Szkody z AC (AutoCasco) – dobrowolne ubezpieczenie

Szkody AC

Szkody AC to kolizje lub wypadki, które są spowodowane najczęściej z naszej winy. AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Coraz więcej osób korzysta z ubezpieczeń AC, a szkody AC i odszkodowania z tego tytułu stanowią coraz większą część sytuacji związanych z wypłatą odszkodowania. Z tego względu, iż jest to dobrowolne ubezpieczenie, towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają bardzo rozbudowaną i różnorodną ofertę w ich zakresie. Oczywiście zakres ochrony zależy od wysokości składki. 

Porównując ofertę towarzystw, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zakres udzielonej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz obowiązki ubezpieczającego.

W załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ubezpieczenia AC należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupy 3 – Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych).

Ubezpieczenie AC funkcjonuje na podstawie swobody umów w KC i ogólnej regulacji ubezpieczeń zawartej w tym akcie prawnym. Umowa ubezpieczenia musi być zgodna z naturą stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego. W związku z tym nie wolno oczywiście stosować klauzul abuzywnych – co zostało określone w art. 3853 KC.

Zakres praw i obowiązków ubezpieczenia AC kształtowany jest przez strony umowy.

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni dany samochód wraz z jego podstawowym wyposażeniem przed różnego rodzaju zdarzeniami, takimi jak kolizje, wypadki czy stłuczki (szkody AC). Za dodatkową opłatą może zostać objęte również dodatkowe wyposażenie samochodu zamontowane w nim na stałe.

Polisa AC chroni ubezpieczony pojazd nie tylko przed niewielkimi uszkodzeniami (szkody częściowe), które wymagają odstawienia pojazdu do warsztatu. Ochrona takich ubezpieczeń rozciąga się także na kradzieże czy szkody całkowite. W tym ostatnim wypadku, za szkodę całkowitą uważa się szkodę, której wartość przekracza  70% wartości samochodu z dnia jej wystąpienia. Ponadto, polisa AC chroni przed działaniami sił natury, a także aktami wandalizmu i innymi działaniami osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców. Są to standardowe warunki polis AC, jednak niektóre opcje pozwalają na jeszcze szersze określenie zakresu odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczenia w umowach AC

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie polis AC jest zróżnicowana. Różnią się one od siebie czasem dość znacznie. Z tych względów, nie jak w przypadku polisy OC – gdzie decydującym czynnikiem jest jej cena, warto zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia. Oczywiście, im szerszy zakres, tym polisa jest droższa.

Należy wskazać kilka obszarów, w których oferta polis AC się od siebie różnią, czasami nawet znacznie. Poniżej wskazuję na te obszary.

Suma ubezpieczenia

Im wyższa suma ubezpieczenia tym lepiej. Dodatkowy atut to stała i niezmieniająca się w czasie trwania polisy oraz odnawialna (nieobniżana o wypłacone wcześniej odszkodowania) wartość. Z reguły, towarzystwa uzależniają wysokość sumy ubezpieczenia od wartości pojazdu.

Tryb naprawy pojazdu

W przypadku nowych samochodów najlepiej wybrać ASO, a starszych standardowe warsztaty współpracujące z danym towarzystwem (naprawa również bezgotówkowa, wystawiana faktura). Istnieje również opcja odszkodowania gotówkowego na podstawie kosztorysu. 

Jeśli zdecydujemy się na kosztorys, to firma nie ma oczywiście prawa uzależniać wypłaty odszkodowania od tego, czy rzeczywiście naprawiono pojazd.

Rodzaj użytych przy naprawie części

Jest to sprawa kluczowa dla jakości naprawy. Firmy ubezpieczeniowe proponują naprawę pojazdu przy użyciu części oryginalnych lub części  porównywalnej jakości,czyli zamienniki. Na te opcje naprawy warto zwrócić większą uwagę, zwłaszcza jeśli użytkujemy w miarę nowy samochód. Różnica w cenach poszczególnych części – oryginalnych i zamiennikach – może czasem wynosić paręset procent. Są to zatem znaczne różnice. Przy wyborze takiego wariantu polisy, niestety nawet firma odszkodowawcza nie jest w stanie wiele pomóc, gdyż sami zrzekamy się prawa do naprawy w oryginalnych częściach, jednocześnie płacąc wysoką składkę.

Udziały własne

Pomniejszają one kwotowo lub procentowo odszkodowanie. Zależność jest następująca: im ubezpieczony ma wyższy udział w likwidacji szkody, tym mniej zapłaci za polisę.

Kradzież pojazdu – AC

AC obejmuje najczęściej odszkodowanie za skradziony pojazd. Nieco „okrojoną” wersją takiej polisy jest minicasco, które obejmuje zazwyczaj kradzież (z włamaniem, przy użyciu przemocy), szkodę całkowitą, uszkodzenia wyrządzone przez siły natury.

Niektóre opcje polis obejmują także szkody częściowe. Jednak pamiętać należy, iż minicasco to niepełna ochrona.

Jednak niektóre pakiety AC obejmują również np. naprawę w ASO w częściach oryginalnych, brak potrąceń amortyzacji, zerowy udział własny.

