodzenia bagażu. Ubezpieczyciele obejmują zakresem ochrony również te bagażniki zewnętrzne, ale zależy wiele od postanowień szczegółowych. Czyli przykładowo jeśli nie przymocowaliśmy trwale bagażnika i nie domknęliśmy zamków, to jeśli dojdzie do kradzieży, możemy nie uzyskać odszkodowania.

Jak widać, firmy które oferują tego typu ubezpieczenie, zwykle obejmują ochroną również bagaż przymocowany do zewnętrznego bagażnika. Oczywiście w jego przypadku zastosowanie mają dodatkowe obostrzenia m. in. konieczność trwałego przymocowania bagażnika/boksu i zamknięcie zamków zabezpieczających.

Najczęściej nie są objęte odszkodowaniem szkody powstałe na skutek niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu. W związku z powyższym, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za ładunek lub bagaż wewnętrzny czy zewnętrzny, jeśli nie zadba on o właściwe przymocowanie i zamknięcie bagażnika w przypadku kradzieży. Jeśli także dojdzie do kolizji i powstanie szkoda na bagażu, to również ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania z AC.

Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele odmawiają wypłat odszkodowań z AC, jeśli przewożony bagaż był źle zabezpieczony i spowodował sam w sobie szkodę. Przykładowo, jeśli przewozimy laptop, który w trakcie kolizji zostanie uszkodzony, a dodatkowo uszkodzi szybę, a był nieodpowiednio zabezpieczony w trakcie jazdy, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC tylko za laptop, ale już nie za rozbitą

Jak ubiegać się o odszkodowanie z AC przy uszkodzeniu bagażu

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, czyli najczęściej do 3 dni po wydarzeniu, ale OWU mogą przewidywać, że np. będzie to 7 dni. Wartość i liczbę utraconych rzeczy należy określić w zgłoszeniu utraconych rzeczy. Jeśli ubezpieczyciel uzna roszczenie, to w terminie do 30 dni ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności z OWU w ubezpieczeniach AC najczęściej wskazują np. na działania wojenne, zamieszki, konfiskaty przez uprawnione organy. Wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Podobnie, odmowa nastąpi jeśli do szkody doszło pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jak również jeśli źle załadowano bagaż czy przewożono go w niedbały sposób. Wiele polis nie działa też na terenie niektórych krajów (określonych). Uzyskanie odszkodowania z tytułu uszkodzenia bagażu przy szkodach z AC może być dośc skomplikowane i warto zakupić odpowiednią polisę, która da nam pewność, że ubezpieczyciel wypłaci nam odpowiednie odszkodowanie. Warto wykupić w tym przypadku wariant rozszerzony, który ochroni rzeczy, które często przewozimy pojazdem.

Zobacz inne wpisy

Uszkodzenie mienia przewożonego przy szkodach komunikacyjnych z OC

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC – odpowiedzialność

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC to częsta sytuacja. Często zdarza się, że w momencie kolizji czy wypadku oprócz uszkodzeń pojazdu czy szkód zdrowotnych, powstają szkody na mieniu przewożonym przez nas w pojeździe (dochodzi do uszkodzenia bagażu przy szkodach z OC sprawcy). Bardzo często jest są to urządzenia, które po prostu przewozimy w samochodzie podróżując np. do pracy czy domu. Przykładowo może to być laptop, smartfon, aparat fotograficzny, tablet, a także fotelik dziecięcy czy jakiekolwiek inne mienie przez nas przewożone w pojeździe w momencie szkody. Dlatego też, uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC może okazać się dość kosztowne.

Jak wiadomo, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu, zwróci koszty leczenia i wypłaci ewentualne zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę zdrowotną. Co jednak z uszkodzonym mieniem przewożonym przez nas w momencie zdarzenia drogowego ?

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłat w takich sytuacjach. Często zdarza się też, że pokrzywdzeni ze względu na niską wartość mienia uszkodzonego, rezygnują z odwoływania się czy zakładania sprawy w sądzie. W takich sytuacjach, należy pamiętać, że najważniejsza jest właściwa dokumentacja szkody w mieniu przewożonym, a także ewentualna pomoc specjalistów w tej dziedzinie. Oczywiście również w tego rodzaju sprawach świadczymy różnego rodzaju usługi, mające na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Jeśli po kolizji mamy oświadczenie sprawcy i/lub notatkę policyjną ze zdarzenia, to sprawa odpowiedzialności za naprawę pojazdu (szkody) jest prostsza. Jeśli dopilnujemy tego, aby policja do protokołu powypadkowego dopisała uszkodzenia mienia w postaci bagażu podręcznego, to uzyskanie z tego tytułu odszkodowania może być o wiele łatwiejsze. Podobnie jest z oświadczeniem sprawcy z kolizji – należy wskazać w nim, że oprócz wymienionych w nim uszkodzeń pojazdu, doszło do uszkodzeń mienia, z wyszczególnieniem rodzaju i zakresu uszkodzeń oraz co uszkodzono. Wielką wartość dowodową ma również wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia, a także wpisanie ewentualnych świadków do oświadczenia, którzy mogą potwierdzić, że uszkodzone zostało opisane w tymże oświadczeniu mienie.

Wyjątki od odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC

Istnieje jednak kilka wyjątków co do utraty mienia przy szkodach z OC. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Przepis ten określa również, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu:

 • wyrządzone przez sprawcę właścicielowi samochodu, którym sprawca się poruszał (wyjątkiem jest szkoda w mieniu powstała wskutek zderzenia pojazdów opisanych w art. 38 ust. 2 w/w Ustawy,
 • powstałe w przewożonych odpłatnie ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że stroną odpowiedzialną jest posiadacz pojazdu innego niż pojazd przewożący przedmioty,
 • polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska.

Nasza kancelaria na każdym etapie likwidacji szkody, pomaga uzyskać maksymalne i należne odszkodowanie w takich sytuacjach. Pomagamy na etapie:

 • zgłoszenia,
 • likwidacji,
 • odwołania,
 • reklamacji.

Roszczenia z tego tytułu również przedawniają się z upływem 3 lat.

Zobacz inne wpisy

Odpowiedzialność przewoźnika za rzeczy uszkodzone w transporcie (bagaż podręczny)

Szkoda powstała z winy przewoźnika – odszkodowanie za bagaż podręczny

Odszkodowanie za bagaż podręczny jest wypłacane, gdy zostanie on uszkodzony podczas kolizji. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w bagażu podręcznym powstaje na zasadzie winy. Czyli trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a działaniem (świadomym) lub rażącym niedbalstwem przyczynienie się przewoźnika do powstania szkody. Jeśli innymi słowy przewoźnik ponosi winę za uszkodzenie bagażu – możemy domagać się odszkodowania. Przyjmuje się, że pieczę nad bagażem podręcznym sprawuje sam pasażer. Przewoźnik odpowiada za rzeczy, które pasażer mu powierzył, czyli takie do których pasażer nie ma bezpośredniego dostępu. Przepisy tak skonstruowane dotyczą ogółu przewoźników osób.

Zgodnie z ogólną regułą ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 KC i odpowiednich przepisach

szczegółowych, jeśli chcemy udowodnić winę przewoźnikowi z tytułu uszkodzenia bagażu, musimy sami udowodnić jego winę. Należy wskazać związek przyczynowo-skutkowy. Jeżeli podczas podróży zamieszczona na półce torba upadnie, co spowoduje uszkodzenie zawartości, uzyskamy odszkodowanie jeśli przewoźnik przez niedbalstwo przyczynił się do powstania szkody. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli przykładowo półka była źle przykręcona itp.

Jak udokumentować utratę lub zniszczenie bagażu ?