Termin zgłoszenia szkody, porady szczegółowe

Zgodnie z umową ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidować szkodę, jeśli zgłosimy ją w prawidłowym terminie (wskazanym w OWU). Tutaj należy szczególną uwagę zwrócić na kradzieże – należy je zgłaszać najczęściej w terminie 3 dni. Niektóre firmy dają na to 7 dni.

W obsłudze szkód związanych ze zdarzeniami z AC, należy zwrócić uwagę na przykład na to, że jeśli mamy w polisie wykupiony wariant serwisowy (bezgotówkowy), to należy skorzystać z niego, nie będzie konieczności szukania dobrego warsztatu. Ponadto, unikniemy ryzyka zaniżonego ryzyka.

Wariant kosztorysowy – należy wybrać tylko w przypadku korzystnej wyceny szkody i tylko jeśli uszkodzenia są powierzchniowe, niewielkie, o ile wariant serwisowy był wykupiony.

Jeśli szkoda dotyczy rozbitej szyby i posiadamy dodatkowe ubezpieczenie szyb, to nie naprawiamy jej z AC a z tego ubezpieczenia. W ten sposób nie ma ryzyka utraty zniżek autocasco.

Szkoda z OC sprawcy zgłoszona z własnego AC

Często zdarza się również, że kierowcy-poszkodowani w kolizji, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty odszkodowania w terminie 30 dni (kwota bezsporna), korzystają z AC. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zwrotem odszkodowania z OC przez ubezpieczyciela, naszemu ubezpieczycielowi AC (regres). Zniżki traci się jedynie na jakiś czas, gdyż UFG wymaże dane szkody w momencie, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy, wypłaci odszkodowanie. Jest to jednak dość długotrwałe.

Szkoda zagraniczna z AC

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zgadza się na „skróconą” naprawę pojazdu na miejscu, aby samochód mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Oznacza to najczęściej jedynie naprawę do sprawności pod względem technicznym. Limit najczęściej wynosi 1000 EUR. Należy także pamiętać, że AC najczęściej wyłącza odpowiedzialność na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Wyłączenia – najczęstsze w polisach AC

Warunki OWU najczęściej wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela w niektórych sytuacjach. Najczęściej jest to przykładowo brak odpowiedzialności, gdy samochód:

  • Prowadziła osoba, która nie posiada uprawnień
  • Został skradziony lub uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie otwartego auta bez opieki lub z kluczykami w środku)
  • Był prowadzony przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • W momencie zdarzenia nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnych badań technicznych
  • Podczas kradzieży nie był w pełni zabezpieczony – nie były prawidłowo uruchomione jego zadeklarowane w umowie zabezpieczenia (autoalarm, blokada skrzyni biegów, itp.)

Należy zawsze zapoznać się szczegółowo z OWU każdej oferty, gdyż każdy ubezpieczyciel indywidualnie podchodzi do tematu wyłączeń, aby upewnić się jakie sytuacje zostaną wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Szkoda z AC i dopłata do odszkodowania

W przypadku szkód z AC – również istnieje opcja uzyskania dopłaty do odszkodowania. Wtedy wystarczy do nas wysłać kosztorys oraz zdjęcie lub skan polisy (w tym OWU). 

Nasz rzeczoznawca dokonuje wyceny zaniżenia. Oprócz uwzględnienia oczywistych zaniżeń np. cen zamienników i oryginałów, należy uwzględnić wariant polisy. Jeśli posiadamy wariant gotówkowy z opcją naprawy tylko w oryginałach, to należy nam się dopłata do prawidłowej wysokości części samochodowych. Czasami są to dość duże kwoty.

Czym różni się OC od AC 

Choć w obu przypadkach mówimy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, to jednak są to ubezpieczenia zdecydowanie odmienne. Oto najważniejsze różnice pomiędzy nimi:

  • Zakres OC i jego ochrony – został uregulowany w ustawie. Przepisy ustalają jakie są minimalne sumy gwarancyjne, a także co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. AC to ubezpieczenie dobrowolne, których zakres można całkowicie samodzielnie ustalić z ubezpieczycielem według wariantu polisy AC. Zakres odpowiedzialności z AC jest określony za to w umowie (OWU, które stanowią integralną część umowy). W OWU znajdują się również informacje na temat wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • OC – jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczów pojazdów mechanicznych, zaś nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z karami ze strony UFG. AC – jest dobrowolne, a nawet nie jest dostępne dla każdego samochodu – w tym, w szczególności pojazdów starszych.
  • Sumy gwarancyjne – w przypadku OC są ustalone ustawowo. Przepisy określają je szczegółowo – odrębnie dla szkód majątkowych i osobowych. W przypadku AutoCasco – suma ubezpieczenia wynosi najczęściej tyle, na ile został wyceniony dany pojazd.
  • Zakres ochrony – z OC wypłacone jest poszkodowanym odszkodowanie, gdy zostaje się sprawcą szkody – dotyczy szkód osobowych lub majątkowych – innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku AC – sami otrzymujemy odszkodowanie, gdy samochód zostanie skradziony, zniszczony przez osoby trzecie, siły natury albo po prostu uszkodzimy go przykładowo w wyniku kolizji, którą sami spowodowaliśmy.

Ostatnie wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.