Jeśli w trakcie transportu uszkodzony zostanie bagaż, trzeba spisać protokół utraty lub zniszczenia bagażu. Wskazuje się w nim zawartość bagażu oraz dane firmy przewożącej. Warto wskazać w protokole również świadków zdarzenia, wraz z ich danymi oraz podpisami. Protokół w dwóch kopiach, z ewentualnymi zastrzeżeniami czy uzasadnieniami, powinien zostać podpisany przez pokrzywdzonego jak i przewoźnika. Posiadanie takiego dokumentu daje drogę do wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Przed ścieżką sądową należy spróbować uzyskać polubownie odszkodowanie od przewoźnika.

Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika

Niestety bagaż podręczny mogą stanowić również dość wartościowe rzeczy np. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, smarfony itp. Pamiętać należy, że przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia, bo nie zawsze jest takiej szkody winien. Czasem trudno jest wskazać sprawcę. W niektórych sytuacjach do kolizji może dojść np. wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego, lub osoby trzeciej, przewoźnik nie będzie odpowiadał za szkody w naszym bagażu podręcznym.

Zobacz inne wpisy

Kolizja samochodu bez badania technicznego – czy należy się odszkodowanie?

Brak przeglądu a odszkodowanie

Brak przeglądu a odszkodowanie i jego wypłata, to kwestia skomplikowana. Jazda samochodem bez ważnego badania technicznego wiąże się z ryzykiem utraty dowodu rejestracyjnego. Oczywiście wtedy należy przymusowo wykonać badanie w stacji kontroli pojazdów. Jeśli jednak bez ważnego badania technicznego braliśmy udział w kolizji lub wypadku – możemy liczyć się odpowiedzialnością z tego tytułu, a także znacznymi problemami w zakresie uzyskania odszkodowania. Inaczej wyglądają konsekwencje zarówno w OC czy AC a jeszcze inaczej w NNW.

Obowiązek badania technicznego wynika z Prawa o ruchu drogowym. Przeglądu dokonuje się co roku, a w przypadku nowych samochodów pierwszy wykonujemy po 3 a na kolejny po 5 latach od zakupu w salonie.

Nawet jeśli nie mamy badań technicznych samochód może być w dobrej kondycji, a wypadek czy kolizja może nie mieć żadnego związku z problemami technicznymi pojazdu. Brak badań może wynikać z zapomnienia.

Wiele kwestii dotyczących odszkodowania przy braku przeglądu technicznego zależy od warunków OWU polisy, którą posiadamy. Wiele firm wyklucza możliwość wypłaty tego odszkodowania jeśli nie mamy badań technicznych. Pojawiają się także zapisy o konieczności utrzymania pojazdu w dobrym stanie techniczny, a niektóre wskazują bezpośrednio na absolutną konieczność posiadania ważnego przeglądu technicznego.

Odszkodowanie z polisy OC

Jeśli jesteśmy sprawcami wypadku lub kolizji bez ważnych badań technicznych, to nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci z naszej polisy odszkodowanie pokrzywdzonemu, to pozostaje możliwość regresu – żądania zwrotu kosztów kwoty wypłaconej poszkodowanemu. W tym jednak wypadku należy udowodnić, że przyczyną wypadku lub powiększenia rozmiaru szkody był zły stan techniczny auta. Regres ma miejsce wtedy, gdy samochód sprawcy był w tak złym stanie technicznym, że nie przeszedłby badań, a stan techniczny był głównym powodem zdarzenia. Brak przeglądu a odszkodowanie pozostaje kwestią sporną, jeśli nie mamy ważnych badań.

Konsekwencje jazdy bez przeglądu mogą też dotknąć poszkodowanego w wypadku drogowym. Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy może być o tyle utrudnione, jeżeli ubezpieczyciel udowodni, że gdyby poszkodowany miał samochód w należytym stanie technicznym to miałby realną szansę uniknąć wypadku. Wtedy może obniżyć wysokość odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty. Dlatego jeśli wystąpi brak przeglądu odszkodowanie najczęściej się należy, ale warto naprawdę uważać, żeby dokonywać terminowo tych formalności.

Odszkodowanie z polisy AC, NNW

W przypadku kolizji lub wypadku, jeśli mamy polisę AC, ubezpieczyciel może powołać się na okoliczność braku ważnego przeglądu technicznego i odmówić wypłaty odszkodowania. Powinien jednak wykazać, że do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów przyczynił się zły stan techniczny  pojazdu. Może tak być jeśli pojazd miał np. wadę, która wiązała się z powstaniem szkody. Mogły to być np. słabe hamulce itp. Może to być wychwycone na badaniu technicznym. Odszkodowanie może wtedy nie być wypłacone. Ale jeśli szkoda nie powstała z przyczyn związanych ze złym stanem technicznym, sprawca powinien dostać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.

Zobacz inne wpisy

Bezgotówkowa Likwidacja Szkód – możliwość dopłaty ?

Dwie metody rozliczeń szkód

Bezgotówkowa likwidacja szkód funkcjonuje na rynku napraw samochodowych i dotyczy dużej części wykonywanych napraw.

Obecnie na rynku funkcjonują formy (metody) rozliczania towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód. Chodzi o likwidację gotówkową oraz bezgotówkową.

W przypadku szkód likwidowanych gotówkowo, oczywiście istnieje możliwość dopłaty poprzez cesję. W przypadku szkód likwidowanych bezgotówkowo istnieje kilka opcji pomocy poszkodowanym, choć w tym przypadku szkody są zazwyczaj likwidowane prawidłowo, a obowiązek rozliczeń z ubezpieczycielem spoczywa na serwisie likwidującym szkodę.

Cesja lub upoważnienie

Naprawa bezgotówkowa może się opierać na dwóch różnych dokumentach. Pierwszym z nich i najpopularniejszym jest cesja wierzytelności na warsztat. Aby warsztat mógł samodzielnie rozliczyć się z ubezpieczycielem poszkodowany przelewa na warsztat przysługujące mu prawa do odszkodowania. Podpisując cesję należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i ustalić zakres cesji, tak, aby nie obejmowała innych praw związanych ze szkodą np. prawa do odszkodowania za samochód zastępczy. Jeśli podpiszemy umowę cesji z warsztatem, to zasadniczo staje się on właścicielem szkody i odszkodowania. Oznacza to, że w przyszłości nie będziemy mogli otrzymać większego odszkodowania.

Drugą możliwością jest naprawa bezgotówkowa na podstawie upoważnienia do odbioru odszkodowania. Poszkodowany w takim przypadku upoważnia do odbioru odszkodowania za naprawę pojazdu w formie pisemnej. Na podstawie takiego upoważnienia, szkoda zostanie rozliczona przez warsztat, jednak prawa do odszkodowania pozostają w dalszym ciągu w dyspozycji poszkodowanego. To on ma dalsze prawo do skorzystania z dalszych roszczeń wobec ubezpieczyciela, co przykładowo może oznaczać dopłatę. Jednakże w takiej sytuacji, kancelaria powinna otrzymać od klienta treść upoważnienia, czy nie przekracza ona zakresu tegoż i nie staje się w istocie po prostu cesją. Czyli każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Utrata wartości handlowej

Niezależnie czy mamy do czynienia z likwidacją gotówkową czy bezgotówkową (i to zarówno w oparciu o cesję czy upoważnienie), możemy zwrócić się do ubezpieczyciela z roszczeniem za utratę wartości handlowej. Do takiego odszkodowania kwalifikują się tylko niektóre w miarę nowe (do 6 lat) i o dobrym stanie technicznym pojazdy. Pod uwagę brane jest również historia szkodowa.

Szkody całkowite nie kwalifikują się do odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, nawet jeśli faktycznie pojazd został naprawiony.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.